10

Speel de game, red een bij

Zonder bij geen 'being', dus laat de bij niet uitsterven

Er zijn steeds minder bijen, dus minder bestuiving, dus minder voedsel – en dat willen we niet. Daarom is Stichting The Tipping Point de campagne ‘I Love Beeing’ gestart, met daarbij Beeing, The Game. Door die game te spelen kan iedereen daadwerkelijk bijen redden.

Waarom is dit nodig? Zonder bijen geen being. Eenderde van onze voedselproductie is afhankelijk van de honingbij; de economische waarde van bijen is dus vele miljarden euro’s. Maar vorig jaar verscheen in het Rabobank rapport ‘The plight of the honeybee’ het alarmerende bericht dat er al jaren een sterke afname van het aantal honingbijen plaatsvindt, met name in Europa en de Verenigde Staten. Het is daarom zaak het tij te keren. Dat kan nu door de game te spelen. Hoe meer virtuele bijen gered worden, hoe meer bijenkasten door onze sponsoren gedoneerd worden.

De online campagne streeft ernaar het grote publiek bewust te maken van de noodzaak de bij te redden. Dit kan door de online game te spelen, maar BEEING wil meer. Actie. Niet alleen virtuele, maar ook fysieke. Daarom organiseert ze samen met CO3, een netwerk van (young) professionals dat haar kennis inzet voor duurzame innovaties, cursussen urban beekeeping. Urban Beekeeping – oftewel stadsimkeren – is in wereldsteden als New York, Tokyo en Parijs al een begrip. Ook in Nederland is het in opkomst. BEEING wil daar een boost aan geven door in minimaal vijf steden (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leeuwarden, Arnhem) een cursus voor geïnteresseerde stedelingen aan te bieden.

Wil je de game spelen, klik dan hier.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben intussen unaniem het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, Geen Bijzaak, aangenomen om maatregelen te nemen die de bijensterfte in Noord-Holland tegengaan.

2012 is het jaar van de bij. Bijenhouders, fruittelers en natuurliefhebbers waarschuwen al jaren dat het slecht gaat met de honingbij en de wilde bijen. Een normale sterfte van de honingbij in de winter is ongeveer 8 procent, maar de laatste jaren ligt het sterftecijfer boven de 20 procent. En van de 350 wilde bijensoorten die in Nederland nog voorkomen zijn er 188 met uitsterven bedreigd. 

De provincie gaat het Rijk oproepen het gebruik van de zeer giftige en nauwelijks afbreekbare groep insecticiden, de neonicotinoïden, te beperken en zo nodig te verbieden. Ook gaat de provincie een proef met bijvriendelijk bermbeheer uitvoeren. Bloemrijke wegbermen zijn niet alleen leefgebied voor wilde bijen maar vormen ook verbindingen tussen gebieden. Daarnaast gaat de provincie andere terreinbeherende organisaties, zoals gemeenten en recreatieschappen vragen hun terreinen ook bijvriendelijk in te richten. Tot slot gaat de provincie de bij toevoegen aan een subsidieregeling voor soortenbescherming.  Streven is om met deze maatregelen een bijenlint door de provincie te realiseren en bijen die met uitsterven bedreigd zijn een kans te geven om te overleven. 

Deze massale bijensterfte is verontrustend, omdat bijen aan de basis staan van onze voedselproductie. De bestuiving van fruitbomen is daarvan een duidelijk voorbeeld. Daarnaast zijn bijen belangrijk voor de biodiversiteit: tachtig procent van de plantensoorten is afhankelijk van insecten voor bestuiving, waarvan de bij veruit de belangrijkste is. Belangrijke oorzaken van de bijensterfte  is het gebruik van neonicotinoïden en voedselgebrek door een tekort aan wilde bloemen en diversiteit aan gewassen op de akkers.

Geef een reactie

Laatste reacties (10)