482
9

Coördinator Jubilee Nederland

Koos de Bruijn is coördinator van Jubilee Nederland (www.jubileenederland.nl) en Tax Justice Nederland (www.taxjustice.nl) Daarnaast is hij voorzitter van de GroenLinks-werkgroep Internationale Samenwerking. (http://werkgroepis.groenlinks.nl/)

Defensiebudget leent zich voor ontwikkelingsactiviteiten

CDA-er Maxime Verhagen pleitte afgelopen week voor het gebruiken van ontwikkelingsbudget voor defensiedoeleinden.

Hij pleit voor een minder dogmatische blik op ontwikkelingssamenwerking en hoopt zo te kunnen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking zonder internationale afspraken over de 0,7 norm te schenden. Een norm die in kringen van het CDA (de VVD mag daar in dit geval zéker toe gerekend worden) sowieso al onder druk staat.

Zoals wel vaker, is de analyse van Verhagen op zich juist. Defensie en ontwikkelingssamenwerking kunnen vaak hand in hand gaan, en zouden dat ook vaker moeten doen. De conclusie van Verhagen laat echter te wensen over. In plaats van bekostiging van defensieactiviteiten uit het ontwikkelingsbudget, kan beter overgegaan worden tot financiering van ontwikkelingsactiviteiten uit het defensiebudget.

Verreweg het belangrijkste doel van defensie is namelijk conflictpreventie. En conflicten zijn het best te voorkomen door de bron aan te pakken. In de wereld van vandaag zijn die bronnen steeds vaker schaarste en de grote kloof tussen rijk en arm. Dé manier om deze problemen structureel aan te pakken is de inzet op duurzame ontwikkeling.

Een voorbeeld is de Nederlandse bijdrage aan de piraterij-bestrijding. Deze is te begrijpen, maar in feite slechts symptoombestrijding. Voor een structurele oplossing is het noodzakelijk dat ook gekeken wordt naar de oorzaken van piraterij. Daar hoort onder meer bij dat Europese vissers ervoor gezorgd hebben dat Somalische vissers niet meer in hun onderhoud kunnen voorzien.

Enerzijds moet daarom ingezet worden op eerlijke globalisering en ligt een taak weggelegd voor de ministeries van Landbouw, Economische Zaken en VROM (of beter voor een nieuw te vormen ministerie van Internationale Samenwerking). Ontwikkelingslanden moeten meer kunnen profiteren van de export en beter hun eigen markten kunnen opbouwen. Multinationale ondernemingen moeten belasting afdragen over hun winst in ontwikkelingslanden. 

Anderzijds, wanneer hulp nodig is moet deze effectiever verstrekt worden, door meer internationale coördinatie, haalbare doelstellingen en met duidelijke prioriteiten. Kortom, waar verschillende partijen makelijk denken te scoren en meedeinen op het volkssentiment van ‘eigen portemonnee eerst’, moet er worden geïnvesteerd in een eerlijker en daarmee veiliger wereld. Dat daarvoor het defensiebudget wordt aangesproken is niet meer dan logisch. Sterker, een ruimer en coherenter begrip van ontwikkelingssamenwerking is onontkoombaar.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)