1.481
52

Fractievoorzitter GroenLinks

Jolande Sap is op 16 december 2010 door de Tweede Kamerfractie unaniem gekozen tot de fractievoorzitter van GroenLinks. Sap (Venlo, 1963) is sinds september 2008 Kamerlid voor GroenLinks. De afgelopen twee jaar was zij de woordvoerder Financiën, zorg en pensioenen. Sinds de verkiezingen in 2010 was Sap tevens vice-fractievoorzitter.

Bezuinig mensen niet een uitkering in!

Dit kabinet geeft mensen geen retourtje arbeidsmarkt maar een enkeltje Rutte-uitkering.  Co-auteur Jesse Klaver

Vandaag is het D-day voor het bestuursakkoord tussen de Vereniging van Gemeenten (VNG) en het Rijk waarin bestuursafspraken gemaakt worden voor de komende kabinetsperiode. De grote vraag is of het kabinet steun krijgt vanuit de gemeenten of dat het akkoord er doorheen gedrukt gaat worden.

Het verzet onder gemeenten tegen de gevolgen voor de bezuinigingen groeit. Niet alleen bij de oppositiepartijen. Ook VVD- en CDA-wethouders in het land hebben grote moeite met vooral de 2 miljard euro die het kabinet wil bezuinigen om mensen aan het werk te helpen. Dat is niet gek. Lokale bestuurders en politici staan dichtbij mensen en weten als geen ander wat een jongere of Wajonger nodig heeft om aan het werk te komen. Kern van het probleem is dat met de zogenoemde ‘Wet werken naar vermogen’ het kabinet zo hard bezuinigt dat er geen jongeren, arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden meer aan het werk komen.

Dit kabinet geeft mensen geen retourtje arbeidsmarkt maar een enkeltje Rutte-uitkering. Door de forse korting denkt dit kabinet mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken en hun daarmee snel aan het werk te krijgen. Het effect zal echter averechts zijn. Volgens het CPB zullen maarliefst 40.000 mensen extra in een uitkering komen als gevolg van deze maatregelen. Het is begrijpelijk dat gemeenten deze verantwoordelijkheid niet op zich willen nemen. Ze worden verantwoordelijk voor de uitvoering, maar krijgen te weinig instrumenten om mensen daadwerkelijk aan het werk te helpen. Op last van dit kabinet worden zij medeplichtig aan het kweken van een nieuwe generatie mensen die afhankelijk blijft van een uitkering.
Tijdens de uitzending van Buitenhof afgelopen zondag werd minister Donner door het kabinet naar voren geschoven als ‘badcop’ om gemeenten maar eens flink onderdruk te zetten. Overeenstemming vindt Donner wenselijk maar niet noodzakelijk, omdat het kabinet toch uiteindelijk beslist. Gemeenten moeten zich vooral niet bemoeien met de landelijke politiek is de boodschap. Dat is wel hele stoere taal voor een kabinet dat sterk rekening zal moeten gaan houden met een ‘nee’ tegen de paragraaf over de sociale werkvoorziening.

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten echt in staat worden gesteld om te gaan werken. Net als het kabinet willen wij daarom dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de reïntegratie. Het verschil is dat wij gemeenten voldoende middelen in handen willen geven om mensen aan een reguliere baan te helpen. Dit betekent bijvoorbeeld begeleiding op maat, scholing, loondispensatie en loonkostensubsidie.

Dit kabinet voegt de regelingen wsw, wajong en bijstand samen in één nieuwe lagere uitkering. Wij willen deze regelingen samenvoegen in een recht op participatie om iedereen aan het werk te helpen. Ook werkgevers moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Zoals dwingende afspraken over het in dienst nemen van mensen die deels arbeidsgeschikt zijn. Wat ons betreft worden cao’s voortaan alleen nog algemeen verbindend verklaard als er goede afspraken gemaakt zijn. Werkgevers moeten voldoen aan een wettelijk quotum en een effectieve boete krijgen als niet voldaan wordt aan de afspraken. Mensen die niet regulier aan het werk kunnen, hebben recht op een participatiecontract met de gemeente. Wij willen dat niemand tussen de wal en het schip valt.
Rutte heeft gezegd dat hij premier is van alle Nederlanders. Gemeenten zouden bondgenoten moeten zijn van dit kabinet. In plaats daarvan vindt het kabinet draagvlak bij gemeenten onbelangrijk en stelt het kabinet bezuinigingen voorop. Wij roepen Rutte op om het NEE van de gemeenten serieus te nemen. Het kabinet moet terug naar de tekentafel. Wie mensen echt aan het werk wil krijgen bezuinigt niet op participatie, maar bezuinigt op uitkeringsgelden door mensen aan een baan te helpen.

Geef een reactie

Laatste reacties (52)