1.687
83

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Overheid, neem kinderen in bescherming

'Hoe zou het geweest zijn als het nu om de moslims ging, die weigerden hun kinderen te laten inenten?'

De afgelopen week werden weer 145 nieuwe gevallen van mazelen vastgesteld, meldt het RIVM. Het RIVM verwacht dat het aantal besmettingen na de zomer flink zal oplopen. Ziekenhuizen in en rond de biblebelt bereiden zich voor op een piek in de mazelenepidemie die daar momenteel heerst door te werken aan een draaiboek om de piek te kunnen opvangen.

De overheid heeft tot taak om het welzijn van burgers te bevorderen. En zeker als het gaat om kinderen. De kinderen zijn toevertrouwd aan de zorg van hun ouders, die hun gezondheid optimaal moeten bevorderen; bijvoorbeeld door ze te laten inenten tegen ziektes als mazelen. Maar als de ouders dit nalaten, dient de overheid in te grijpen in het belang van de kwetsbare en willoze kinderen.

Kwetsbare kinderen
 Als een volwassene maak je een eigen persoonlijke keuze over hoe je omgaat met je lichaam. Maar in dit geval maken de volwassenen een keuze voor de kinderen. En niet zomaar een keuze. Door zich te beroepen op een uitleg van de Bijbel weigeren zij de kwetsbare en willoze kinderen te laten vaccineren; dit met alle gevolgen van dien. Het is onbegrijpelijk dat veel politici hierover hun mond houden.

Alsof de ‘Gods wil’ alle bezwaren ondervangt. Als het zo zou zijn, dan kunnen we net zo goed de Gezondheidsraad en de aanverwante organisaties afschaffen. In Nederland kennen we de scheiding van kerk en staat. Als het gaat om het welzijn van kinderen, dan behoort dit tot de aangelegenheid van de staat. De overheid moet kijken naar de belagen van het kind. Dat gebeurt nu ook; bijvoorbeeld ingeval van uithuisplaatsing. De overheid grijpt dus in in het privéleven van mensen als dat noodzakelijk is in het belang van kinderen.

Hoe zou het geweest zijn als het nu om de moslims ging, die weigerden hun kinderen te laten inenten? Zouden sommige politici ook dan hun mond hebben gehouden? Of zijn wij in Nederland zo langzamerhand gewend geraakt aan het meten met twee maten?

De overheid heeft er kennelijk moeite mee om in te grijpen als het om religieuze kwesties gaat; religieuze kwesties van eigen bodem wel te verstaan. De SGP verbood de vrouwen met een beroep op de uitleg van de Bijbel zich verkiesbaar te stellen. De staat greep echter niet in en werd toen door de nationale en Europese rechter op de vingers getikt.

Bescherming
Door niet in te grijpen in de biblebelt, schendt de overheid ook het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat het belang van kinderen voorop moet staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan en dat de overheid het welzijn van alle kinderen moet bevorderen, en toezicht moet houden op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen. Ook staat in dat verdrag dat kinderen recht hebben op de best mogelijke gezondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. De overheid waarborgt dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden.

De godsdienstvrijheid is niet absoluut. Om die reden vindt een belangenafweging plaats om te beoordelen of het inperken van de vrijheid van godsdienst ten gunste van een ander grondrecht geoorloofd is. Een ander grondrecht betreft hier het recht op gezondheid van kinderen. Het doel is niet de aantasting van de rechten en vrijheden van een minderheidsgroep in ons land. Het doel is hier om het welzijn en de gezondheid van kwetsbare en willoze kinderen te beschermd.

Ik roep de politiek op om snel in actie te komen in het belang van deze kinderen, en in het belang van volksgezondheid. Dit onderwerp is belangrijk genoeg om als Tweede Kamer het zomerreces af te breken voor een spoeddebat met de betrokken bewindspersonen. Neem als politiek je verantwoordelijkheid en laat deze kwetsbare en willoze kinderen niet in de steek


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (83)