76

Lodewijk Asscher boos op website Krapuul

Website maakt een vergelijking tussen het registreren van de etnische achtergrond van Nederlanders en de Neurenberger rassenwetten

Op twitter zei minister Asscher: Vast kleinzielig, maar ik neem hier aanstoot aan.

In reactie kreeg hij direct veel bijval, onder meer van SP-parlementariër Paul Ulenbelt en de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slob.

Krapuul maakt de vergelijking naar aanleding van een brief die Asscher donderdag naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin reageert hij op het advies van de RMO om de informatieverschaffing te beperken tot de eerste generatie migranten. Dit betekent volgens de Raad dat de registratie van geboortelandinformatie voor de tweede generatie in de GBA geschrapt kan worden. De redenering van de RMO is dat informatie over de tweede generatie niet langer nodig is voor de ontwikkeling van het integratiebeleid. De RMO adviseert om de huidige manier van registeren en categoriseren grotendeels stop te zetten door de onderzoekscategorieën allochtoon, niet-westerse allochtoon en autochtoon te laten vervallen, zowel voor nieuw gemigreerden als voor de tweede generatie.

Asscher is daar geen voorstander van. Dat onderbouwt hij als volgt:

In de Agenda Integratie heb ik aangegeven dat er in de samenleving een duidelijke integratieopgave ligt. Ik sta voor een probleemgerichte aanpak van integratievraagstukken en het bevorderen van kansen op integratie. Het doel van het integratiebeleid – volwaardige deelname aan de samenleving – is niet veranderd en onverminderd van belang. Om een dergelijke aanpak adequaat te kunnen uitvoeren is betrouwbare en consistente informatie nodig over de positie die migranten en hun kinderen innemen in de Nederlandse samenleving. Het feitelijk onderbouwen van dit integratiebeleid vraagt om informatie die consistent en eenduidig is. Ook vraagt de analyse van lange termijn ontwikkelingen en trends in de integratie om herhalingsonderzoek op basis van dezelfde categorieën, zodat informatie vergelijkbaar is.

Met het bijschrift: ‘Waarom het wiel opnieuw uitvinden?’ plaats Krapuul een afbeelding van de Nuerenberger Rassenwetten. Ze schrijven erbij: De oplossing voor dit “probleem” is natuurlijk simpel. Je pakt gewoon bovenstaande afbeelding en in plaats van “Jude” vul je bijvoorbeeld in “Marokkaan” en je bent in business.

Geef een reactie

Laatste reacties (76)