53

Bezuinigen en verduurzamen gaan goed samen

Milieudefensie komt met 10 'Klimaatklappers' ... voorstellen om groen te bezuinigen

De noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren en tegelijkertijd de weg inslaan naar een economie die niet afhankelijk is van vervuilende en schaarse fossiele brandstoffen: volgens Milieudefensie is dit goed mogelijk. Door de prijs die energiebedrijven en de zware industrie betalen voor het uitstoten van broeikasgassen te verhogen van 15 euro naar 50 euro per ton, wordt windenergie op land bijvoorbeeld in één klap rendabel. En dat maakt de weg vrij naar een duurzame elektrificering van het autopark.

Dat meldt Vroege Vogels. ‘Energiesnelwegen’, geflankeerd door windmolens en geluidswallen met zonnepanelen, leveren de schone energie. Milieudefensie wil met deze en andere voorstellen in het vandaag gepubliceerde Klimaatpamflet ‘Klappers voor het klimaat’ de politiek bewegen Nederland definitief op de rails te zetten naar een koolstofarme economie.

Een aantal van de voorstellen in het Klimaatpamflet Klappers voor het klimaat is gebaseerd op de studie ‘Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie‘ dat onderzoeksbureau Ecofys in opdracht van Milieudefensie heeft uitgevoerd. Ecofys concludeert dat de Europese CO2-emissiehandelsprijs zonder aanvullend beleid blijft steken op 20 euro per ton (tot 2020), terwijl ‘prijzen richting 40 tot 50 euro zeker nodig zijn om de investeringen in duurzame energie en duurzame energiebesparing op gang te brengen’. Daarom bepleit Milieudefensie de invoering van een flexibele CO2-taks, die lager is naarmate de Europese prijs voor CO2-emissierechten hoger is.

Willem Verhaak, woordvoerder Klimaat van Milieudefensie:

Een CO2-taks maakt vervuiling duur en de staatssteun voor duurzame energie veel goedkoper. Dat levert een stroomversnelling op in energiebesparing en productie van duurzame energie en het bespaart de overheid veel geld. Drie vliegen in één klap. De hogere energieprijzen voor consumenten en bedrijven worden gecompenseerd door een combinatie van energiebesparing, verlaging van loonbelasting voor de lagere inkomens en subsidies op energiebesparing voor energie-intensieve bedrijven.

Milieudefensie wil ook dat alle huizen en bedrijfsgebouwen voor 2020 verplicht worden geisoleerd naar energielabel B. Verlaging van de overdrachtsbelasting en een slimme financieringsregeling via de energierekening moet dat betaalbaar maken. Ook moeten de energienormen voor elektrische apparaten fors worden aangescherpt; alle apparaten met een label D en lager verdwijnen van de markt.

Met de maatregelen die Milieudefensie opsomt in het Klimaatpamflet, komt een vermindering van broeikasgassen met 40 procent in 2020 (ten opzichte van 1990) binnen handbereik. Dat is nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden. De voorgenomen bezuinigingen van het nieuwe kabinet zijn met deze voorstellen haalbaar. Dat blijkt ook uit de recente berekeningen van vergaande fiscale vergroening van CE-Delft (publicatie Grenzen aan groen, bouwstenen voor een groen belastingstelstel), waarin ook gepleit wordt voor een CO2-heffing.

Foto Flickr CC: xiffy

Geef een reactie

Laatste reacties (53)