92

Hoger opgeleiden steeds negatiever over etnische minderheden

Dat er veel veranderd is in Nederland in de afgelopen decennia behoeft geen betoog. Zo zijn vrouwen tegenwoordig gemiddeld genomen beter opgeleid dan mannen en vormt het deel van de bevolking dat zich niet met een kerk associeert een steeds groter deel van de samenleving. Wat die veranderingen betekenen voor conservatieve opvattingen die er leven in een samenleving, werd onderzocht door Paula Thijs. Op Socialevraagstukken.nl schreef ze een stuk over haar bevindingen. Tot nu toe was de mythe altijd dat hoe hoger opgeleid en minder kerkelijk we zijn, des te progressiever we worden. Dat blijkt niet uit het onderzoek van Thijs.

Voor haar promotie-onderzoek keek ze naar opvattingen over drie sociaal-culturele thema’s: vooroordelen ten opzichte van etnische minderheden, hoe er wordt aangekeken tegen de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en steun voor autoritaire waarden. Met die laatste wordt bedoeld de mate waarin iemand het belangrijk vindt dat men zich aan de regels houdt en dat de overheid voldoende bescherming biedt aan haar burgers. Vooral de denkbeelden over etnische minderheden bleken niet veranderd. Sterker, Thijs schrijft hierover:

In mijn onderzoek vond ik dat Nederlanders zich tussen 1985 en 2012 steeds negatiever zijn gaan uitlaten over diverse etnische minderheidsgroepen, ondanks de toename in opleidingsniveaus en de daling van kerkgang. Opvallend is dat deze toename gemiddeld genomen het sterkst was onder hoger opgeleiden.

Juist de mensen van wie verwacht zou worden dat ze steeds minder vooroordelen zouden moeten hebben, zijn in de achterliggende decennia minder positief gaan kijken naar minderheidsgroepen. Hoewel deze ontwikkelingen zich maatschappijbreed voordoen, is de stijging onder hoger opgeleiden het sterkst. Het verschil tussen kerkelijken en niet-kerkelijken is verwaarloosbaar. Wat de exacte reden is voor dit verschijnsel moet nog uitgebreider worden onderzocht, schrijft Thijs. Wel vermoedt ze een verband met het verdwijnen van het taboe op negatieve uitlatingen over etnische minderheden. Wederom Thijs:

Door de grotere toegankelijkheid van het onderwijs zijn de hoger opgeleiden van nu wellicht anders dan de hoger opgeleiden van vroeger.

Geef een reactie

Laatste reacties (92)