107

Mailen met boze islamisten

Islamitische onderwijsclub niet alleen boos op Kamerlid Marcouch maar ook op Joop, Trouw en wie al niet meer

SIO, de Amsterdamse stichting die de wens koestert om een islamitische school op te richten, werd eerder deze week zo boos op PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch dat in allerijl persberichten werden uitgestuurd waarin ze melden dat ze aangifte hadden gedaan tegen de sympathieke parlementariër wegens smaad en laster. Dat ze bovendien rectificatie eisten. En de volksvertegenwoordiger ook aansprakelijk houden voor alle schade.

Wat had Marcouch gedaan om die toorn en stortvloed aan maatregelen los te maken? Hij had gezien dat een bestuurslid van SIO op Facebook de daden van terreurorganisatie ISIS had bejubeld en opgemerkt dat het geen goed idee is als mensen met zulke opvattingen zich met onderwijs bemoeien. Die verstandige kritiek van Marcouch werd opgepikt door de media.

SIO reageerde zoals gezegd als door een wesp gestoken en Joop berichtte daarover, met verwijzing naar relevante bronnen. De islamisten ontploften daarop (figuurlijk dan) en dreigen nu ook Joop met een bombardement aan aangiftes, klachten en andere procedures. Net als overigens andere media. Vanochtend ontving Joop onderstaande mail:

Geachte Redactie,

Ik verwijs u naar de bijlagen. Tevens vraag ik u het juiste postadres voor aangetekend post. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
S. Atasoy
Voorzitter de SIO

De bijlage bestond uit deze brief:

We antwoordden daarop:

Geachte heer of mevrouw Atasoy,

Dank voor uw reactie en interessante geheel eigen visie op journalistiek. We vinden het jammer dat u zich tekort gedaan voelt maar zien eerlijk gezegd geen aanleiding voor een update of rectificatie.

Praktisch probleem is bijvoorbeeld dat u niet aangeeft waar de rectificatie uit zou moeten bestaan. Het persbericht waar u over rept hebben wij niet tot onze beschikking. Noch zijn we er in geslaagd te achterhalen wat uw website is, wellicht omdat u die als organisatie niet heeft. Hetzelfde geldt voor een telefoonnummer of andere vormen van contact.

Verder blijkt uw klacht een copy-paste versie van brieven die u naar andere media hebt gestuurd. Joop is een nieuwsgids die verwijst naar andere bronnen en die in dit geval dan ook zeer uitgebreid zijn opgenomen. Mocht uw kruistocht – excusez le mot – er toe leiden dat die bronnen overgaan tot rectificatie dan zijn we er zeker in geïnteresseerd om daar melding van te maken.

Ondertussen zijn we natuurlijk zeer geïnteresseerd in welke disciplinaire maatregelen u heeft genomen tegen het betreffende bestuurslid dat uw organisatie gewild of ongewild zo in diskrediet heeft gebracht. Uw reactie daarop zien we graag tegemoet.

vriendelijke groet,
Francisco van Jole
eindredacteur Joop.nl

Als snel ontvingen we daarop een antwoord:

Geachte redactie,
In de bijlage treft u drie persberichten aan van de SIO. Het bestuur zal zich beraden over de vervolgstappen tegen u.

Ik kan in ieder geval vermelden dat u de aandacht moet vestigen op de woord(en) die zijn geciteerd in uw artikel en waar die betrekking op hebben gehad in vergelijking met de persberichten van de SIO. Ik ga ervan uit dat u minimaal die analytische vermogen wel heeft om uw artikel te corrigeren, zonder dat ik dat hoef te dicteren voor u.

Het is volstrekt onbegrijpelijk dat u schuilt achter het artikel van de Trouw. U probeert tevergeefs het artikel van de Trouw te interpreteren waardoor uw artikel vergelijkbaar wordt met riooljournalistiek.

En ja, we gaan procederen tenzij er een feitelijk juiste update of rectificatie van het artikel wordt geplaatst. En het verwijt veranderd nagenoeg niet omdat u en uw conculega’s dezelfde basisprincipes voor de journalistiek aan de laars lappen. U bent waarschijnlijk in de veronderstelling dat u belangrijk bent en met aparte bewoordingen aangeschreven moet worden.

Ik stel voor dat u in het vervolg let op feitelijke onjuistheden. Voor een goede vervolgloopbaan met uw nieuwsclub verwijs ik u naar bijlage 4: code voor de journalistiek.

Met vriendelijke groet,
S. Atasoy
Voorzitter de SIO

Bijlage 1, 2, 3, en 4

We hebben die persberichten hierboven neergezet. Opmerkelijk is dat de islamisten niet tekeer gaan tegen wat Marcouch heeft gezegd maar tegen het feit dat mensen die niet goed lezen eventueel zouden kunnen denken dat de SIO officieel terroristen steunt. Niet omdat een bestuurslid van SIO de oorlogsmisdaden van ISIS bejubelt maar omdat Marcouch het publiek daar op atttendeerde.

We reageerden:

Geachte heer of mevrouw Atasoy,

Dank voor de persberichten, die sterken ons in onze overtuiging dat wij volkomen correct over deze onverkwikkelijke kwestie hebben bericht. Wij zien dan ook iedere klacht, procedure of aangifte met zeer veel vertrouwen tegemoet.

In de haast lijkt u onze vraag over het hoofd gezien te hebben, namelijk welke maatregelen u gaat nemen tegen het bestuurslid dat door onverantwoordelijk gedrag uw stichting op zo’n negatieve wijze in het nieuws heeft gebracht. We begrijpen uit uw reacties dat u een doortastende organisatie bent die alles in het werk stelt om zich van alle blaam te zuiveren. Is de heer Abdoe Khoulani nog steeds lid van uw bestuur of op een andere manier betrokken bij uw stichting? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

vriendelijke groet,
Francisco van Jole

We wachten op antwoord.

Geef een reactie

Laatste reacties (107)