0

VIDEO: De strijd voor een duurzamer leefmilieu in Bolivia

Achtste aflevering van de serie ‘Van straatjongens tot groene chocolade’ over de dagelijkse praktijk van de strijd om de millenniumdoelen te halen.

Van 20 tot 23 september kwam in New York de VN bijeen voor een tussenevaluatie van de Millenniumdoelen. De VN trok vijftien jaar uit om armoede de wereld uit te helpen, maar inmiddels is tweederde van deze tijd verstreken en is het behalen van de millenniumdoelen nog lang niet in zicht. Het zevende millenniumdoel is het streven naar een duurzamer wereld. Alejandro Callizaya is oprichter van het cultuurproject Tierra Espiritual (Spirituele Aarde), dat zich inzet voor het behoud van de inheemse cultuur in de gemeenschap Copusquia. “Toen ik jong was heb ik een aantal jaren als muzikant in Nederland gewerkt. De kennis die ik daar opdeed, wil ik doorgeven aan mijn eigen gemeenschap. Ik zet mij in voor een herwaardering van onze traditionele dansen en rituelen, zodat mijn dorpsgenoten weer dichter bij Moeder Aarde komen te staan en beter voor haar zorgen”. Dit is het laatste deel van een achtdelige serie over Nederlanders, die zich inzetten voor het behalen van de millenniumdoelen.

Zullen in 2015 meer mensen in een duurzaam leefmilieu wonen in Bolivia? Volgens de Aymara indiaan Alejandro Callizaya vormen moderne invloeden een bedreiging voor een duurzame leefomgeving in de inheemse gemeenschappen van Bolivia. Jongeren trekken massaal naar de stad op zoek naar werk en materiële rijkdom. Via plastic afval, radio en transport dringt de moderne wereld de inheemse gemeenschappen binnen. Het gevolg is dat mensen niet meer in harmonie leven met Pachamama (Moeder Aarde) zoals hun voorouders dat deden. Na een aantal jaren in Nederland gewoond te hebben, keerde Alejandro terug naar zijn geboortegrond, in het Copusquia dal, om deze culturele erosie tegen te gaan. Door de oprichting van het project Tierra Espiritual (Heilige Aarde), hoopt hij door middel van een herwaardering van inheemse tradities en rituelen zijn dorpsgenoten bewust te maken van hun kwetsbare leefmilieu. De dorpsoudsten worden in dit door Nederland gefinancierde project opgeleid om de oude muziek- en danstradities over te brengen op de jongeren. “In de Aymara cultuur staan alle rituelen en dansen in verbinding met onze leefomgeving. Zo is er voor iedere etappe in de landbouwcyclus een andere dans en brengen we offers aan Moeder Aarde om haar tevreden te stellen. Voor een goede oogst en een duurzame leefomgeving zijn deze gebruiken essentieel”, aldus Alejandro. Als mensen zich bewust worden van hun inheemse identiteit, die integraal verbonden is met de aarde, planten en dieren, dan zullen zij ook bewuster met hun leefomgeving omgaan. Hoe dichter de mens bij de natuur staat, hoe meer zorg hij voor zijn leefomgeving zal dragen en hoe minder mensen naar de stad zullen trekken. In de stad staat de meesten een armoedig leven in één van de sloppenwijken te wachten.

In het kosmocentrische wereldbeeld van de Aymara staat de mens niet boven, maar gelijk aan de natuur waarin hij leeft. Samenwerken en reciprociteit staan centraal en alles is met elkaar verbonden. Door middel van rituelen dragen de Aymara bij aan een goede oogst en de reproductie van het leven. Wat de mens aan de natuur geeft, krijgt hij terug in de vorm van een goede leefomgeving. Omdat rituelen, offers en dansen Moeder Aarde tevreden stemmen, mogen deze culturele gewoonten volgens Alejandro niet verloren gaan. Door oude inheemse tradities nieuw leven in te blazen, hoopt Alejandro de moderne invloeden uit de steden tegen te gaan. Ontbossing, milieuvervuiling en de uitputting van landbouwgronden vormen een directe bedreiging voor de leefomstandigheden van de bewoners van het Copusquia dal. De inheemse Aymara gemeenschappen in dit gebied zijn volledig afhankelijk van wat de aarde hen geeft. Geld heeft hier nog nauwelijks zijn intrede gedaan en gewassen worden onderling geruild. Terwijl de hoger gelegen gemeenschappen aardappels en maïs produceren, verbouwen de lager gelegen dorpen fruit en andere groenten. Een mislukte oogst betekent voedselschaarste voor de inwoners van Copusquia.

In Bolivia rekent 60 procent van de bevolking zich tot een inheemse groep en spreekt bijna 20 procent de Aymara taal. Sinds de eerste Aymara indiaan Evo Morales in 2005 aan de macht kwam, is de herwaardering van inheemse talen en culturen een speerpunt van het overheidsbeleid. Tot die tijd werd de inheemse bevolking onderdrukt, achtergesteld en gediscrimineerd. Door landhervormingen tracht Morales kleine inheemse boeren meer toegang te geven tot land. Wat betreft millenniumdoel 7 is Bolivia op de goede weg. In 2006 was bijna de helft van het landoppervlak bedekt met bos, had 73 procent van de bevolking toegang tot schoon drinkwater en 56 procent tot sanitaire voorzieningen. Ook de milieuvervuiling werd vanaf 2001 gehalveerd. Grootschalige landbouw en veeteelt vormen echter een bedreiging voor de bebossing.

De acht millenniumdoelen zijn in 2000 opgesteld. In totaal hebben 189 regeringsleiders de afspraken ondertekend om te werken aan het terugdringen of uitbannen van analfabetisme, genderongelijkheid, kindersterfte, moedersterfte, dodelijke ziektes, milieuvervuiling en oneerlijke handel. De doelen moeten in 2015 gerealiseerd zijn.

In Latijns Amerika leveren Nederlanders een belangrijke bijdrage om deze doelen te halen. Hun verhaal staat centraal in de 8-delige serie ‘Van Straatkinderen tot Groene chocolade’. Elke aflevering laat een ander doel en een ander project zien. ‘Van Straatkinderen tot Groene Chocolade’ is een productie van DUS Media in samenwerking met het NCDO. Alle acht afleveringen zullen exclusief te zien zijn op Joop.

Joey Boink: regie/camera/montage; Talinay Strehl: regie/research/tekst; Hilbert Kamphuisen/DUS: producent

Bekijk ook deel 1: De strijd tegen de kwakzalvers van Ecuador
deel 2: De strijd tegen moedersterfte in Nicaragua

deel 3: De strijd tegen kindersterfte in Bolivia

deel 4: De strijd om alle kinderen naar school te laten gaan

deel 5: De strijd voor eerlijke handel
deel 6: De strijd voor het lot van de straatkinderen van Peru
deel 7: De strijd tegen discriminatie van homo’s in Peru

Geef een reactie

Laatste reacties (0)