1.115
9

Econoom & Bedrijfsadviseur

Ad Broere, van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie.

Raakt Nederland financiële soevereiniteit kwijt?

'Het ESM is het nieuwe Ministerie van Financiën'

In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door 17 ministers van financiën van de Europese lidstaten, die de euro als valuta hebben, werd ondertekend. Het verdrag volgt op een resolutie, aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011. De parlementen van de Euro lidstaten moeten het verdrag nog ratificeren. Dit houdt in, dat onder andere de Tweede Kamer in Nederland haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag. Op 30 juni 2011 heeft Minister de Jager de tekst van het verdrag ter informatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Wanneer het debat over het verdrag zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Teken de petitie tegen het ESM-verdrag.

De ESM zal in 2013 het tijdelijk reddingsmechanisme (EFSF) overnemen. Het EFSF is al actief, maar nog niet goedgekeurd door de diverse parlementen. Als het ESM de taken gaat overnemen van het EFSF dan krijgt dit instituut de rol en functie van Europees Ministerie van Financiën met vergaande bevoegdheden met betrekking tot belastingheffing bij de lidstaten. Het komt er in feite op neer, dat de financiële soevereiniteit van Nederland, Duitsland, enzovoort zou worden overgedragen aan een supranationaal instituut, dat op papier democratisch wordt bestuurd, maar in de praktijk zich zou kunnen gaan ontwikkelen tot een instituut dat een van de aangesloten landen onafhankelijke koers kan gaan volgen. Althans, dat is hetgeen waarvoor in de hierboven geplaatste video, die momenteel op het internet circuleert wordt gewaarschuwd.

In deze video wordt het plan geanalyseerd dat de landen in de eurozone dit voorjaar hebben opgesteld. Twee belangrijke zaken komen hierin naar voren. Zowel in Duitsland (als in NL en de andere eurolanden) is geen publiek debat geweest, hoewel het ontwerpplan al in mei aan de fracties (in de Bondsdag) is voorgelegd. Ten tweede mogen volksvertegenwoordigers zich niet direct uiten over de in de video genoemde zaken.

Achtergrond: De ESM zal vanaf 2013 het tijdelijke reddingsmechanisme (EFSF) overnemen. De Bondsdag zal het EFSF later deze maand goedkeuren. Het ESM zal in december 2011 worden aangenomen. Dat het ESM verdrag niet zal worden verworpen blijkt uit een rondgang die Gunther Lachmann langs de politieke partijen in de Bondsdag heeft gemaakt. De grootste fracties SPD, CDU/CSU en FDP zijn voorstander van het verdrag, maar laten tegelijkertijd wel kritische geluiden horen. Volgens Lachmann komt deze opstelling voort uit het feit, dat men zich al gecommitteerd heeft (via het Europarlement en de minister van financiën) aan het verdrag.

In de video worden de volgende punten uit het concept ESM-akkoord besproken:

– Het ESM krijgt een startkapitaal van €700 miljard. Dat is twee keer zoveel als het hele federale budget dit jaar
– De ESM-leden zeggen toe binnen 7 (zeven) dagen “onopzegbaar en onvoorwaardelijk” te zullen betalen als de ESM dat vordert
– De Raad van Bestuur van het ESM kan besluiten de hoogte van het startkapitaal te wijzigen
– Het ESM, zijn eigendommen en zijn financiële tegoeden genieten juridische onschendbaarheid, hetgeen betekent dat terugvordering niet kan worden geëist, ook al zou blijken dat er juridische dwalingen zijn begaan door het ESM
– De eigendommen, fondsen en tegoeden van het ESM zijn “niet toegankelijk voor onderzoek, beslaglegging, verbeurdverklaring of onteigening, of welke andere vorm van inbeslagname, overname of uitsluiting dan ook door een staat of welke andere juridische, administratieve of wettelijke actie dan ook”

De video besluit met de vraag of de Duitse burgers willen, dat hun soevereiniteit wordt prijsgegeven aan een instituut dat ondemocratische trekken vertoont.  Ondemocratisch want waarom juridische immuniteit en waarom niet toegankelijk voor onderzoek, beslaglegging, verbeurdverklaring etc.? Dat is bij een democratisch instituut toch niet nodig?

In Duitsland is de discussie op volle gang gekomen, mede dankzij de video. Er zijn in korte tijd al meer dan 100.000 handtekeningen tegen het ESM verdrag binnengekomen. Wat doen de Nederlanders? Berusten in de gang van zaken of laten wij voor de verandering nu ook onze stem horen?

PS:
Namens Die Linke (Duitsland) zegt  Alexander Ulrich, voorzitter van de fractie in het EU Comité: “Het kan niet zo zijn dat miljarden belastinggeld verspild worden om winsten en speculaties van banken te garanderen. Het kan zelfs niet zo zijn, dat ontvangende landen in een recessie terechtkomen door sociaal onrechtvaardige en economisch onzinnige bezuiningsprogramma’s, waardoor de schuld omhoog gaat in plaats van omlaag”

De Berlijnse expert in ondernemingsrecht Markus C. Kerber, die namens vijftig ondernemers juridische actie ondernam tegen de federale regering: “Het ESM is het nieuwe Ministerie van Financiën en dat heeft als gevolg, de eliminatie van het budgetrecht van de Bondsdag”. Hij waarschuwt nadrukkelijk tegen deze weg.

Nederlandse vertaling van de ESM video tekst
Verkeren de EU en de euro in een crisis? Wat moeten we doen? Wat kùnnen we doen? De EU is een nieuw instituut aan het voorbereiden; een verdrag dat leidt tot de oprichting van het zogenoemde Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), de Schulden Unie. Het verdrag is nu ter ratificatie voorgelegd aan de afgevaardigden in de Bondsdag.

Artikel 8 Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro
Ik vraag me af, waarom eigenlijk 700 miljard? Waar is dit bedrag op gebaseerd? Wie heeft het berekend en waarop heeft men de berekening gebaseerd?

Artikel 9.3 De ESM leden verbinden zich hierbij om kapitaalstortingen Onherroepelijk en onvoorwaardelijk te voldoen binnen 7 dagen na ontvangst van de vordering.

Ik vraag me… niets af. Het is mij duidelijk. Als de ESM vordert, dan moet het snel gebeuren. Zeven dagen, dit betekent dat als we rekening houden met de gebruikelijke vertraging in het banktransfersysteem, de cheque binnen vier dagen moet worden uitgeschreven. Dat is haalbaar. Maar, toch, wat betekent onherroepelijk en onvoorwaardelijk? Als er een nieuw parlement wordt gekozen die af wil van deze betalingen aan het ESM fonds? Is dat dan geen optie meer?

Artikel 10.1 De Raad van Bestuur kan het besluit nemen om het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.

Ik vraag me af, hoe zo? Is 700 miljard slechts een beginkapitaal? Dus, het ESM kan meer kapitaal opvragen als men dat nodig acht en bovendien ongelimiteerd? En zijn we dan wederom verplicht om, zoals in artikel 9 staat, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen?

Artikel 27.2 Het ESM zal de volledige rechtsbevoegdheid hebben om partij te zijn in juridische procedures en Artikel 27.3 Het ESM, diens bezittingen, reserves en activa zullen immuniteit genieten voor alle mogelijke juridische procedures…

Ik vraag me af het ESM anderen kan aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd wordt?

Artikel 27.4 De eigendommen, reserves en activa van het ESM zijn gevrijwaard van onderzoek, vorderingen, inbeslagname, onteigening, of enige andere vorm van beslaglegging, incasso of inbeslagname op grond van enig uitvoerend, gerechtelijk, bestuurlijk of wettelijk besluit.

Ik vraag me af, gevrijwaard voor interventies van een rechtbank? We noemden dit zo-even al. Maar ook onze overheden, onze bestuursorganen en onze democratische wetgeving? Worden zij allen rechteloos en machteloos tegenover het ESM? Die ESM is wel erg machtig!

Artikel 30.1 Het bestuur, hun vervangers, toezichthouders, hun vervangers en alle andere stafleden zijn gevrijwaard voor gerechtelijke procedures met betrekking tot hun handelen en genieten onschendbaarheid met betrekking tot hun officiële papieren en documenten.

Ik vraag me af, dus wie voor het ESM werkt is onschendbaar? Hoeft geen verantwoording af te leggen? Tegenover niemand? En onschendbare documenten, betekent dit dat we ze niet mogen beschadigen, of zijn we zelfs niet gerechtigd ze te lezen?

Een nieuwe autoriteit
•    aan wie we ongelimiteerde bedragen moeten overmaken binnen zeven dagen, wanneer zed at ook maar van ons eisen
•    die de macht heft om ons gerechtelijk aan te pakken, zonder dat dit omgekeerd ook het geval is
•    alle medewerkers genieten juridische immuniteit
•    vrijgesteld  van welke jurisdictie dan ook
•    geen overheid die iets kan uitrichten
•    de Europese soevereine staten worden ondergeschikt gemaakt aan een instituut dat niet langs democratische weg tot stand is gekomen.
Is that the future of Europe? Is that the new EU? A Europe without souvereign democracies? Do you want that?
Is dat de toekomst voor Europa? Is dat de nieuwe EU? Een Europa zonder soevereine democratieën?
Wilt u dat?
Als u dat niet wil, stuur dan een e-mail petitie naar uw politieke partij of de politici aan wie u uw bezwaar kenbaar wilt maken.
Voor Duitsland kan dat via Abgeordneten-Check.de

Dit stuk is overgenomen van de website van Ad Broere.


Laatste publicatie van Ad Broere

  • Geld komt uit het niets

    De financiële goocheltrucs ontmaskerd

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (9)