1.187
23

Directeur 'NL krijgt nieuwe energie'

Marco Witschge is directeur van www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. Deze stichting zet zich in om de overstap naar schone, betrouwbare en betaalbare energie vanuit de Nederlandse samenleving te versnellen door burgers, ondernemers, professionals, studenten en hun belangenorganisaties rondom dit thema te verbinden. Samen agenderen zij knelpunten, dragen zij constructieve oplossingen aan en inventariseren zij de veelheid aan lopende projecten in de energietransitie. Eerder was Marco Witschge initiator van een gelijknamig project waarin duurzaamheidscommissies van nagenoeg alle politieke partijen samen een partijoverstijgend voorstel hebben ontwikkeld voor een Deltaplan benadering van de energietransitie.

Uitgestoken hand Rutte blijkt wegwuivende hand

De 'green deal' blijkt inmiddels het best bewaarde geheim van Den Haag te zijn geworden, zo geheim dat zelfs Verhagen en Rutte zelf geen idee hebben van wat de deal gaat worden

Het burgerinitiatief ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ is afgewezen. Het gaat om de oproep van 45.939 burgers om te komen tot een kamerbreed (dus van links tot rechts) gedragen Deltaplan om ons land uiterlijk in 2050 onafhankelijk te maken van schaarse en vervuilende energiebronnen. De uitgestoken hand van Rutte en de uitnodiging van Verhagen om met burgers en bedrijven met elkaar te komen tot een ‘green deal’ staan in schril contrast met de minachtende wijze waarop dit burgerinitiatief is afgewezen.

Het burgerinitiatief ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ pleit voor uitvoering van het gelijknamige rapport waaraan energie experts van onder andere McKinsey, Boston Consulting Group, KEMA, TNO, ECN, Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben meegewerkt. Belangrijkste conclusie: een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie uiterlijk in 2050 is technisch haalbaar en economisch even wenselijk als noodzakelijk. Uit het burgerinitiatief blijkt dat het rapport mag rekenen op brede steun uit de samenleving en het bedrijfsleven. Onder de ondertekenaars bevinden zich prominenten als Jan Terlouw, Pieter Winsemius en Herman Wijffels. Bovendien mag het voorstel rekenen op steun van alle oppositie partijen en – zeer pikant – zelfs ook op de steun van enkele Kamerleden van CDA en VVD.

‘Green deal’ best bewaarde geheim van Den Haag


De Commissie Burgerinitiatieven onder voorzitterschap van Helma Nepperus (VVD) motiveert de afwijzing door te stellen dat het een onderwerp betreft waarover in de afgelopen twee jaar door de Kamer een besluit is genomen. Concreet wordt daarbij verwezen naar een commissievergadering voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 6 december 2010. Dat was dus de avond voor de indiening van het burgerinitiatief op 7 december. Tijdens dat overleg heeft minister Verhagen aangekondigd dat het kabinet in februari 2011 een plan van aanpak voor de ‘green deal’ aan de Kamer zou aanbieden. De door coalitiepartijen gedomineerde Commissie Burgerinitiatieven redeneert in haar verslag vervolgens op onnavolgbare wijze:

De Tweede Kamer heeft impliciet met het voorgestelde beleid ingestemd, omdat geen moties zijn aangenomen waaruit het tegendeel zou blijken. Dit kan worden gelijk gesteld met een besluit.”

Deze argumentatie raakt kant noch wal omdat de invulling van de aangevoerde ‘green deal’ tot op heden nog volstrekt onduidelijk is. De door Verhagen toegezegde plan van aanpak is nog altijd niet aangeboden terwijl we reeds in maart zijn beland. De ‘green deal’ blijkt inmiddels het best bewaarde geheim van Den Haag te zijn geworden, zo geheim dat zelfs Verhagen en Rutte zelf geen idee hebben van wat de deal gaat worden. Er is maar één conclusie mogelijk: de Kamer heeft nog helemaal geen besluit over dit onderwerp kunnen nemen, zelfs niet impliciet.

Zo kan elk burgerinitiatief afgewezen worden

De afwijzing is in strijd met zowel de letter als de geest van de bepalingen omtrent de indiening van burgerinitiatieven. “Nederland krijgt nieuwe energie” is geen protest tegen een recentelijk door de Tweede Kamer ingenomen standpunt waarvoor deze spelregel bedoeld is. Het pleit juist op proactieve wijze voor een verbetering van beleid middels een uitgewerkt voorstel, precies zoals bedoeld bij de invoering van het Burgerinitiatief. Met de nu toegepaste wijze van argumentatie kan elk mogelijk burgerinitiatief worden afgewezen, hetgeen ook veelvuldig gebeurt. De afwijzing getuigt van minachting voor de democratische rechten van burgers die vanuit hun positieve betrokkenheid bij een belangrijke maatschappelijke uitdaging het initiatief hebben genomen voor een nieuwe constructieve oplossingsrichting. Ooit bedoeld om de kloof tussen politiek en burger te overbruggen, blijkt dat de politiek de burger met alle mogelijke kromme argumentaties uit de Tweede Kamer probeert te houden. In reactie op deze merkwaardige afwijzing door de commissie, hebben de Kamerfracties van ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SGP en SP inmiddels aangekondigd dat zij in een zogenaamde speciale procedure gezamenlijk zullen vragen om een openbare hoorzitting. Of dit gaat lukken valt echter nog te bezien, want de coalitiepartijen kunnen dit opnieuw met hun krappe meerderheid in de Tweede Kamer blokkeren.

Democratisch verzet

Hoe te reageren als welwillende en betrokken burgers door de politiek zo afgewimpeld worden? Dat vroeg ik mij af als initiator van het burgerinitiatief ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ toen ik de 45.939 burgers moest informeren over de teleurstellende reactie uit Den Haag. Bezetting van het Binnenhof naar Egyptisch model leek mij wat te ver gaan. Gelukkig leven wij wel in een democratie, al moet de werking daarvan in Den Haag soms nog een nadrukkelijk handje geholpen worden. Na lang wikken en wegen heb ik – en vanuit mijn partijoverstijgende drive met grote tegenzin – de 45.939 steunbetuigende burgers voorgesteld om bij de Provinciale Staten Verkiezingen het stemadvies van Pieter Winsemius en Cees Veerman te volgen om niet op de coalitiepartijen te stemmen. CDA en VVD hebben weliswaar veel leden en ook fractieleden die veel actiever met de verduurzaming van onze economie aan de slag willen gaan, maar helaas wordt er door hun eigen partij momenteel niet of nauwelijks naar hen geluisterd. De angst voor Wilders in het huidige kabinet is zo groot, dat men voorlopig voor electorale polarisatie kiest en daarbij past niet de voorgestelde partijoverstijgende Deltaplan benadering. Daarmee verliezen wij zeer kostbare tijd om ons land sneller om te vormen naar een duurzame energiehuishouding waarin wij niet meer afhankelijk zijn van steeds duurder wordende importen uit instabiele regio’s. Kijk alleen maar naar de weer explosief stijgende olieprijs. En dan laat ik de vernietigende ecologische schade van onze huidige energiebronnen zelfs nog helemaal buiten beschouwing.

Geef een reactie

Laatste reacties (23)