1.784
36

Fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer

Lodewijk Asscher momenteel vicepremier en minister van Sociale Zaken in het kabinet Rutte II. Daarvoor was hij locoburgemeester van Amsterdam, waar hij ook wethouder was van financiën, jeugdzaken, educatie en project 1012 in Amsterdam. Hij is lijsttrekker van de PvdA bij de verkiezingen van 2017

100 vragen aan Rutte: voor wie is dit kabinet?

Mijn oproep: begin opnieuw en kies voor de mensen, niet de multinationals.

cc-foto: screenpunk

Waar verlangen we naar na de afgelopen zware jaren? Naar goede scholen voor onze kinderen met genoeg leerkrachten die fatsoenlijk beloond worden. Dat we zeker zijn van goede zorg die we kunnen betalen. Naar waardering voor het werk dat we doen en een net contract. En dat we zeker zijn van een fatsoenlijke woning voor zowel kopers als huurders. Vaste grond onder de voeten.

“Er ligt een akkoord waarbij gewone, normale burgers er écht op vooruit gaan,” aldus premier Rutte. Maar is dat ook echt zo? Ik vraag vandaag een honderd-dagen-debat aan met premier Rutte. Ter voorbereiding stellen we 100 vragen. Hij zal zijn belofte dat dit kabinet opkomt voor normale mensen moeten nakomen. Mijn oproep: begin opnieuw en kies voor de mensen, niet de multinationals.

 1. Welke maatregelen heeft u genomen om de vakmensen die bij defensie, politie, zorg en onderwijs werken meer waardering, ondersteuning en ruimte te geven, zoals op pagina 1 van het Regeerakkoord staat?
 2. Hoeveel geld is specifiek voor deze vakmensen extra beschikbaar gemaakt de komende jaren (bovenop de normale loonruimte)?
 3. Hoeveel mensen in de zorg, in het onderwijs, bij defensie en bij de politie hebben burn-outklachten?
 4. Wanneer komt u met een noodplan om iets aan de stress, de personeelstekorten en de werkdruk in het onderwijs, de zorg, bij defensie en bij de politie te doen?
 5. Hoeveel geld komt er via het verlagen van de winstbelasting en het afschaffen van de dividendbelasting bij multinationals en buitenlandse beleggers terecht?
 6. Klopt het dat buitenlandse regeringen (zoals de regering Trump) en buitenlandse hedgefondsen het meest profiteren van de afschaf van de dividendbelasting?
 7. Welke voorbeelden zijn er dat u zoekt naar breed draagvlak in het parlement en de samenleving?
 8. Welke maatregelen heeft u genomen die laten zien dat dit kabinet er is voor alle Nederlanders?
 9. Welke maatregelen zijn er tot nu toe genomen om meer vaste banen te creëren en schijnzelfstandigheid tegen te gaan? Wanneer kunnen we maatregelen verwachten?
 10. Hoeveel betaalbare woningen worden naar verwachting gerealiseerd in de periode 2018-2021?
 11. Voor hoeveel woningen voor lage- en middeninkomens is tot nu toe opdracht gegeven?
 12. Waarom wordt er 138 miljoen bezuinigd op huurders via het schrappen van de KAN-bepaling?
 13. Hoeveel euro per maand leveren mensen die afhankelijk zijn van de huurtoeslag in als gevolg van deze bezuiniging van 138 miljoen?
 14. Hoeveel zijn de zorgpremies gestegen van 2017 op 2018?
 15. Wat zijn de gemiddelde lasten per volwassene aan zorg in 2017 en 2018? Wat is de verwachting voor 2021?
 16. Hoeveel van de 270 miljoen euro extra van het demissionaire kabinet Rutte-Asscher is al bij leraren zelf terecht gekomen?
 17. Wat doet u voor oudere werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd wel willen maar niet kunnen halen?
 18. Welke maatregelen gaat u nemen zodat mensen die dat nodig hebben eerder kunnen stoppen met werken? Zo nee, waarom niet?
 19. Wat doet u, cq wat bent u voornemens te doen om de inkomenspositie van arbeidsgehandicapten op peil te houden?
 20. Hoe gaat u er voor zorgen dat de NAM met aandeelhouders Shell en Exxon snel gaat opdraaien voor de aardbevingsschade in Groningen?
 21. Bent u bereid zekerheid voor Groningers te bieden door Exxon en Shell een schadefonds te laten vullen met daarin ruim voldoende middelen om de schade door mijnbouwactiviteiten te vergoeden?
 22. Waarom laat u de gewone Nederlander via hun energierekening betalen voor de vervuiling door vooral het bedrijfsleven? Om hoeveel euro per huishouden gaat het naar schatting in 2030?
 23. Waarom gaan bedrijven die vuile lucht (CO2) uitstoten belastinggeld voor het opslaan daarvan krijgen?
 24. Waar blijft de beloofde wet waarmee seksueel misbruik via internet echt strafbaar gaat worden?
 25. Wat doet u tegen cyberpesten?
 26. Hoe gaat u “de aangiftebereidheid vergroten, het ophelderingspercentage verhogen en de doorlooptijden inkorten”? Wanneer kunnen we maatregelen verwachten?
 27. Hoe gaat u ervoor zorgen dat alle overheidsfunctionarissen niet meer dan het inkomen van een minister gaan verdienen?
 28. Bent u met de PvdA eens dat als mensen bij de overheid meer gaan verdienen, dat het dan om agenten, leraren, militairen en verpleegkundigen moet gaan en niet om topsalarissen? Zo nee, waarom niet?
 29. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de leefbaarheid en het unieke karakter van Groningen bewaard blijven?
 30. De gasbaten zijn door uw nieuwe kabinet – anders dan jarenlang het geval was- binnen de financiële kaders van de Rijksbegroting geplaatst; hoe wordt de lagere opbrengst uit gas opgevangen als de gasproductie vanwege de aardbevingen in Groningen verder wordt verlaagd? Kunt u toezeggen dat dit niet via aanvullende bezuinigingen wordt gerealiseerd?
 31. Kunt u aangeven waarom bouwen in stedelijke gebieden niet meer mogelijk is en waarom het noodzakelijk is om in het groen te bouwen?
 32. Hoe wordt het gat van 200 miljoen euro gedekt dat is overgebleven na overheveling van de Omgevingswet naar het ministerie van Binnenlandse Zaken? Kunt u bevestigen dat dit niet ten koste zal gaan van huurders, die al geraakt worden door een bezuiniging op de huurtoeslag?
 33. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet verder oplopen?
 34. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het spaargeld van mensen veilig is? Bent u van plan de ongewogen kapitaalbuffer verder te verhogen?
 35. Het MKB krijgt een verhoging van box 2, een verhoging van de BTW en het terugdraaien van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting voor haar kiezen; wat gaat u doen om het MKB net als de multinationals tegemoet te komen?
 36. Wat doet u om sociaal en verantwoord ondernemen te stimuleren?
 37. Wat doet u tegen geweld tegen LHBT’ers?
 38. Hoe zorgt u dat de vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende schoolkosten binnen de perken blijven?
 39. Welk statement heeft u afgegeven dat het bagatelliseren van #MeToo onacceptabel is?
 40. Hoe wilt u zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is, en dan niet alleen het Wilhelmus en het Rijksmuseum in Amsterdam?
 41. Heeft u- in lijn met de goede adviezen van Kroes en Schippers – al steengoede vrouwen klaarstaan die u naar voren kan schuiven als dat nodig is?
 42. Wat zijn uw afrekenbare doelstellingen voor de bestrijding van de laaggeletterdheid?
 43. Welke maatregelen neemt u om segregatie tegen te gaan in het onderwijs?
 44. Hoeveel gaat u investeren in eerlijke kansen in het onderwijs?
 45. Welke maatregelen neemt u om te zorgen dat een gemiste kans in het onderwijs nooit een laatste kans mag zijn?
 46. Klopt het dat u onvoldoende geld uittrekt om alle peuters toegang te geven tot onderwijs?
 47. Bent u voornemens om het beleid van het vorige kabinet voor eerlijke kansen in het onderwijs voort te zetten, hoeveel wil zij daarvoor investeren?
 48. Welke maatregelen neemt u met het bedrijfsleven en MBO-instellingen om te zorgen dat MBO’ers zeker kunnen zijn van een stageplaats?
 49. Op welke manier gaat u de hulp voor verwarde personen verbeteren?
 50. Welke maatregelen gaat u nemen tegen de schuldenindustrie?
 51. Bent u met de PvdA van mening dat doorverkoop van schulden onmogelijk moet worden gemaakt?
 52. Wat gaat u doen om discriminatie op de arbeidsmarkt/bij stageplaatsen tegen te gaan?
 53. Welke maatregelen neemt u tegen verborgen armoede bij werkende Nederlanders?
 54. Welke maatregelen neemt u om de krijgsmacht weer een aantrekkelijke werkgever te laten zijn?
 55. Op welke manier gaat u actief bijdragen aan het doel van een kernwapenvrije wereld?
 56. Wat gaat u doen tegen speculanten en huisjesmelkers?
 57. Hoe wilt u zorgen dat ieder kind zeker kan zijn van gym-onderwijs?
 58. Wanneer draagt u een vrouwelijke minister van Staat voor?
 59. Bent u bereid de afschaffing van de dividendbelasting uit te stellen?
 60. Hoe worden de administratieve lasten van mensen in de zorg teruggedrongen?
 61. Wat doet u concreet om de macht van de farmaceutische industrie te doorbreken?
 62. Met hoeveel euro steunt u SheDecides in 2018?
 63. Wanneer wordt de numerus fixus voor de verpleegkunde-opleidingen afgeschaft?
 64. Wanneer worden de walgelijke ontgroeningspraktijken bij defensie expliciet verboden?
 65. Bent u bereid tegemoet te komen aan de salariseisen van de politiemedewerkers?
 66. In hoeveel (overheids)-sectoren spelen nu cao-conflicten?
 67. Welke concrete maatregelen tegen desinformatie en politieke beïnvloeding door buitenlandse mogendheden heeft u genomen?
 68. Wat doet u als het aantal leraren dat instroomt in het onderwijs niet drastisch toeneemt?
 69. Welke concrete, meetbare doelstelling heeft u met het oog op de vermindering van de werkdruk in het onderwijs?
 70. Bent u alsnog bereid om middelen voor verlaging van de werkdruk in het onderwijs eerder dan 2021 beschikbaar te stellen, zodat we echt snel iets aan werkdruk kunnen doen?
 71. Hoe gaat u zorgen dat mensen zeker zijn en blijven van betaalbaar wonen, met voldoende aanbod maar ook met voldoende huurtoeslag?
 72. Hoe zorgt u dat ieder kind zwemonderwijs krijgt?
 73. Hoe zorgt u voor voldoende plekken in de jeugd-ggz?
 74. Hoe gaat u zorgen dat de overheid er voor mensen is als ze hulp nodig hebben?
 75. Hoe zorgt u dat het beroep dat de overheid op burgers in problemen doet niet zo groot is dat problemen eerder verergeren dan verminderen?
 76. Waarom wordt er geen geld uitgetrokken voor het bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen vanaf 2021?
 77. Klopt het dat u in tijden van overschotten en miljardencadeaus aan multinationals 750 miljoen bezuinigt op arbeidsongeschikten en arbeidsgehandicapten?
 78. Klopt het dat er in de onderhandelingen over de bezuiniging op arbeidsgehandicapten een koppeling is gemaakt met beschutte werkplekken, terwijl het andere groepen betreft?
 79. Klopt het dat u wel een breed sociaal akkoord wenste, maar met lege handen bij de sociale partners bent aangekomen?
 80. Welke vorderingen zijn er op het gebied van het nieuwe pensioenstelsel? Bent u voornemens om, bij het uitblijven van een akkoord, zonder sociale partners verder te gaan in haar pensioenplannen? Zo nee, welke maatregelen wilt u aanpassen om een akkoord mogelijk te maken?
 81. Welke redenen heeft u om – net nu het aantal vaste banen toeneemt – een proeftijd van 5 maanden zonder enige zekerheid voor werknemers te introduceren? Ziet u het risico van een draaideurconstructie hierbij, waarbij vooral jonge mensen onnodig lang in onzekerheid worden gehouden?
 82. Welke redenen heeft u om in tijden dat de werkloosheid daalt de werkgevers te trakteren op nog minder verplichtingen?
 83. Is er nog steeds ruimte – zoals u in het debat over de regeringsverklaring hebt aangegeven – alternatieven te bespreken met de sociale partners op voorwaarde dat deze voor meer vaste contracten zorgen?
 84. Welke maatregelen neemt u om te zorgen dat jongvolwassenen ook kunnen rekenen op een volwassen loon?
 85. Hoe zorgt u dat bibliotheken, muziekscholen, cultuur- en poppodia, de (gemeentelijke) musea en cultuureducatie voor iedereen beschikbaar blijven?
 86. Bent u bereid om een Nationaal Fonds Geneesmiddelenonderzoek op te richten om te zorgen dat medicijnen beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft?
 87. Hoe gaat u zorgen dat leerlingen op meerdere niveaus eindexamen kunnen doen, zodat niet het vak waar je het slechtste in bent meer bepaalt wat je later wel of niet kunt worden?
 88. Wat wilt u doen tegen de macht van internetreuzen als Google en Facebook?
 89. Hoe gaat u de verkeersveiligheid rond scholen verbeteren?
 90. Wat doet u om te zorgen dat mannen en vrouwen voor gelijk werk ook gelijk worden beloond?
 91. Wat doet u om te zorgen dat vrouwen een eerlijke kans krijgen op topfuncties en is dit kabinet zelf bereid daarbij het goede voorbeeld te geven?
 92. Hoe zorgt u dat voorzieningen in krimpregio’s overeind blijven?
 93. Welk bedrag trekt u uit om te zorgen dat ook ouderen goed van A naar B kunnen komen, ook als zij geen auto hebben of niet meer kunnen autorijden?
 94. Wat doet u er tegen dat nu een half miljoen Nederlanders niet kunnen rekenen op een ambulance binnen 15 minuten?
 95. Hoe gaat u zorgen dat het aantal thuiszitters in het onderwijs wordt beperkt en alle kinderen de kans krijgen zich maximaal te ontplooien?
 96. Hoe gaat u werkzekerheid vormgeven in een tijd van robotisering en enorme veranderingen?
 97. Hoe gaat u zorgen dat ieder kind zeker kan zijn van muziekonderwijs?
 98. Wilt u de abortuspil gemakkelijk via de dokter beschikbaar maken en uit het Wetboek van Strafrecht halen?
 99. Hoe zorgt u ervoor dat iedereen in Nederland zeker kan zijn van een eerlijke sollicitatie, ook als deze via uitzendbureaus loopt?
 100. Kunt u deze vragen voor het 100-dagen debat beantwoorden?

Geef een reactie

Laatste reacties (36)