121

Vinex-wijken trekken bevolking uit elkaar

Nieuwbouw vooral voor rijke gezinnen, rest blijft achter in oude stadswijken

In steden waar nieuwe wijken zijn gebouwd zijn bevolkingsgroepen verder uit elkaar getrokken, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De komende jaren worden er 800.000 nieuwe woningen neergezet. Als de plannen niet aangepast worden zal de segregatie alleen maar verder toenemen.

De onderzoekers keken naar de gevolgen in zes steden in de periode tussen 1999 en 2005. In Tilburg, Utrecht en Den Haag nam de segregatie het sterkst toe:

In Den Haag en Utrecht is relatief veel nieuwbouw gepleegd aan de randen van de stad. In deze nieuwe wijken wonen vooral gezinnen met midden- en hogere inkomens, die voorheen woonden in andere, vaak aangrenzende woonwijken in de stad. In deze bestaande wijken blijven vooral lagere inkomensgroepen en alleenstaanden achter. De segregatie naar inkomen en huishoudens is in Den Haag en Utrecht dan ook het sterkst. De segregatie van niet-westerse allochtonen is in deze steden nauwelijks toegenomen. Weliswaar zijn allochtonen (met name Turken en Marokkanen) ondervertegenwoordigd in de nieuwbouwwijken, maar hun aandeel stijgt.  

In Rotterdam, Groningen en Arnhem, waar relatief veel nieuwe woningen zijn gebouwd in bestaande (aandachts)wijken, is de segregatie van lage inkomensgroepen en niet-westerse allochtonen afgenomen. Van alle onderzochte steden is in Tilburg de segregatie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders het meest toegenomen. In deze stad is weinig geherstructureerd. Vele autochtonen zijn uit de armere stadswijken getrokken naar  nieuwbouwwijken. Allochtonen (vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders) bleven achter in de bestaande wijken. Het proces dat ook allochtonen naar de nieuwbouwwijken trekken is hier dus in de onderzochte periode nog niet op gang gekomen.   

De Volkskrant schrijft:

De vraag of nieuwbouw invloed heeft op de segregatie is relevant, omdat de demissionaire regering in haar beleid voor de achterstandswijken streeft naar ‘diversiteit’. Als allochtone en autochtone gezinnen met modale inkomens in de wijk blijven wonen, bevordert dat de leefbaarheid en de integratie van achterstandsgroepen, is de gedachte. Het is een veronderstelling die onder sociale wetenschappers al drie jaar tot heftige discussies leidt. Kritische sociologen stellen dat rijk en arm, allochtoon en autochtoon ook in gemengde wijken compleet langs elkaar heen leven.

PBL persbericht: Herstructurering leidt tot meer gevarieerde wijkbevolking

De Volkskrant: Segregatie door nieuwe wijken

cc-foto: Fabio Bruna, de Haagse nieuwbouwwijk Ypenburg

Geef een reactie

Laatste reacties (121)