2.232
95

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Sprak Samsom namens de fractie, of zichzelf?

Samsom heeft de leden zwaar teleurgesteld en in verbijstering achtergelaten

Een korte terugblik en vooruitblik op de petitie tegen strafbaarstelling van illegaliteit en op het congres van de PvdA van 27 april 2013.

Op 29 maart 2013 heb ik een petitie op het internet gezet tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf.
Ik heb dit gedaan uit diepe overtuiging dat het onacceptabel is om onschuldige mensen in ons land te vervolgen en te straffen. In het regeerakkoord staat dat illegaal verblijf strafbaar wordt. In de praktijk betekent dit dat vreemdelingen worden gestraft, enkel omdat zij geen verblijfsvergunning hebben. Zij hebben niets misdaan. Maar het feit dat zij in dit land zijn, maakt ze reeds strafbaar.

Steunbetuiging
Toen ik mijn actie startte, hoopte ik op enige steun. Ik was echter zeer aangenaam verrast om te zien dat er zoveel steunbetuiging kwam voor mijn petitie uit het hele land. Binnen een relatief korte tijd hebben enkele duizenden personen mijn petitie getekend. Daarnaast ontving ik honderden berichten via de e-mail en via social media met mooie, warme en bemoedigende woorden. Hartverwarmende en inspirerende berichten.

Langs deze weg wil ik u allen graag hartelijk dank zeggen voor de geweldige steun. Voor het ondertekenen van de petitie, maar ook voor het verspreiden van de link via social media en voor de mooie berichten die ik mocht ontvangen. Dankzij uw steun heb ik het doorgezet. Ook binnen de PvdA was de support heel groot.

Zoals blijkt hebben vrijwel alle leden van de PvdA moeite met deze inhumane maatregel. Dankzij de steun van de leden van de PvdA was het mogelijk om een overweldigende uitslag te halen op het congres bij de stemming over de motie tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Speciaal woord van dank aan mijn partijgenoten die achter mijn actie stonden en die mij zo geweldig hebben gesteund.

PvdA congres op 27 april 2013
Over de strafbaarstelling van illegaal verblijf waren meerdere moties ingediend door diverse afdelingen. Dit was het onderwerp dat heel veel aandacht kreeg op het congres. Met enkele afdelingen was afgesproken om met één motie te komen. Dat was motie 41 die de PvdA fractie in de Tweede Kamer en de partijleider opriep te bereiken dat deze inhumane maatregel uit het regeerakkoord wordt geschrapt.

Ik heb bij die motie als eerst het woord gevoerd. Ik heb toen de principiële en praktische bezwaren tegen deze maatregel uiteengezet. Daarna volgde een reeks van steunbetuigingen vanuit diverse afdelingen. Martijn van Dam en Hans Spekman hebben in hun uitvoerig betoog geprobeerd het congres ervan te overtuigen om die maatregel te handhaven. Bij de stemming bleek dat 99 procent van het congres voor motie 41 heeft gestemd. De PvdA zei vrijwel unaniem NEE tegen deze onaanvaardbare maatregel.

Tijdens het congres van november vorig jaar was er ook veel protest en onvrede bij de leden van de PvdA tegen deze maatregel. Echter, toen mochten de leden niet stemmen over de afzonderlijke maatregelen uit het regeerakkoord. Het congres kreeg alleen de keuze voorgelegd om het totaal pakket van het regeerakkoord aan te nemen of te verwerpen. Het was slikken of stikken. Ook bij dat congres heb ik de bezwaren tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf uiteengezet.

Reactie Diederik Samsom
Diederik Samsom heeft tijdens zijn speech gezegd dat hij de uitspraak van het congres (99 procent voor motie 41) naast zich neerlegt. Dit was extra pijnlijk voor de leden, omdat juist zoveel bezwaren tegen deze maatregel waren genoemd door de leden die raken aan de principes, idealen en waarden van sociaal-democraten. En het was eveneens extra pijnlijk omdat juist op het congres uitgebreid gediscussieerd werd over het belang en de kracht van partijdemocratie.

Toen motie 41 met een overweldigende meerderheid werd aangenomen, was de stemming onder PvdA-leden heel goed. Mensen waren blij. Er was een principiële uitspraak gekomen van het congres over een inhumane en mensonwaardige maatregel. Er bestond een gevoel van eenheid en verbondenheid onder de leden. Men was trots op eigen waarden, idealen en principes als sociaal-democraten. Er was met die motie een duidelijke principiële grens getrokken.

De reactie van Diederik Samsom als partijleider kwam echter als een hele zware domper. Het congres voelde zich niet serieus genomen als hoogste orgaan. De leden waren zwaar teleurgesteld en verdrietig over de wijze waarop hun partijleider was omgegaan met een overweldigende uitspraak van het congres. En ook een uitspraak die raakt aan de principes en waarden als sociaal-democraten. Samsom heeft de leden zwaar teleurgesteld en in verbijstering achtergelaten.

Hoe nu verder
Diederik Samsom eindigde zijn speech en het congres liep ten einde, en dat terwijl er nog zoveel emoties, frustraties en onbegrip bij de leden bestond over de uitlating van Samsom dat hij de uitspraak van het congres naast zich neerlegt. Het was buitengewoon merkwaardig moment.

Ik heb na afloop van het congres veel leden gesproken. De verontwaardiging was zeer groot bij de leden. Ook heb ik enkele Tweede Kamerleden van de PvdA gesproken. Ook zij waren onaangenaam verrast over de uitlatingen van Samsom. Zij vonden het onbegrijpelijk dat Samsom dergelijke confronterende uitspraken kon doen over zo’n principieel en beladen onderwerp en met zo’n overweldigende uitspraak van het congres.

Ik ben nu in overleg met diverse afdelingen binnen de PvdA over de vervolgstappen om recht te doen aan de uitspraak van het congres als het hoogste orgaan binnen de partij. Mijn idee is om een brief te sturen naar de Tweede Kamerfractie van de PvdA met de vraag om een uitleg over de uitspraken van Samsom. En de fractie te vragen om een duiding te geven aan de uitspraak van het congres over motie 41.

Op basis van het antwoord van de Tweede Kamerfractie van de PvdA zal worden bezien of het noodzakelijk is om een extra congres bijeen te roepen. Opgehelderd dient te worden of Samsom namens de Tweede Kamerfractie sprak, of juist namens zichzelf toen bleek dat hij de uitspraak van het congres met betrekking tot motie 41 naast zich neerlegde.
Update 28 april 21:45
Inmiddels heeft Diederik Samsom het partijbestuur van de PvdA verzocht om een Politieke Ledenraad uit te schrijven. Deze zal plaatsvinden op 12 mei 2013. Het lijkt verstandig om de discussie op die ledenraad af te wachten om te bezien of verdere stappen noodzakelijk zijn.

Dit artikel staat ook op de website van Sander Terphuis

Volg Sander ook op Twitter


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (95)