171

Comité voor de rechtsstaat opgericht

Prominenten Maarten van Rossem, Bob Goudzwaard roepen Kamerleden op de rechtsstaat te verdedigen tegen PVV

Naar aanleiding van de plannen van de VVD en het CDA om een minderheidskabinet op te vormen met gedoogsteun van de PVV hebben een aantal burgers het Comité voor de Rechtsstaat opgericht. In een brief roepen zij alle Tweede Kamerleden op afstand te nemen van de PVV.

Initiatiefnemers Jan Dirk Snel en Rob Hartmans wijzen de Kamerleden er op dat de kritieken die de afgelopen tijd zijn geleverd met name over de gedoogsteun gingen. Veel belangrijker is het feit dat de PVV aan een aantal artikelen uit de Nederlandse Grondwet wil tornen.

In een verklaring zeggen de oprichters:

Het op vrijdag 31 juli jongstleden genomen besluit van VVD, CDA en PVV om te streven naar een minderheidskabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, heeft veel kritsche reacties opgeroepen. Wat echter tot nog toe sterk onderbelicht is gebleven, is dat VVD en CDA met dit besluit een principiële grens hebben overschreden.
In hun streven samen te gaan regeren willen VVD en CDA een gedoogakkoord sluiten met een partij die zich een vijand van onze rechtsstaat betoont, waarbij er volgens de vrijdag afgelegde verlaring sprake is van  ‘acceptatie van elkaars verschillen van mening en het volledig aan elkaar gunnen van de vrijheid van meningsuiting over bestaande verschillen van inzicht’.
De PVV keert zich tegen de artikelen 1 (rechtsgelijkheid), 6 (godsdienstvrijheid) en 7 (uitingsvrijheid) in de Nederlandse Grondwet, terwijl zij tevens wil tornen aan de onafhankelijkheid van de rechtsspraak. Het staat een ieder vrij deze ideeën uit te dragen, maar van partijen als de VVD en het CDA, die zeggen onze rechtsstaat te verdedigen, mag verwacht worden dat zij zich van dergelijke opvattingen distantiëren, en dat zij zich niet politiek afhankelijk maken van een ondemocratisch georganiseerde partij die deze antirechtsstatelijke ideeën propageert.
Deze uiterst zorgelijke ontwikkeling is voor een aantal burgers aanleiding een Comité voor de Rechtsstaat op te richten. De initiatiefnemers, de historici Jan Dirk Snel en Rob Hartmans, hebben een brief geschreven aan alle leden van de Tweede Kamer van VVD en CDA, die mede is ondertekend door ruim zeventig bezorgde burgers, waaronder de theoloog Erik Borgman, de historicus Maarten van Rossem, de ethicus Gerrit Manenschijn, de econoom Bob Goudzwaard, de oud-ambassadeur Edy Korthals Altes, de islamoloog Pieter Sjoerd van Koningsveld en de filosofen Sander Griffioen en Paul van Tongeren. Hierin wordt de Kamerleden van beide partijen gevraagd ondubbelzinnig afstand van te nemen van de verklaring van jongstleden vrijdag en uit te spreken dat zij elke aanslag op de grondslagen van onze liberale rechtsstaat afkeuren en het ook niet acceptabel achten als gedoogpartners van een door hen gesteund kabinet dat wel doen.

De brief aan de Kamerleden luidt als volgt:

Amsterdam/Assendelft, 3 augustus 2010

Geacht Kamerlid,
Vrijdag 30 juli 2010 is de dag waarop uw fractie een principiële grens heeft overschreden. Op de avond van deze vrijdag deelden de fractievoorzitters van VVD en CDA, Mark Rutte en Maxime Verhagen, in een verklaring die ze samen met de fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, aflegden, mee dat ze zouden gaan onderhandelen over een regeerakkoord tussen VVD en CDA, dat door middel van een gedoogakkoord door de PVV gesteund zou worden.
Rutte en Verhagen verklaarden samen met Wilders dat de partijen “elkaars verschil van inzicht” over de vraag of de islam te karakteriseren valt “als óf religie óf (politieke) ideologie”, “accepteren”. En iets verderop herhaalden ze dat nog eens door te reppen van “acceptatie van elkaars verschillen van mening en het volledig aan elkaar gunnen van de vrijheid van meningsuiting over bestaande verschillen van inzicht”.

Wat dit betekende, konden we heel snel zien. PVV-leider Wilders legde aan de verzamelde pers uit dat hij voortaan door zou kunnen gaan met zijn bekende uitspraken over de islam. De werkelijkheid is dus niet zozeer dat de PVV zich bereid toonde een minderheidskabinet te gedogen, maar dat VVD en CDA de rabiate uitspraken van Wilders voortaan officieel gedogen.

Wie het partijprogramma van de PVV raadpleegt, zal constateren dat deze partij onder meer de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging niet op de islam wil betrekken, een heilig boek wil verbieden, hoofddoekjes wil belasten en de “strijd tegen de islam” tot “het kernpunt van ons buitenlandbeleid” wil maken. De PVV keert zich hiermee in ieder geval tegen de artikelen 1 (rechtsgelijkheid), 6 (godsdienstvrijheid) en 7 (uitingsvrijheid) in de Nederlandse Grondwet. Ook dat is binnen ons rechtsbestel toegestaan, maar wel moet geconstateerd worden dat een partij die zich uitspreekt tegen deze fundamentele grondrechten, zich een vijand van onze rechtsstaat betoont.

Onze vrijheden zijn ongedeeld: ze gelden voor alle burgers zonder uitzondering gelijkelijk. Wie dat niet aanvaardt, verwerpt de vrijheden die van ons allen zijn. Niet wat wij van de islam vinden, is het kernpunt, maar of we de rechtsstaat de moeite van het verdedigen waard achten.

Door middel van hun verklaring hebben Mark Rutte en Maxime Verhagen aangegeven dat ze pleidooien tegen onze rechtsorde accepteren als een legitieme uiting van een gedoogpartner, ook al is het duidelijk dat ze die zelf geenszins onderschrijven. Vanuit hun verantwoordelijkheid hadden ze zover nooit mogen gegaan. Van coalitiegenoot of gedoogpartner mag men bij twijfel een meer hartelijke omhelzing van de beginselen van de rechtsstaat verwachten.

U bent lid van een fractie die met de gedoogverklaring heeft ingestemd. Wij vragen u alsnog daar in een publieke verklaring ondubbelzinnig afstand van te nemen en uit te spreken dat u elke aanslag op de grondslagen van onze liberale rechtsstaat afkeurt en het ook niet acceptabel acht als gedoogpartners van een door u gesteund kabinet dat wel doen.

Over de vraag welke coalitie al dan niet gewenst is, spreken wij ons in dit schrijven niet uit, ook niet als het gaat over een eventuele coalitie met de PVV of gedoogsteun door die partij. Dit schrijven is niet van partijpolitieke aard. Het gaat de ondertekenaren om de handhaving van een fundamentele en principiële norm.

Voor de tekst van deze brief zijn de eerste twee ondertekenaren volledig verantwoordelijk. De medeondertekenaren ondersteunen de hoofdstrekking van dit betoog, maar zullen op onderdelen uiteraard hun eigen uiteenlopende opvattingen koesteren. Deze brief is voortgekomen uit een schrijven dat de eerste ondertekenaar op 31 juli 2010 opstelde en verzond en dat onder meer te vinden is op zijn weblog en op verzoek op de site joop.nl; dat stuk was uiteraard alleen voor zijn verantwoordelijkheid.

Wij hopen dat u gevolg geeft aan de oproep in deze brief en wensen u het allerbeste bij uw werkzaamheden ten dienste van het gehele Nederlandse volk.

Hoogachtend,

Jan Dirk Snel, historicus, Amsterdam

Rob Hartmans, historicus, Assendelft

Medeondertekenaren:
Tiers Bakker, adjunct-directeur De Groene Amsterdammer, Amsterdam
H.Bart, emeritus hoogleraar wiskunde Erasmus Universiteit Rotterdam, Bleiswijk
M.M.L. Beek, psycholoog, voorheen universitair docent huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit, Nijmegen
Klaas van Berkel, hoogleraar geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, Zuidhorn
Jan de Boer, oud-directeur sociale dienst Leeuwarden, schrijver-dichter in de Franse taal, St.Laurent de la Cabrerisse, Frankrijk
Marlies ter Borg, auteur Bijbel en Koran in Verhalen, Aerdenhout
M.B. ter Borg, hoogleraar godsdienstsociologie en niet-institutionele religie Universiteit Leiden, Aerdenhout
Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie in het bijzonder het christendom Universiteit van Tilburg, Utrecht
J.Breman, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Heemstede
Maureen Butter, coördinator Platform Gezondheid en Milieu, Leens
M. Clotscher, HRM consultant, Den Haag
René Danen, voorzitter Nederland Bekent Kleur, Amsterdam
M. Doef, huisvrouw, Bleiswijk
Fons Elders, emeritus hoogleraar Theory of World Views, Warder
Elizabeth Fisher-Spanjer, literair agent voormalige Alexander Herzen Stichting, Amsterdam
Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar geschiedenis Vrije Universiteit, Rotterdam

Jaap van Gelderen, kerkhistoricus, Kampen

Bob Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie Vrije Universiteit en oud-lid van de Tweede Kamer (ARP)

Sander Griffioen, emeritus hoogleraar wijsbegeerte Vrije Universiteit, Loenen aan de Vecht

Anton van Hooff, klassiek historicus, Nijmegen

Leon Heuts, journalist, Eindhoven
J.E. Hamburger, stafmedewerker Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid, Broek in Waterland
Willem Harland, gepensioneerd leraar, Delfzijl
J.Z. Herrenberg, schrijver, Delft
Maarten Jan Hijmans, journalist, Amsterdam

Han van der Horst, hstoricus, Schiedam

Jacqueline van IJken, manager ggz, Assendelft
Esther van IJken, Amsterdam, logopedist

Michele Jacobs, journalist, Amsterdam

Cees van der Jagt, aow-er en als vrijwilliger bij diverse activiteiten betrokken, Ede
Bert de Jong, oud-parlementair redacteur en chef-redacteur dagblad Trouw, Almere
Jaap de Jong, docent, Utrecht
T.P. de Jong, predikant, Stadskanaal
Ewout Klei, politiek historicus, Kampen
Dolph Kohnstamm. oud-hoogleraar psychologie, Amsterdam
Jan H. Kompagnie, historicus, Gouda
Pieter Sjoerd van Koningsveld, emeritus hoogleraar islamologie, Oegstgeest.
Cor en Anne Koole, Zeist

Peter Koop, office-manager, Bloemendaal

Edy Korthals Altes, oud-ambassadeur, Den Haag
Bas Kromhout, historicus, Voorburg
Bert Laeyendecker, emeritus hoogleraar sociologie, Doorn

Solange Leibovici, literatuurwetenschapster, Amsterdam

Gerrit Manenschijn, emeritus hoogleraar ethiek, Alphen aan den Rijn
Bauke Marinus, historicus, Amsterdam

Monica Meijsing, filosoof, Nijmegen

Herman Oevermans. directeur Academie Mens en Organisatie, Christelijke Hogeschool Ede, Bennekom
Rob de Ridder, antropoloog, Harich
S.M. Rodenhuis, Almere
Maarten van Rossem, emeritus hoogleraar geschiedenis, Utrecht
T.Schroders, psychriatisch verpleegkundige,Terschelling.
Arend Smilde, freelance vertaler en redacteur, Utrecht
Frans Smits, hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad en Maarten!, Amsterdam

Alice Snel–ten Dolle, gepensioneerd (jeugd)bibliothecaris en hbo-docent, Deventer

Johan Snel, historicus, Ede
Frans J.J. Thuijs, historicus, Amsterdam

Gérard van Tillo, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Jans Tinbergen, filosofe, Rotterdam
Paul J.M. van Tongeren, hoogleraar filosofie Radboud Universiteit, Nijmegen.
Jouke Turpijn, historicus, Amsterdam
Erna Vahrmeijer, Zwolle
Alida van der Veen, Amsterdam

J.A. van der Ven, hoogleraar religiewetenschappen Radboud Universiteit, Nijmegen

L. Vermij, gepensioneerd, voorheen werkzaam in industrie research en development, Doesburg
Rienk Vermij, historicus, Norman, Oklahoma, Verenigde Staten

Karuna Waaijer, psychologe-psychotherapeute, Leiden
Koo van der Wal, emeritus hoogleraar wijsbegeerte, Maarssen
Gerard Wiegers, hoogleraar religiestudies Universiteit van Amsterdam, Leiden

Diederik Wienen, theoloog, Utrecht

Bèr Wilbers, journalist, Eindhoven

F. Willems, huisvrouw, Feinsum

Theo W.A. de Wit, universitair docent en bijzonder hoogleraar Universiteit van Tilburg, Utrecht
Kees van Zijverden, Enkhuizen
Evert van der Zweerde, hoogleraar politieke filosofie, Nijmegen
 

cc-foto: John Linwood

Geef een reactie

Laatste reacties (171)