IkvinddatdeproducentenvandezesuperfoodshetnietmeerzomogennoemenMensengelovenerblindopdatzijietskopenwaarvanhet100biologischisduseigenlijkwordenzijgewoonvoorgelogenDemensendiedezesuperfoodshebbengeconsumeerdwordennaefgenoemdmaarwaaromzoudenzijditzijnHetzoutochlogischmoetenzijndatalshetproductwordtgepresenteerdalsbiologischdathetditookisDatdezeproductendanooknogeenhogereprijshebbenvindikonzinJezietindewinkelvaakhetverschiltussenbiologischennormaaletenwaarbijdeprijsvanhetbiologischeveelhogerisMeestalscheeltditdanooknogbestveelJebetaaltdusschijnbaarvoorniksAangezienjeookgewoonnormaaletenkankopenwaarindusschijnbaardezelfdestoffenzittenenminderduurzijn