828
9

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Donner wil de dans ontspringen

Vandaag, 10 november, sluit de sollicitatietermijn voor de functie van vicepresident van de Raad van State

De Raad van State is in 1531 opgericht door keizer Karel V en is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De koningin is voorzitter van dit orgaan. De vicepresident voert de dagelijkse leiding. Dit adviesorgaan adviseert over de voorstellen van de regering in de vorm van wet of Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De Raad kijkt vooral naar de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten en AmvB’s en of deze in overeenstemming zijn met de Grondwet, andere wetten en met Europese en internationale verdragen.

In februari volgend jaar treedt de huidige vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, af vanwege zijn leeftijd. De signalen van afgelopen weken wijzen erop dat men binnen het kabinet bezig is om Piet Hein Donner op deze belangrijke en strategische post te krijgen. Er kleven echter vele bezwaren tegen zijn benoeming. Ik noem in deze bijdrage enkele daarvan.

Donner was één van de architecten van dit minderheidskabinet met gedoogsteun van PVV. Hij heeft zich flink uitgeloofd om deze politieke samenwerking met Geert Wilders mogelijk te maken. Zelfs op de dag van het CDA-congres in oktober vorig jaar was hij vroeg in de ochtend te horen op de radio, waar hij de leden van het CDA opriep om op het congres voor de samenwerking met Wilders te stemmen. Hij kreeg zijn zin. Slechts een substantiële minderheid van 32% van CDA-leden stemde op het congres tegen de samenwerking met PVV. Een minderheidskabinet met gedoogsteun van PVV werd aldus gevormd en Donner werd beloond voor al zijn inspanningen door benoeming al minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Als minister van BZK is Donner lid van de regering. De functie van de Raad van State is nou juist om de regering te adviseren. Donner heeft al meerdere wetsvoorstellen en AmvB’s naar de Raad gestuurd ter advisering. Het zijn voorstellen die tot doel hebben om het beleid van dit kabinet uit te voeren; denk aan de realisatie van bezuinigingen van 18 miljard. Maar denk daarbij ook aan het nakomen van de afspraken die zijn neergelegd in het gedoogakkoord; oftewel de wensenlijst van Geert Wilders. Indien Donner in februari volgend jaar aantreedt als vicepresident, dan zal hij gaan adviseren over wetten en AmvB’s die door hemzelf bij de Raad van State zijn ingediend. Het neigt naar een slager die zijn eigen vlees keurt.

Donner heeft als minister van BZK getekend voor deze coalitie met Wilders en dus ook voor de realisatie van de plannen en afspraken die zijn neergelegd in het regeerakkoord en in het gedoogakkoord. Ook al verandert hij van functie, blijft zijn handtekening bestaan. En niet alleen zijn handtekening, maar ook zijn steun en sympathie voor dit minderheidskabinet. Donner heeft bij herhaling gezegd dat hij vierkant achter dit kabinet met gedoogsteun van Wilders staat en dat hij zich volop zal inzetten om de overeengekomen plannen en afspraken uit te voeren. Deze erfenis zal Donner met zich draagt als hij benoemd wordt tot vicepresident. En aan die erfenis kleeft de geur van de gedoogpartner Wilders en de PVV die eveneens meegaat naar de Raad van State. Dit mag in onze rechtsstaat nooit gebeuren. Maar aan die erfenis kleeft ook de geur van een kabinet dat stug doorgaat met bezuinigen ten koste van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving; denk aan de bezuinigingen op persoonsgebonden budget, passen onderwijs en op sociale werkplaatsen.

Wat de situatie nog erger maakt, is dat juist de minister van BZK gaat over de benoemingsprocedure van vicepresident van de Raad van State. Reeds om die reden dient Donner zich in dit geval met gepaste distantie op te stellen. Het zijn de regels van het staatsrecht, die Donner behoort te weten. Maar hij kiest, met het goedvinden van zijn ambtgenoten, voor een andere weg. Hij onttrekt zich aan zijn verantwoordelijkheid voor benoemingsprocedure, zodat de weg vrij is te solliciteren naar die functie. Zijn sollicitatiebrief komt terecht bij zijn ambtgenoot minister Opstelten. Of dit allemaal zuiver en behoorlijk is, valt te betwijfelen. Het heeft er in ieder geval de schijn van dat de regering de intentie heeft de benoeming van Donner als vicepresident mogelijk te maken. Niet voor niets heeft de Ministerraad ingestemd met de overdracht van verantwoordelijkheden van Donner voor benoeming van vicepresident aan minister Opstelten.

Er zijn ongetwijfeld geschikte kandidaten voor deze functie te vinden. Ik denk aan de voormalige minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin. Maar Hirsch Ballin was tegen de vorming van een minderheidskabinet met steun van Wilders. En hij werd daarom niet beloond met een functie binnen dit kabinet. Hij zal ook naar verwachting niet in aanmerking komen voor de functie van vicepresident.

De kans bestaat dat dit wankelend kabinet door de verdeeldheid en onvrede binnen het CDA, vanwege de samenwerking met Wilders, komt te vervallen. Als dat gebeurt, dan is de rol van Donner als één van architecten uitgespeeld. En dat weet hij al te goed. Om die reden probeert Donner nu de dans te ontspringen door zijn benoeming als vicepresident door te drukken.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (9)