79

Zo lost het kabinet de vluchtelingencrisis op

Geen urgentie meer voor erkende vluchtelingen: partijen stoppen vluchtelingen in containers

De PvdA en de VVD zijn erover uit. Het debat rondom vluchtelingen liep de afgelopen weken hoog op. Eén van de grootste kritieken is dat erkende vluchtelingen, die dus een verblijfsstatus krijgen en in Nederland mogen blijven wonen, een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning krijgen. Anders zijn ze namelijk dakloos. In veel steden is er een wachtlijst van soms wel acht jaar voor een sociale huurwoning, waar die potentieel dakloze, erkende vluchtelingen voorrang op kunnen krijgen. Maar dat moeten we met z’n allen natuurlijk niet willen en dus maakt de coalitie daar nu een einde aan.


In plaats van door te stromen vanuit een asielzoekerscentrum naar een gewone woning, willen de PvdA en de VVD meer containerwoningen bijbouwen. Daar kunnen de vluchtelingen dan in terecht. ‘Sober’ is het woord dat de VVD graag gebruikt, ‘rechtvaardig’, noemt de PvdA het.

Op dit moment zitten er al meer dan 13.000 erkende vluchtelingen vast in azc’s omdat er niet voldoende woningen beschikbaar zijn. Dat leidt nu tot een opstopping in de asielketen; er is geen plaats voor nieuwe vluchtelingen, waardoor zij nu in (crisis)noodopvang geplaatst moeten worden, bijvoorbeeld in Oranje.

Saillant is overigens dat kabinet Rutte-I talloze asielzoekerscentra heeft gesloten en duizenden sociale huurwoningen heeft verkocht. Ook kabinet Rutte-II verkoopt 10.000 sociale huurwoningen. Dat valt niet te rijmen met de huidige problematiek, aldus SP-Kamerlid Farshad Bashir:

“De wachtlijsten voor woningzoekenden zijn veel te lang en worden alleen maar langer. Tegelijkertijd verkoopt de minister 10.000 sociale huurwoningen. Dat is niet uit te leggen […] Onder de kabinetten Rutte I en II zijn nu al bijna 80.000 betaalbare woningen verkocht. Het gevolg is dat de wachtlijsten blijven groeien.”

Een andere veel gehoorde kritiek is dat vluchtelingen te veel geld zouden krijgen. Niet alleen zouden ze de Nederlandse staatskas leegtrekken, ze zouden Nederland er speciaal voor uitzoeken. Om dat beeld nu te neutraliseren, krijgen vluchtelingen voortaan bijstand ‘in natura’. Dat betekent dat de huur en zorgpremies meteen worden ingehouden. Ze hebben daarmee geen recht meer op huur- en/of zorgtoeslag. Rutte noemt dit een ‘versobering’, maar wat dit financieel echt betekent en hoe groot de besparingen zullen zijn, is niet duidelijk.

Advocaat vreemdelingenrecht Wil Eikelboom heeft grote kritiek op het kabinetsvoornemen. Op Twitter schrijft hij:

Kabinetsplan schrappen woning-voorrang en korten bijstand voor vluchtelingen staat op gespannen voet met diverse wetten en regels. 

Eikelboom legt vervolgens aan de hand van de wet uit waarom:

EU recht: 1. “[vluchtelingen] genieten [-] de nodige bijstand in de zin van sociale bijstand ontvangen zoals de onderdanen van die lidstaat toegang tot huisvesting onder vergelijkbare voorwaarden als andere onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven.

Verder: schrappen voorrang voor vluchtelingen zonder huis, zonder dat die voorrang wordt geschrapt voor anderen zonder huis: discriminatoir.

Vluchtelingenverdrag: Wat de huisvesting betreft, zullen de Verdragsluitende Staten, voor zover deze aangelegenheid geregeld is bij de wet of door voorschriften dan wel onderworpen is aan overheidstoezicht, de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen zo gunstig mogelijk behandelen en in elk geval niet minder gunstig dan vreemdelingen in het algemeen onder dezelfde omstandigheden.

En: De Verdragsluitende Staten zullen de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen, wat de ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening in het levensonderhoud betreft, op dezelfde wijze als hun onderdanen behandelen.

De advocaat komt met een vernietigend eindoordeel over het kabinetsbesluit:

Enfin. Vandaag is dus de tweedeling geformaliseerd. We waren er allemaal bij.

cc-foto: minister-president

Geef een reactie

Laatste reacties (79)