Laatste update 15:45
5.965
177

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

SGP’er Chris Stoffer, je zult zelf met je eigen maat gemeten worden

Wijst U gepraktiseerde homoseksualiteit af, ja of nee? Mogen wat U betreft homoseksuelen de kansel bestijgen? Ja of nee?

cc-foto: Henk-Jan van der Klis

Het SGP-kamerlid Chris Stoffer is actief lid van de Parlementaire Ondervragingscommissie naar Ongewenste Beïnvloeding uit Islamitische Landen (POCOB). Hij stelt zijn vragen op scherpe toon. Zij zijn meestal gesloten. Hij wil dat de getuigen kort formuleren. Vaak wenst hij als antwoord alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ te horen.

De heer Stoffer is door zijn vrouw lidmaat geworden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Dat roept vragen op rond zijn getrouwheid aan de Grondwet alsmede aan de normen en waarden die bij ons algemeen onderschreven worden. Dit alles in de geest van Matthëus 7, vers 1 en 2:
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden;
en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

Mijnheer Stoffer, het deputaatschap Kerk en Overheid van uw m… ik bedoel van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, heeft de SGP destijds met het honderdjarig bestaan gefeliciteerd maar daar het volgende aan toegevoegd: “Tegelijkertijd hebben we ook onze zorgen geuit over diverse ontwikkelingen in de partij, zoals het toenemende enthousiasme van SGP-ers over vrouwelijke raadsleden, de soms gelaten reactie op bijvoorbeeld de zondagsopenstelling van winkels en de veranderde visie op godsdienstvrijheid.”

Deelt U de hier geformuleerde zorgen, ja of nee? Vindt U enthousiasme over vrouwelijke raadsleden gepast of ongepast? Hoe staat U ten opzichte van de zondagsopenstelling van winkels? Bent U daar voor of tegen? En als U daar tegen bent, vindt U dan op grond van theologische en bijbelse overwegingen dat het de taak van de overheid is sluiting af te dwingen, ja of nee? Is dit naar Uw mening in overeenstemming met de vrijheid van godsdienst, ja of nee?

In dit verband: bent U bekend met handelingen 5, vers 29, ja of nee? Dit vers luidt: “Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen”. Meent U op grond daarvan dat de wet van God boven die van de mensen gaat, waaronder die van Nederland? Ja of nee?

Ds.F. Malan, tot zijn overlijden een zeer belangrijk voorman van Uw kerk beweerde in een interview: “Haardracht. Wij staan erop dat vrouwen lang haar hebben”. En: “Catechisanten met kort haar doen bij mij geen belijdenis en mogen ook hun kinderen niet laten dopen.”

Onderschrijft U deze houding, ja of nee? Neemt U afstand van deze opvattingen van ds. F. Malan en vindt U in het algemeen dat hij in dezen de Wil van God niet tot uitvoering brengt of juist wel? Bent U van mening dat de houding van ds. Malan in overeenstemming is met de Nederlandse normen en waarden, ja of nee? Vindt U dat er plaats moet zijn in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland voor lidmaten die deze opvattingen van Malan onderschrijven? Ja of nee? Bent U van mening dat zulke mensen bijbelgetrouw zijn, ja of nee?

Een aantal leden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland wijst vaccinatie af omdat dit tegen Gods Wil in zou gaan. Hoe staat U daar zelf tegenover? Laat U Uw kinderen vaccineren, ja of nee? Bent U van mening dat tegenstanders van inenting een plaats moeten hebben in Uw kerkgenootschap, of vindt U dat zij eruit zouden moeten worden verwijderd of op zijn minst onder censuur gesteld? Ja of nee?

Vindt U vanuit het standpunt van gelijkheid dat vrouwen op de kansel mogen staan, ja of nee?

Wijst U gepraktiseerde homoseksualiteit af, ja of nee? Mogen wat U betreft homoseksuelen de kansel bestijgen? Ja of nee? Staat U achter de dominees uit Uw kerkgenootschap, die de Nashvilleverklaring hebben ondertekend, ja of nee?

Deelt U de mening van ds. Klaassen dat ‘transgenderisme’ niet in overeenstemming is met het christelijk geloof? Ja of nee?

Wijst U het afsluiten van verzekeringen als zondig af, ja of nee? Bent U van mening dat er in uw kerkgenootschap plaats hoort te zijn voor gelovigen die geen verzekeringen wensen af te sluiten, ja of nee?

Stuurt U Uw kinderen naar de openbare school of naar een school van Uw kerkgenootschap, waar zij worden gedrenkt in de normen en waarden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, ook waar die in ons land niet algemeen worden onderschreven omdat zij een theocratisch karakter dragen en een levenshouding impliceren, strijdig met het gestelde in artikel 1 Grondwet. Ja of nee?

Onderschrijft U het essay van Uw geloofsgenoot Laurens van der Tang in het Reformatorisch Dagblad waarin deze de evolutietheorie afwijst ten gunste van het creationisme, ja of nee? Vindt U dat kinderen op school het creationisme als enige juiste benadering van de oorzaak van het leven op aarde moet worden voorgehouden, ja of nee? Als U moet kiezen tussen gevalideerde wetenschap en wat U als Gods woord beschouwt, kiest U dan voor de wetenschap of voor Gods woord? Graag kort formuleren, a.u.b.

Voorlopig is een antwoord op deze vragen voldoende om preliminair te bepalen of de heer Stoffer de Nederlandse normen en waarden wel in voldoende mate onderschrijft en of hij zich kan verenigen met de vrijheden die de Grondwet aan iedere burger toekent. Of hij, gezien Matthëus 7, 1 en 2, hierboven geciteerd, wel de aangewezen persoon is om anderen op dit gebied de maat te nemen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (177)