1.137
88

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De PVC-coalitie maakt zich afhankelijk van fundamentalisten

De drie geheimschrijvers van het regeeraccoord rekenen op steun van de tweekoppige fractie der Staatkundig Gereformeerde Partij

Er hoeft in de drie partijen van het gedoogaccoord maar één dissident naar voren te komen – en die lijkt er te zijn -, of het feest is afgelopen. Daarom rekenen de drie geheimschrijvers van het regeeraccoord op extra steun van de tweekoppige fractie der Staatkundig Gereformeerde Partij. Dan klimt de meerderheid tot 78 zetels. Dat houdt ook niet over, maar het geeft een kabinet Rutte-Verhagen veel meer stabiliteit.

Dit is de nachtmerrie die zoveel Nederlanders tot PVV-stemmers maakte:

“Wij geloven, dat Allah, de barmhartige, de genadevolle , uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts, Koningen, Prinsen en Overheden verordend heeft; willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde, en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Tot dat einde heeft Hij de Overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de Politie, maar ook de hand te houden aan de voorschriften van de islam  om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van de ongelovigen te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Allah te doen vorderen; het Woord des Korans overal te doen prediken, opdat Allah van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt.”

Voor de zekerheid hier in modern Nederlands wat dit (art. 136 uit de komende Nederlandse Geloofsbelijdenis) te betekenen heeft:

“De verhouding van kerk en staat is volgens het bovenstaande een theocratische. De theocratie staat wat uitgangspunt èn richtsnoer betreft tegenover die van de neutrale staat, die de gemeenschap der moslims in haar wezen niet erkent. De staatsrechtelijke structuur waarin aan de theocratische verhoudingen gestalte wordt gegeven, bijvoorbeeld in een monarchie of een parlementaire democratie, en wat dat betekent voor de constitutie van de natie, is een kwestie van uitwerking en vormgeving in de praktijk, die hier niet aan de orde is.
Duidelijk moet wèl zijn dat wij de moskee geen wereldlijke macht willen laten uitoefenen, maar dat moskee en de staat beide hun eigen verantwoordelijkheid

en werkterrein hebben, onderscheiden van elkaar, maar toch gericht op één doel.

Waar en wanneer moskee en staat elkaar wederzijds dienen in de vervulling

van ieders eigen taak ten opzichte van het volksleven, mag dat als een

teken van het rijk van Allah worden verstaan. De theocratische verhouding

van moskee en staat is voor alles een profetische: de moskee richt zich met

het Woord tot de staat, de overheid.”

Dat staat ons te wachten, als de opstellers van deze teksten stut en steun zouden worden van de Nederlandse regering. Ons land zou dan weldra een soort Iran zijn, waar de overheid ook min of meer onder toezicht van de geestelijkheid staan.

Wat erger is, dat lijkt te gebeuren, want de gedoogsteun van de PVV helpt het verhoopte CDA-VVD-kabinet aan een wel heel wankele meerderheid van één zetel.

Er hoeft in de drie partijen van het gedoogaccoord maar één dissident naar voren te komen – en die lijkt er te zijn -, of het feest is afgelopen. Daarom rekenen de drie geheimschrijvers van het regeeraccoord op extra steun van de tweekoppige fractie der Staatkundig Gereformeerde Partij. Dan klimt de meerderheid tot 78 zetels. Dat houdt ook niet over, maar het geeft een kabinet Rutte-Verhagen veel meer stabiliteit.

De bovenstaande regels komen uit de Toelichting op het program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij.  Alleen ben ik zo vrij geweest de bijbel te vervangen door de Koran, God door Allah, SGP door “wij” of “moslims” en “kerk” door “moskee”. Dan wordt duidelijk waar de SGP voor staat. Deze partij  is al sinds de oprichting een toevluchtsoord voor  fundamentalistisch pretbedervers die een grote staat van dienst heeft met betrekking tot het sluiten van zwembaden op zondag, ook voor andersdenkenden, alsmede het ontrechten van vrouwen en haat zaaien tegen de katholieken.

Deze partij nu wordt een essentiële gedoogpartner van de PVV en onze rood wit blauwe kampioen van de scheiding tussen kerk en staat, Geert Wilders. Om het paradoxale van dit politieke feit tot uitdrukking te brengen hier nog één citaat uit de toelichting op het begionselprogramma, maar nu letterlijk en niet geïslamiseerd: “De SGP wordt verweten dat de roeping van de overheid tot bescherming der kerk en tot wering van de valse godsdienst geen voluit bijbelse fundering heeft. Ten onrechte zou de SGP zich voor deze tijd beroepen op de Oudtestamentische bedeling, toen koningen – zoals Asa, Hizkia,Josia – de reformatie van het godsdienstige leven in Juda ter hand namen,de afgodsbeelden uitroeiden en de dienst des Heeren herstelden”.

Onze lieve heer heeft rare kostgangers, moeten we het echt van hen hebben?


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (88)