68

Overheid moet uitstoot broeikasgassen sterk terugdringen

Directeur Minnesma van Urgenda, die de zaak had aangespannen, spreekt van een grote overwinning

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen, blijkt uit een uitspraak van de rechter woensdag.

Marjan Minnesma van Urgenda:

Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei ‘dit gaat nooit gebeuren’.

Volgens Urgenda betekent de uitspraak dat mensen over de hele wereld hun staat gaan aanspreken op het terugdringen van de uitstoot. De Urgenda verweet de Nederlandse overheid een aantal zaken, blijkt uit de uitspraak van de rechtbank. De rechter zegt over Urgenda en de staat:

Zo stelt zij dat de Staat onrechtmatig handelt door in strijd met zijn grondwettelijke verplichting (artikel 21 Gw), zoals ingevuld in internationale, naar de stand van de wetenschap gemaakte afspraken, onvoldoende te mitigeren. Daarmee schaadt de Staat de door haar nagestreefde belangen, te weten: te voorkomen dat Nederland vanaf zijn grondgebied (meer dan evenredige) schade toebrengt aan huidige en toekomstige generaties in Nederland en daarbuiten. Daarnaast stelt Urgenda dat op de Staat op grond van de artikelen 2 en 8 EVRM een positieve verplichting rust tot het treffen van beschermende maatregelen. Ook stelt Urgenda dat de Staat onrechtmatig handelt doordat als gevolg van het onvoldoende mitigeren hij (meer dan evenredig) het leefklimaat (en daardoor de gezondheid) van mens en milieu in gevaar brengt en daarmee de op hem rustende zorgplicht schendt. Volgens Urgenda handelt de Staat daarmee tegenover haar onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW, al dan niet in combinatie met artikel 5:37 BW. De Staat bestrijdt dat uit deze artikelen een rechtsplicht voortvloeit tot een verdere beperking van de emissie dan hij thans verwezenlijkt.

De overheid wordt door de rechter ook op de vingers getikt wegens onrechtmatig handelen.

Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat de Staat – afgezien van het hierna nog te bespreken verweer – tegenover Urgenda onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld door voor het jaar 2020 uit te gaan van een reductiedoelstelling van minder dan 25% ten opzichte van het jaar 1990. (..) De kern van de vordering van Urgenda wordt gevormd door het al meermalen besproken onderdeel 7. Op grond van al het voorgaande is dit onderdeel in zijn primaire vorm toewijsbaar, met dien verstande dat voor een bevel dat verder strekt dan een reductie met 25%, de ondergrens van de bandbreedte van 25-40%, onvoldoende grond bestaat. Voor het meerdere wordt dit onderdeel van de vordering dus afgewezen.

Urgenda wordt door de rechter in het gelijk gesteld. De overheid moet naar een flinke reductie toe, vergelijkbaar met het niveau voor 1990.

Beveelt de Staat om, op de vordering van Urgenda, voor zover optredend voor zichzelf, het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken dat dit volume aan het einde van het jaar 2020 met ten minste 25% zal zijn verminderd in vergelijking met het niveau van het jaar 1990.

Rechtspraak: ECLI:NL:RBDHA:2015:714

Update 21:00 uur

VVD niet blij met uitspraak
Ondertussen is de VVD niet blij met de uitspraak van de rechter. Volgens Kamerlid Dijkstra is Nederland ‘al heel goed bezig om de reductie van broeikasgassen voor elkaar te krijgen. Zo streven wij naar ten minste 40 procent reductie in 2030′ meldt de NOS woensdagavond. Dijkstra: 

Het is echter van belang om een balans te houden tussen welvaart en werkgelegenheid en een reductie van uitstoot. Beiden moeten samengaan, anders is het Nederland armer, de wereld warmer!” 

Hij vindt dat we ons beter kunnen richten op innovatie dan op het verkwisten van belastinggeld in de rechtszaal. 

De PvdA en D66 zijn positiever over de uitkomst van de rechter. Zo zegt PvdA Kamerlid Jan Vos tegen de NOS:

“Als we de volgende generaties willen behoeden voor de desastreuze gevolgen van klimaatverandering, dan moeten we niet alleen op lange maar ook op korte termijn meer doen. Dat betekent minder CO2 en het is bovendien goed voor onze economie, en zeker voor de leefwereld van onze kinderen.”

D66-Kamerlid Van Veldhoven spreekt van een historische rechtszaak.

NOS.nl: VVD oneens met uitspraak CO2-uitstoot

Geef een reactie

Laatste reacties (68)