638
11

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Maakt de nieuwe minister van integratie en immigratie moslims slimmer?

Op het gebied van integratie wordt slechts één nieuwe maatregel voorgesteld: gedwongen taallessen voor kleine allochtone kinderen. De handtekening van Wilders staat daar niet onder en ouders moeten het wel zelf betalen.

Moslimmannen in Nederland trouwen over het algemeen met moslimvrouwen en samen krijgen zij vervolgens meer kinderen dan autochtone Nederlandse paren. Stel eens, geïnspireerd door onze Duitse vriend Sarrazin, dat Nederlandse moslims dommer zijn dan autochtonen. Dan betekent het voorgaande dat het aantal moslims sneller toeneemt dan het aantal autochtone Nederlanders en we dus ook gemiddeld steeds dommer worden. Of dat laatste waar is hangt er van af of intelligentie (of het gebrek daaraan) erfelijk is. Dat is niet onomstreden, maar wat je kunt zeggen is dat hele slimme ouders een grotere kans hebben om slimme kinderen te krijgen dan hele domme ouders.

Het dommer worden van Nederland is wel een proces van lange adem. Het is al heel lang zo dat mensen met een lage opleiding gemiddeld meer kinderen krijgen dan mensen met een hoge opleiding, maar de universiteiten stromen nog steeds vol met studenten. Het loopt dus zo’n vaart niet met de verdomming van Nederland, maar het loopt wel. Tenminste, als moslims dommer zijn. Het is ongetwijfeld zo dat moslims gemiddeld een lager opleidingsniveau hebben dan Nederlanders, maar dat is voor een deel een gevolg van een gebrek aan integratie. Als je de Nederlandse cultuur en de taal niet in je leven integreert, krijg je en jouw kinderen problemen om vooruit te komen.

Toch is er juist wat de moslims betreft, hoop voor de toekomst. Omdat ze zo weinig integreren in Nederland en daardoor achter blijven, moet er veel onbenut talent onder de moslims huizen. Hoe dat talent te benutten? Door werk te maken van de integratie van de moslims. Als moslims meer ingeburgerd raken in Nederland, zullen ze minder problemen in het onderwijssysteem tegenkomen, succes hebben op de arbeidsmarkt en, als vanzelf, slimmer worden.

Kortom, er is werk aan de winkel voor de nieuwe minister van immigratie en integratie. Ongetwijfeld is integratie een belangrijk onderdeel van het gedoogakkoord. Hoewel? Anderhalve bladzijde, daar moeten we het mee doen. Inburgering moeten immigranten zelf doen, zo lezen we. Naturalisatie wordt moeilijker en als je niet goed integreert, hoef je ook niet op een bijstandsuitkering te rekenen. Verder niets over integratie? Toch wel, alleen staat daar de handtekening van Wilders niet onder. Kinderen met grote taalachterstand moeten gedwongen (“met dwang en drang”) naar voorschoolse educatie. Dat is in ieder geval iets, al staat er direct dreigend met Hollandse zuinigheid achter dat ouders hiervoor financieel verantwoordelijk zijn. Als allochtone kinderen ook nog eens met Nederlandse kinderen in aanraking zouden kunnen komen, helpen die taallessen misschien. Helaas, er is niets te lezen over hoe de gettovorming van allochtonen in de grote steden te doorbreken. Ook niets over hoe jonge, intelligente moslimvrouwen geholpen kunnen worden uit de gesloten moslimwereld te breken (o ja, gedwongen huwelijken worden strafbaar). En wat doen we tegen de onevenredig hoge criminaliteit onder Marokkaanse jongens? Heropvoeden en de ouders erop aanspreken. De zogenaamde veiligheidshuizen moeten hier een rol spelen. Deze bestaan al en pretenderen al te doen wat het gedoogakkoord beoogt.    

Voorschoolse educatie en dan niet eens met de zegen van Wilders, dat is zo ongeveer de enige nieuwe maatregel die integratie moet bevorderen. Onder de nu nog onbekende minister van integratie en immigratie lijkt dat toch te weinig om Nederlandse moslims slimmer te maken.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)