5.288
7

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie

Robert Vermeiren is kinder- en jeugdpsychiater (1968). Hij schrijft sinds enkele jaren blogs op artsennet en het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie over uiteenlopende onderwerpen zoals de transitie van de jeugdpsychiatrie, ADHD en de marktwerking in de zorg. Sinds 2006 is hij hoogleraar aan het LUMC en VUMC en directeur patientenzorg van Curium-LUMC. Vanaf eind 2014 is hij voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij vult zijn verdere leven met zijn levendig samengesteld gezin van 5 kinderen, sporten en gewoon genieten. Sinds 2006 woont hij in Nederland, een uniek land.

Samsom, wij willen helderheid over de ouderbijdrage in de jeugdzorg

Kritische vragen van twee psychiaters aan de PvdA

Hoogleraar in de jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren en psychiater Ariane de Ranitz schrijven een open brief aan Diederik Samsom (PvdA) met vragen aan zijn fractie. Zijn partij verzette zich eerder sterk tegen de eigen bijdrage in de psychiatrie, maar stemde voor behoud van die eigen bijdrage in de kinderpsychiatrie.

Geachte heer Samsom,

Hierbij nemen wij de vrijheid u enkele ‘vragen aan Kamerleden’ voor te leggen over de ouderbijdrage in de jeugdzorg en Jeugd GGz. Sinds 1 januari, de decentralisatie naar de gemeenten, moeten kinderen met een psychische stoornis die opgenomen worden tot wel €1500 per jaar betalen. Voorheen was dat niet zo, zoals nog steeds zo is voor kinderen die omwille van een lichamelijke ziekte zijn opgenomen. Via de sociale media werden hierover eerder al vragen gericht aan enkele van uw fractieleden, met name mevrouw Ypma en mevrouw Bouwmeester, doch deze zijn zonder reactie gebleven.

Verzetten tegen maatregel die kwetsbaren treft
Deze Kamerleden benadrukten de laatste maanden expliciet dat het kind en het gezin centraal moeten staan, daarom dit schrijven aan u. Het bevreemdt ons zeer dat uw fractie zich niet met hand en tand verzet tegen een maatregel die net de meest kwetsbaren treft. Deze maatregel is, zoals u weet, inkomensonafhankelijk. In december jl. waren we hoogst verbaasd dat uw fractie tegen de motie Leijten/Keijzer voor de afschaffing van deze ouderbijdrage heeft gestemd. Voor enkele argumenten tegen deze maatregel verwijs ik u naar een recente opinie in de Volkskrant. Daarom de volgende vragen:

1: De maatregel
De maatregel, die kan oplopen tot €1500 per jaar treft kinderen die omwille van een psychische aandoening zijn opgenomen. Kinderen die om een lichamelijke ziekte worden opgenomen betalen helemaal niks. Voor een kind opgenomen met anorexia nervosa in de psychiatrie is de bijdrage verschuldigd. Als de lichamelijke conditie bij dezelfde patiënt tijdelijk een opname bij de kindergeneeskunde noodzaakt, dan betalen ouders niks. Vindt u dat verschil te verantwoorden? En zo ja, hoe?

2: Psychiatrische opname
Als een kind 18 wordt, dan betaalt het bij psychiatrische opname het verplichte eigen risico, wat thans minimaal €375 bedraagt (tenzij zelf hoger gekozen). Een opname tot het 18e levensjaar kost voor dezelfde persoon 4 keer meer. Vindt u dat te verantwoorden? En zo ja, hoe?

3: Eigen bijdrage verplichte opname
In de jeugdzorg worden kinderen vaak verplicht opgenomen, onder meer omdat het gedrag van het kind niet veilig en verantwoord hanteerbaar is buiten een gesloten setting, en of binnen het eigen gezin. Hoewel een opname verplicht wordt door de rechter, moeten de ouders desondanks toch een eigen bijdrage betalen. Vindt u dat gerechtvaardigd? En zo ja, waarom?

4: Extra kosten ouders
Bent u zich er van bewust dat een opname ouders veel geld kost doordat van ze verwacht wordt dat ze meermaals per week naar de kliniek komen? Bent u ervan op de hoogte dat deze extra kosten honderden euro’s per maand kunnen bedragen? Vindt u het desondanks gerechtvaardigd dat ze daar bovenop ook nog eens een eigen bijdrage moeten betalen? Waarom?

5: Financiële problemen
Meerdere ouders hebben uw Kamerleden laten weten dat ze door een eigen bijdrage financiële problemen zullen ervaren. Het is u vast bekend dat armoede een stressfactor is die psychische klachten verergert. Waarom vindt u het desondanks toch gerechtvaardigd een eigen bijdrage te laten innen?

6: Niet voor ouderen, wel voor kinderen
Uw partij heeft zich destijds, bij het invoeren van de eigen bijdrage in de volwassenenpsychiatrie, heftig verzet tegen deze “discriminerende” maatregel. Met name de leden Bouwmeester en Barth namen daar een prominente positie bij in.

Waarom vindt uw partij het nu wel gerechtvaardigd een eigen bijdrage voor kinderen met  psychische aandoeningen op te leggen?

7: Administratie deeltijdbehandeling
De invoering van de eigen bijdrage vergt een enorme administratie. Bij deeltijdbehandeling zal het maandelijks te innen bedrag slechts enkele euro’s bedragen. Is er onderzoek verricht naar de opbrengst van deze maatregel en of deze maatregel niet meer kost dan hij opbrengt, zoals door velen gesuggereerd wordt? Wat was de uitkomst van dat onderzoek en waarom is het (nog) niet openbaar gemaakt?

Bij voorbaat wensen wij u alvast te danken voor uw antwoord op deze vragen. Graag verneem ik van u of uw partij bij herindiening van de motie Leijten/ Keijzer of een soortgelijk bezwaar opnieuw tegen de afschaffing van genoemde eigen bijdrage zal stemmen.

Met meeste achting,

Robert Vermeiren, hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC
Ariane de Ranitz, psychiater de Forensische Zorgspecialisten

Geef een reactie

Laatste reacties (7)