1.717
92

Econoom & Bedrijfsadviseur

Ad Broere, van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie.

Misvattingen over het ESM

Een mailwisseling met de PvdA

In een mail gaat de afdeling publieksvoorlichting van de PVDA in op wat zij beschouwen als misvattingen rond het ESM. Ondanks de ESM moeheid die ik bij mijzelf en bij lezers van mijn blog bespeur, ga ik op mijn beurt in op de door de PVDA veronderstelde misvattingen, in een poging om te voorkomen dat niet op de verdragstekst aansluitende standpunten een eigen leven gaan leiden.

PVDA:
Dank voor uw mail en aandacht voor het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het ESM gaat ook de PvdA-fractie aan het hart. Het ESM is een noodzakelijke stap om de financiële stabiliteit van de Eurozone te waarborgen. Het beheer van financiële middelen door het ESM van het ESM zijn mede door de inzet van de PvdA-fractie ingebed in een systeem van controle en toezicht door nationale parlementen, de nationale ministers in de raad van gouverneurs en een sterke Board of Auditors (accountants en toezichthouders) binnen het ESM.

Mijn reactie:
Wat is er dan in het verdrag dat in maart 2012 werd ondertekend nadien veranderd en waaruit blijkt de PVDA invloed op een zoals u stelt ‘sluitend systeem van controle en toezicht’? De Algemene Rekenkamer heeft bij monde van de heer Kees Vendrik zijn zorgen geuit over het ontbreken van een sluitende controle op de besteding van de aan het ESM overgedragen middelen door de  rekenkamers van de respectievelijke eurolanden.

PVDA:
Verliezen op hulpoperaties van het ESM zijn hypothetisch. Het risico op verliezen wordt bovendien sterk beperkt door het vaststellen van economische voorwaarden aan bijstand door het ESM en het vragen van een afdoende hoog rentepercentage over de verstrekte leningen. Mochten verliezen zich desalniettemin voordoen – ik onderstreep dat dit een hypothetische casus is – dan kunnen deze verliezen niet de totale Nederlandse garantstelling van in totaal  40 miljard ontstijgen. Het genoemde bedrag van  4.000 miljard is dan ook volledig uit de lucht gegrepen.

Mijn reactie:
Hoe kunt u stellen, dat verliezen op hulpoperaties hypothetisch zijn, nu blijkt dat er meerdere eurolanden en Europese banken grote financiële problemen hebben. Griekenland heeft toch bewezen, dat verliezen op hulpoperaties allerminst hypothetisch zijn. Het bedrag van 4.000 miljard is niet de Nederlandse garantstelling, maar het totale bedrag dat het ESM kan inlenen op basis van een garantiekapitaal van de volgestorte 700 miljard aandelenkapitaal.

PVDA:
Een potentieel verlies op leningen van het ESM kan weliswaar gecompenseerd worden door het storten van kapitaal door de lidstaten van het ESM, maar de garantstelling van Nederland kan de  40 miljard niet ontstijgen. Het ESM heeft namelijk geen middelen tot haar beschikking buiten de totale garantstelling van  700 miljard door alle ESM lidstaten tezamen en heeft bovendien een leenplafond van  500 miljard waardoor het totale financiële risico van het ESM ook niet hoger kan zijn dan deze 500 miljard.

Mijn reactie:
De garantstelling kan de 40 miljard wel degelijk ontstijgen, want: Artikel 25, lid 2: Indien een ESM-lid verzuimt de betaling te verrichten die uit hoofde van een opvraging van kapitaal overeenkomstig artikel 9, lid 2 of 3, wordt verlangd, vindt een herziene, verhoogde opvraging van kapitaal bij alle ESM-leden plaats om ervoor te zorgen dat het ESM het vereiste totaalbedrag aan volgestort kapitaal ontvangt. Van waaruit betaalt Spanje bijvoorbeeld de 83 miljard euro voor zijn deelname?

En verder:

ARTIKEL 25
Dekking van verliezen
1. Uit ESM-operaties voortvloeiende verliezen worden ten laste gebracht van:
a) ten eerste het reservefonds;
b) ten tweede het volgestort kapitaal; en
c) ten slotte een passend bedrag van het niet-volgestort maatschappelijk kapitaal, dat overeenkomstig artikel 9, lid 3, wordt opgevraagd.

Dus, als het kapitaal is volgestort en er zijn geen reserves, dan worden verliezen in mindering gebracht op het deelnemerskapitaal, dat na aftrek van de verliezen minder dan 700 miljard euro bedraagt. Zonder het maatschappelijk kapitaal te verhogen, kan aan de deelnemers worden gevraagd om het kapitaal weer op het niveau van 700 miljard te brengen, om daarmee de leencapaciteit weer te herstellen.

Mijn reactie -vervolg- :
In een eerdere mail schreef u dat Nederland zich op geen groter aandeel dan 4,6 miljard had vastgelegd en dat de overige 35,4 miljard een garantstelling betreft. Betaling van die 35,4 miljard zou slechts kunnen na toestemming van het Nederlandse parlement. ‘Voortschrijdend inzicht’ heeft er kennelijk toe bijgedragen, dat u dit foutieve standpunt hebt losgelaten.

Het ESM heeft geen leenplafond van 500 miljard euro, zoals u beweert. Artikel 39 van het ESM verdrag is duidelijk hierover: ‘Tijdens de overgangsfase die loopt van de inwerkingtreding van dit Verdrag tot de volledige opheffing van de EFSF, ligt het geconsolideerde bedrag aan door het ESM en de EFSF verstrekte leningen niet hoger dan 500 000 miljoen EUR’

Uit artikel 41 blijkt, dat door het ESM een solvabiliteit van 15% wordt aangehouden: Tijdens de periode van vijf jaar van betaling van het kapitaal in termijnen bespoedigen de ESM-leden tijdig vóór de uitgiftedatum de betaling van volgestorte aandelen opdat de verhouding tussen het volgestort kapitaal en het uitstaande bedrag aan ESM-uitgiften ten minste 15% blijft; zij waarborgen dat de gecombineerde kredietverleningscapaciteit van het ESM en de EFSF minimaal 500 000 miljoen EUR bedraagt. Maximaal bedraagt de kredietverleningscapaciteit bij een volledig volgestort kapitaal van 700 miljard dus 4000 miljard.

PVDA:
Mocht additioneel kapitaal nodig zijn om verliezen te compenseren die de totale garantstelling van het ESM en Nederland te boven gaan, dan moet het maatschappelijk kapitaal van het ESM worden verhoogd. Zulks vraagt een nieuw verdrag en opnieuw parlementaire instemming over dit nieuwe ESM-verdrag. Met andere woorden, de Nederlandse bijdrage kan de  40 miljard niet ontstijgen zonder dat het Nederlandse parlement zich daar opnieuw over uitspreekt.

Mijn reactie:
Hoe komt u erbij om te schrijven, dat voor de verhoging van het maatschappelijk kapitaal een nieuw verdrag nodig is. In het bestaande ESM verdrag, dat in maart 2012 door de zeventien premiers van de eurolanden is ondertekend staat artikel 10, waarin de procedure rond een verhoging van het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd. Het besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, wordt genomen door de raad van gouverneurs en het treedt in werking nadat de eurolanden het ESM hebben geïnformeerd over de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. Dus de raad van gouverneurs neemt een besluit, binnen het kader van de hoofddoelstelling en dat is het handhaven van de stabiliteit van de eurozone en de nationale parlementen mogen dan hun ‘nationale procedures’ volgen. Hier staat niet ‘Het besluit treedt in werking nadat alle parlementen van de deelnemende landen hun goedkeuring hebben gegeven aan de verhoging van het maatschappelijk kapitaal’. Verder is duidelijk dat de gouverneurs immuniteit genieten voor de door hen genomen besluiten.


Laatste publicatie van Ad Broere

  • Geld komt uit het niets

    De financiële goocheltrucs ontmaskerd

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (92)