42

‘GroenLinks, D66 en CDA beste voor zorg’

Zorgmeetlat van beroepsvereniging van verpleegkundigen rangschikt PvdD het laagst

De Zorgmeetlat van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland geeft de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks, D66 en CDA een 7,5. De PvdA volgt daar kort achter met een 7.

De Zorgmeetlat geeft de Christen Unie (6) en de VVD (6,5) nog een voldoende, maar de rest van de partijen scoort wat betreft de V&VN onder de maat. De SP en SGP halen een 5,5, de PVV een 4,5. Ton (4) en de Partij voor de Dieren (1,5) halen de laagste cijfers.

GroenLinks

GroenLinks heeft een compact en helder programma met een zorgparagraaf die zich richt op ‘regie over zorg’. Het programma besteedt veel aandacht aan de instroom van nieuwe medewerkers door te investeren in opleidingen, en in de aantrekkelijkheid van het beroep. Het programma noemt expliciet het overdragen van taken naar verpleegkundigen en investeert in loopbaanmogelijkheden.

D66

D66 heeft een uitgebreid programma en besteedt ruime aandacht aan verpleegkundigen en verzorgenden in de zorgparagraaf ‘anders zorgen en verzorgen’. Hierin worden duidelijk benoemd: het terugdringen van bureaucratie en administratieve lasten en meer ruimte voor professionals om de zorg te organiseren en verlenen naar eigen deskundigheid. Het programma scoort hoog op het behoud van verpleegkundigen en verzorgenden en benoemt expliciet taakherschikking.

CDA

Het CDA heeft een gedetailleerd verkiezingsprogramma met daarin ruime aandacht voor de instroom van nieuwe zorgmedewerkers. Het programma maakt expliciet melding van het belang van opname van preventie in verpleegkundige basisopleidingen.

PvdA

De PvdA heeft een gedetailleerd programma met een zorgparagraaf waarin duidelijke prioriteiten worden gesteld. Elementen als preventie, zorg dichtbij en samenwerken worden hierbij genoemd. Het programma besteedt in een aparte paragraaf aandacht aan voldoende personeel. Waarbij de aandacht voor de inhoud weer voorop moet komen staan. Een beter imago, minder bureaucratie en meer zelfsturing zijn termen die hierin genoemd worden. Professionele hulpverleners kunnen goed zelf bepalen wat een patiënt nodig heeft.

VVD

Hierin ruime aandacht voor werving en behoud van voldoende personeel door het bieden van autonomie, ontwikkeling en groeikansen. Door het verminderen van de hoge administratieve lasten wordt het beroep van verpleegkundige weer aantrekkelijk.

Christen Unie

De ChristenUnie heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma met daarin veel aandacht voor een bloeiende samenleving. De zorgparagraaf is gecombineerd met andere sociale wijkgerichte thema’s, waarbij het behouden en versterken van vakbekwame professionals duidelijk wordt vermeld. Het programma scoort hoog op het motiveren en behouden van professionals maar blijft zeer algemeen op de criteria instroom en taakherschikking.

SP

Meer ruimte voor professionaliteit, duidelijke aanpak van bureaucratie, en minder managers en meer handen aan het bed. De zorgparagraaf bevat een duidelijk pleidooi tegen marktwerking in de zorg omdat deze volgens de SP botst met de bezieling van medewerkers en funest is voor hun motivatie. Verder aandacht voor zorg in de buurt en einde aan schaalvergroting.

SGP

Aandacht voor palliatieve zorg in opleidingen van verpleegkundigen en artsen. Veel aandacht voor het terugdringen van de toenemende regeldruk, het verbeteren van de coördinatie en afstemming, en het vereenvoudigen van regels om professionals meer ruimte te geven. 

PVV

De zorgparagraaf ‘kiezen voor zorg’ richt zich bijna volledig op het tekort aan zorgverleners en terugdringen van managementlagen. Hiermee scoort de PVV op het criterium ‘instroom’ zeer hoog en worden de andere criteria bijna niet belicht.

TON

In het compacte programma van TON besteedt de zorgparagraaf ‘kerntaak sociaal’ met name aandacht aan het behoud van medewerkers. Verder expliciete aandacht voor het zwaarder bestraffen van toenemend geweld tegen verplegend personeel en ambulancepersoneel.

Partij voor de Dieren

Het programma richt zich bijna volledig op dierenwelzijn en bevat één paragraaf over gezondheidszorg. In deze paragraaf ontbreekt het perspectief van verpleegkundigen en verzorgenden. 

Geef een reactie

Laatste reacties (42)