497
14

Hans Groen [1963] is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van
GroenLinks Midden-Drenthe. Geboren in Noord-Brabant en sinds 2002 woont
Hans Groen in Mantinge, Drenthe. Hans Groen is adviseur op het gebied
van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft
opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde. Als
fractielid neemt hij de verantwoording voor het webbeheer en is
recentelijk toegetreden tot het bestuur voor het financiele beheer. Hij
heeft een eigen weblog op http://hgroen.wordpress.com/

Scherpere lijnen tussen linkse partijen

Een gezonde planeet is de basis voor de toekomst van de mens

Met het programma ‘Groene Kansen voor Nederland’ richt GroenLinks zich meer dan ooit op het centraal stellen van een duurzame samenleving. Waar onder Femke Halsema het vrijzinnige geluid vooral centraal stond, zoekt GroenLinks onder Jolande Sap de oplossing nadrukkelijker dan ooit in een ‘sociaal duurzame samenleving’. De VVD zit dan ook op een compleet doodlopende weg met haar beleid. Niet zelden tot grote frustratie van bijna elke vooraanstaande econoom op deze planeet

Zonder reden is dit niet. Het laatste rapport van De Club van Rome liegt er niet om. Op vele punten kraakt de Aarde in al haar voegen. De diversiteit van flora en fauna loopt in hoog tempo terug. De aantasting van het ecosysteem in de oceanen neemt dramatische vormen aan. De verspilling van grondstoffen gaat in zo’n hoog tempo, dat de kans op tijdige vervangende innovatie met de dag snel kleiner wordt. Ook de structuren die de mens zelf heeft aangebracht eroderen in hoog tempo. Onder druk van de wereldwijde financiële crisis bezwijkt het financieel-economische systeem en sleurt het sociale systeem in zijn kielzog mee.

Het duurzaamheidsmodel, gebaseerd op het verkiezingsprogramma, laat nadrukkelijk de keuze zien voor behoud van het milieu en het verduurzamen van de economie. Hoe dichter bij de Null, hoe zwaarder het item weegt. Dat geeft ook aan dat op andere punten eerder wordt toegegeven, zoals tijdens het Lenteakkoord ook duidelijk werd. Het realiseren van maatregelen ten behoeve van duurzaamheid stond centraal. Het principe van ‘de vervuiler betaald’ werd sterk doorgevoerd ten koste van andere beleidspunten. Een gezonde planeet is de basis voor de toekomst van de mens.

De tweede segmentering is gericht op de sociale structuren van de mens. De huidige structuren voldoen niet meer. In de afgelopen decennia zijn de verhoudingen sterk verandert. Verzelfstandiging en zelfontplooiing van mensen neemt steeds meer een prominente plaats in. Die verschuiving is ook zichtbaar als je kijkt naar de verhoudingen tussen de sociale partners. Vakbonden verliezen hun traditionele rol en de overheid blijft zich terugtrekken. Vasthouden aan of het terugzetten van de klok op dit soort punten, biedt geen soelaas. Het is de burger zelf die dergelijke veranderingen aanstuurt, doordat zij zich steeds meer op een andere wijze manifesteert en organiseert. Het belang van participatie in welke vorm dan ook is van meer belang dan wie een vast contract heeft of een flexwerker is. Maar participatie dient wel gerealiseerd te worden langs alle generatielijnen. Teveel ouderen vallen nu tussen wal en schip als het gaat om het verkrijgen van werk. De inzet dient brede participatie te zijn van alle generaties en van alle afkomsten.

Hervorming van de financieel-economische structuren is in het licht van de huidige eurocrisis evident. Het gebrek aan Europees toezicht heeft de markten vrij spel gegeven. Daar past alleen een Europees antwoord op en geen nationale solistische optredens. De discussie over soevereiniteit verlies zoals deze door Wilders en Rutte wordt bedreven is vals. Momenteel heeft geen enkel land soeverein invloed op zijn begroting. Elk land wordt geleefd door de financiële markten. Juist vanuit Europa kunnen de financiële markten weer op hun plaats worden gezet. De VVD zit dan ook op een compleet doodlopende weg met haar beleid. Niet zelden tot grote frustratie van bijna elke vooraanstaande econoom op deze planeet. Herschikking van de schuldenlast door o.a. invoering van een Bankenunie en Eurobonds zou de PIIGS landen enorm veel ademruimte geven en daarmee de Europese economie herstarten. Dit levert de Nederlandse economie veel meer mogelijkheden dan alleen bezuinigen of eenzijdige investeringen.

Met dit programma onderscheidt GroenLinks zich nadrukkelijk van een PvdA en SP. De keuzes zijn primair gericht op behoud van onze omgeving waarbinnen nieuwe sociale en financieel-economische structuren worden gedefinieerd die passen bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Langs de kiezers-as betekent dit wel dat de traditionele socialistische kiezer verder weg staat dan de hervormingsgezinde kiezer. Op zich is dit voor GroenLinks niet een nieuwe positie maar een verdere uitdieping van haar bestaande missie. SP en PvdA richten zich meer op de sociale structuren en de daarbij behorende kiezersgroep. Voor de kiezer misschien wel een gunstig scenario omdat zij een duidelijke keuze voorgeschoteld krijgt. De lijnen in het zand, zeker tussen GroenLinks en PvdA, zijn een stuk scherper. Waar de PvdA duidelijk naar het traditionele socialisme terug buigt, kiest GroenLinks nadrukkelijk voor duidelijke hervormingen om een duurzame samenleving te realiseren.

Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (14)