4

Jongeren Rotterdam-Zuid verrichten taakstraf in eigen buurt

Jongeren in Rotterdam-Zuid die de fout ingaan, moeten hun taakstraf in de wijk uitvoeren ... Hirsch Balin al in 2008: 'Primair afschrikwekkende alternatieve straffen niet effectief'

Jongeren in Rotterdam-Zuid die de fout in gaan en bij bureau Halt terechtkomen moeten hun taakstraf in hun eigen buurt verrichten. Bureau Halt denkt dat de jongeren zo worden aangezet tot nadenken.

De jongeren moeten schoonmaken, plantsoenonderhoud verrichten en helpen bij sporttoernooien. Wethouder Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) wil dat de jongeren “met hun neus op de feiten worden gedrukt.” De maatregel zelf is niet onomstreden en is politiek beladen.

Al in 2008 vroeg, destijds Kamerlid, Fred Teeven, opheldering aan de minister van Justitie Ernst Hirsch Balin over uitspraken van oud-premier Balkenende. Die had namelijk tijdens een partijbijeenkomst zijn wens uitgesproken om jongeren hun taakstraf in de eigen buurt te laten uitvoeren. Minister Hirsch Balin van Justitie gaf in een schriftelijke reactie aan dat het uitvoeren van de taakstraf in de eigen buurt een toegevoegde waarde kon hebben, maar dat dan wel mogelijk en zinvol moest zijn.

De oud-minister schreef op 8 juni 2008 aan de Tweede Kamer al geen voorstander van de taakstraf in eigen buurt te zijn, zolang er niet aan bepaalde voorwaarden was voldaan:

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat dergelijke (..) zelfs averechts kunnen werken. Naming and shaming kan ertoe leiden dat wanneer eenmaal de omgeving van de jeugdige bekend is met diens strafrechtelijke verleden, de jeugdige het idee kan krijgen dat hij niets meer te verliezen heeft en verhardt. Slechts indien de uitvoering van de werkstraf in de buurt bijdraagt aan de geslaagde reïntegratie in de eigen maatschappelijke omgeving, verdient dit aanbeveling. Bovendien mogen straffen niet in strijd komen met internationale verdragen waarbij Nederland partij is. Artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) verbiedt de onderwerping aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffing.

Geef een reactie

Laatste reacties (4)