3.034
122

Filosoof en architect

Aad Breed is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, en later als filosoof (politieke en sociale filosofie) aan de universiteit van Utrecht. Als filosoof schreef hij drie boeken over 'taal'. Als architect legde hij samen met Treffers en Wever via Roel van Duyn in de jaren negentig de gemeente Amsterdam een plan voor om de ringweg A10 te overbouwen als alternatief voor IJburg. Via een referendum heeft de gemeente besloten IJburg te bouwen. Later werkte hij samen met BAM in Haarlem een plan uit om de ringweg te overbouwen, hetgeen werd afgewezen, omdat ik een te onbekende architect zou zijn. Momenteel is hij bezig met het ontwerpen van een piramidestad voor 100.000 inwoners in Jinan (China).

Aanklacht tegen rijke overheden

Waar halen onze rijke democratische overheden het recht vandaan om de halve wereldbevolking uit te hongeren en de hele natuur met zijn subtiele eco-systemen en voedselketens naar de knoppen te helpen?

Onze rijke overheden met hun christelijke, socialistische, liberale, communistische en humanistische waarden en normen zijn schuldig aan twee desastreuze ontwikkelingen op onze onverdeelde planeet, t.w. het slopen van de gehele natuur en de uithongering van de halve wereldbevolking, hetgeen je gerust genocide mag noemen. Waar halen onze rijke democratische overheden het recht vandaan om de halve wereldbevolking uit te hongeren en de hele natuur met zijn subtiele eco-systemen en voedselketens naar de knoppen te helpen? Waarom en hoe doen ze dat? Is het de arrogantie van de macht of louter onwetendheid?

Overheden hebben hun onderdanen baan-afhankelijk gemaakt
De aarde is van niemand en iedereen, dus ook van dieren en planten. In tegenstelling tot deze werkelijkheid trokken tegelijk met de opkomst van de landbouw een kleine groep slimmeriken ongeveer 10.000 jaar geleden een denkbeeldige grens rond een stuk grond en stelden “dit stuk aardoppervlak is voortaan mijn bezit”. Niet veel later zijn we dat “landen” gaan noemen, beheerd en bestuurd door een “overheid” compleet met politie, leger, economen en wetgeleerden. Door deze voor waar aangenomen fantasie kon voortaan het landloze deel van de mensheid worden gedwongen omwille van wat eten zijn arbeid tegen een minimale vergoeding aan deze “grootgrondbezitters” verkopen. Zonder zelf iets te produceren, moesten de armen nu voor hen produceren, wat deze topmensen steeds rijker maakte. Het kapitalistische onrechtvaardige vrijheidsberovende principe “geen baan, geen eten” trad in werking, waarop onze latere “rechtsstaat” is gefundeerd. Het maakte het bezitsloze deel van de mensheid baan-afhankelijk, want zonder baan was er voor hen geen eten. Voor het eerst in de evolutie kon een diersoort niet meer direct bij zijn voedsel komen, maar alleen indirect via een baan. Vanaf die tijd is elke overheid gericht geraakt op economische groei en kapitaalvorming door het alsmaar vergroten van “hun” stuk aardoppervlak en het uitbuiten van degenen, die daardoor steeds minder bezaten.

Via kolonialisme, handelsverdragen of gewoon het kopen van grond beschikken momenteel bv. Nederlanders (met een ecologische voetafdruk van 6.2 ha per Nederlander) voor hun welvaart over 1.000.000 km2, d.i. 25 keer meer dan de 40.000 km2 van Nederland. Dit proces is nog steeds actueel en betekende in de praktijk een permanent proces van ontbossing, roofbouw op de natuur en verstedelijking, alsmede honger en slavernij voor de baan-afhankelijken. Het verdeelde de onverdeelde aarde in heel globaal 1 miljard verwende, overwegend rijke arrogante Europenanen en Amerikanen en 6 miljard vernederde arme sloebers in het overige deel van de wereld, de veelbesproken ongelijkheid. In de miljarden jaren evolutie wisten de “ikke, ikke, en de rest van de wereld kan stikke”-mentaliteit van onze overheden in nog geen 10.000 jaar deze prachtige aarde via oorlogen, corruptie, fraude, criminaliteit, opstanden, armoede en roofbouw op de natuur  te evolueren in een economische en ecologische ravage.

Baangerichtheid overheden oorzaak wereldwijde armoede en roofbouw op de natuur
Alle overheden kunnen nu hun armste onderdanen dwingen tot het produceren van de (voor milieu en mens) meest schadelijke speeltjes, zoals oorlogstuig, auto’s, computers, enz. enz., want zonder baan is er voor hen geen eten. Aan de ene kant kunnen baan-afhankelijken nu bijvoorbeeld worden gedwongen auto’s te produceren, die dagelijks tonnen CO2-uitstoten en aan de andere kant kunnen ze worden gedwongen de aarde te ontbossen, zodat steeds minder CO2 kan worden omgezet in zuurstof. Niet alleen de wereldwijde armoede en roofbouw op de natuur, maar ook de klimaatverandering is veroorzaakt door onze rijke overheden. De overbevolking maakt dit probleem alleen maar erger. In de komende generatie zullen miljarden proletariërs in sloppenwijken terechtkomen, die omdat ze geen baan hebben, ook geen eten kunnen kopen.

Alle overheden zijn gericht op het vergroten van hun kapitaal door het uitbuiten van de armen. Als banken of  multinationals dreigen om te vallen, zijn zowel linkse als rechtse politici er als de kippen bij, om ze van de ondergang te redden. De ECB, het IMF, de Wereldbank drukken alleen geld bij als banken en multinationals moeten worden gered. Als Griekenland instort of armen omvallen van de honger, is er geen overheid die hulp biedt. Integendeel, de armen zullen hun rekeningen aan de rijken moeten betalen, want afspraak is nou eenmaal afspraak.

Als de armen terecht tegen deze van de problemen wegkijkende overheden in opstand komen of elkaar in de haren vliegen, zijn onze rijke overheden altijd bereid vredesmissies te regelen die de hongerigen uit elkaar of van ze af moeten houden. En als er in die strijd oorlogsmisdaden plaatsvinden, hebben we nog altijd het Hof van de Rechten van de Mens om deze armen voor de rechter te slepen en te veroordelen. Zelf blijven deze rijke overheden altijd buiten schot.

Overheden moeten hun onderdanen juist baan-onafhankelijk maken
In India, Griekenland, China, Peru, Nederland of waar ook ter wereld lopen momenteel honderden miljoenen of zelfs miljarden mensen werkeloos te lanterfanten, omdat er voor hen geen baan is. Om wat te eten, moeten ze bedelen, een baan zien te vinden bij een bedrijf of bank, zich prostitueren, in de drugshandel duiken of andere vormen van criminaliteit bedrijven, anders zullen ze sterven van de honger. Ze kunnen ook vluchten naar de rijke landen, maar hebben inmiddels ervaren dat ze bij de veroorzakers van hun armoede duidelijk niet welkom zijn.

Deze massale armoede is vrij eenvoudig binnen één generatie op te lossen als deze armen en werklozen van hun overheden onbetaald hun eigen steden (inclusief stadslandbouw) mogen bouwen en niet de op kapitaalvorming gerichte overheden, aannemers, projectontwikkelaars en banken. Na 5 jaar werken aan de lopende band moeten ze dan worden beloond met een fatsoenlijke, schuldenvrije woning en levenslang gratis eten, kleding en energie, waardoor ze hun arbeid niet meer hoeven te verkopen aan de topmensen. Net zoals bijvoorbeeld de dwangarbeiders beloond hadden moeten worden voor de bouw van St. Petersburg en niet tsaar Peter de Grote. Maar voor het organiseren voor zo’n basisinkomen-in-natura hebben onze rijke overheden nog nooit belangstelling gehad. Het zou de armen alleen maar lui maken, waardoor overheden, multinationals en banken met geen kapitaal of aardoppervlak meer kunnen vergaren.      

Geef een reactie

Laatste reacties (122)