Laatste update 09:09
98

VVD wil troepen naar Libië sturen, nu vijand daar verslagen is

Regeringspartij VVD wil dat Nederland een militaire missie gaat uitvoeren in Libië. De conservatief-liberalen vinden dat de huidige operatie in Mali waar Nederlandse militairen meewerken aan het terugdringen van islamitisch extremisten die onder meer deel uit maken van de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaida, stopgezet moeten worden. Volgens de VVD heeft optreden in Libië meer prioriteit omdat het land een springplank is voor vluchtelingen en migranten die de levensgevaarlijke oversteek naar Europa wagen. De wens van de partij sluit naadloos aan op een advies dat de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken donderdag uitbracht. Deze denktank onder leiding van ex-VVD’er en oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve beveelt een militaire missie in Noord-Afrika aan. De AIV schrijft:

De meeste landen in Noordelijk Afrika hebben te kampen met georganiseerde criminaliteit, mensenhandel en mensensmokkel en wapen- en drugshandel. De Sahel-regio is van oudsher een belangrijk doorgangsgebied. Aanhoudende conflicten en het wegvallen van de ijzeren vuist van Qaddafi die voor een belangrijk deel controle uitoefende over criminele netwerken, hebben ertoe bijgedragen dat de illegale handel via de Sahel een enorme vlucht heeft genomen. Tussen criminele en terroristische groepen bestaan nauwe banden. De chaos in Libië en het ontbreken van grensbewaking heeft het land tot dé ideale hub voor transnationale criminele netwerken gemaakt. Bestaande smokkelroutes worden zeer intensief gebruikt en vooral Zuid-Libië is een vrijhaven voor smokkelaars van wapens, drugs en mensensmokkel. Vluchtelingen en migranten uit Afrika zijn afkomstig uit conflictgebieden zoals Eritrea, Soedan, Congo en Somalië maar tegelijkertijd ook uit landen als Nigeria, Senegal en Gambia waar economische motieven eerder aan de orde lijken te zijn.

Oorlogen, conflicten, slecht bestuur, achteruitgang van het milieu en van perspectieven voor lokale voedselproductie, evenals stelselmatige schending van mensenrechten, zijn in belangrijke mate de oorzaken van het hoge aantal vluchtelingen en migranten. Daarnaast vormen de zwakke regionale economieën en de chronische armoede een belangrijke reden tot vertrek. Ook voor hoog opgeleide jongeren is Europa aantrekkelijk vanwege betere toekomstperspectieven. Routes voor migratie, mensensmokkel en mensenhandel worden in Afrika al eeuwenlang gebruikt. De afgelopen jaren is echter het aantal mensen dat hierlangs wordt vervoerd sterk gestegen als gevolg van de toenemende instabiliteit in Noordelijk Afrika. De regio is nauw verbonden geraakt met criminele en terroristische netwerken. Libië en Egypte zijn de belangrijkste vertrekhavens voor vluchtelingen en migranten. In 2015 maakten 150.000 personen de oversteek naar Europa. Vluchtelingen en migranten worden onderweg geconfronteerd met berovingen en dwangarbeid. Duizenden verdrinken in de Middellandse Zee. Dit zijn mensonterende omstandigheden waarvoor de internationale gemeenschap de ogen niet kan sluiten.

Volgens de AIV moet Nederland deelnemen aan een internationale missie in Libië:

Naar het oordeel van de AIV zou, wanneer een regering van nationale eenheid in Libië een beroep doet op de internationale gemeenschap, ook Nederland een bijdrage aan een civiele of militaire missie moeten overwegen. In samenwerking met buitenlandse oliemaatschappijen zou een begin kunnen worden gemaakt met hervatting van de olieproductie mits de baten niet ten goede komen aan aanhangers van het voormalige Qaddafi-regime of terroristische groepen. Overwogen kan worden de bevriezing van de financiële tegoeden – onder dezelfde voorwaarden – ongedaan te maken. Op deze wijze zou de economische ontwikkeling van Libië weer op gang kunnen worden gebracht. Ook zou de EU, als de situatie in Libië dat mogelijk maakt, assistentie kunnen verlenen bij de wederopbouw van de nationale strijdkrachten.

De AIV constateert dat de missie in Mali afgebouwd moet worden omdat die teveel beslag legt op Defensie waardoor bijvoorbeeld de opleiding van militairen in de problemen komt. De PvdA is vooralsnog voorstander van voortzetting van de missie in Mali, een operatie waar minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) voor zijn benoeming leiding aan gaf.

Het AD meldt dat de kwestie gevoelig ligt in het kabinet:

Migranten uit Noord- en West-Afrika gebruiken Libië als springplank naar Europa. Bovendien zit Islamitische Staat in het land. Om die reden is het volgens de liberalen ‘van direct belang voor Nederland’ om actief te worden in Libië. In de grootste regeringspartij is de taxatie dat een missie in dat land effectiever is en ook het eigen belang – minder migranten naar Europa – dient. Er wordt gespeculeerd over een maritieme inzet of het sturen van een trainingsmissie.

Saillant is dat onder meer The Guardian donderdag meldde dat aan de regering loyale troepen het laatste bolwerk van IS in Libië hebben veroverd en de strijders daarmee uit land lijken verdreven. Militaire experts concluderen voorzichtig op basis van de successen van de laatste weken dat de aanwezigheid van IS de afgelopen tijd schromelijk is overdreven. In plaats van 6000 extremistische strijders zouden er eerder circa 700 zijn geweest.

cc-foto: Carsten ten Brink

Geef een reactie

Laatste reacties (98)