Laatste update 10 maart 2017, 19:26
1.912
5

managing consultant veiligheid en crisismanagement

Na een studie milieuwetenschappenaan de Universiteit Utrecht promoveerde Vincent van der Vlies op een onderzoek naar de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In het dagelijks leven is hij managing consultant veiligheid en crisismanagement en geeft hij advies op het gebied van verschillende veiligheidsaspecten bij Berenschot. Daarnaast is hij actief voor de PvdA. Colums schrijft hij vanzelfsprekend op persoonlijke titel.

Veiligheid in verkiezingsprogramma’s: GroenLinks

Veiligheid is vast niet het onderwerp waarop GroenLinks deze verkiezingen wil scoren en met dit programma gaat dat ook niet lukken

GroenLinks staat bekend als één van de duurzaamste partijen van Nederland (maar niet dé duurzaamste). Qua veiligheid staan ze voor zover ik weet niet direct bekend als grootste pleitbezorger, vandaar dat ik erg nieuwsgierig was naar het programma.

Screenshot GroenLinks/YouTube

Klimaat en duurzaamheid
De partij doet de naam eer aan door als vanzelfsprekend het programma te openen met een uitgebreide verhandeling over ‘Groen Investeren‘. Hierin wordt aangegeven dat het klimaatbeleid ambitieuzer moet en de economie gemoderniseerd moet worden. Een uitgesproken kans om ook de link te leggen tussen klimaatverandering en veiligheid zou je zeggen, maar dat gebeurt helaas niet (iets wat D66 wel doet overigens). Wel wordt veiligheid in verband gebracht met gaswinning in Groningen en dat de winning omlaag gaat als het de veiligheid in gevaar brengt, maar daar blijft het hier wel bij.

Terrorismebestrijding
Als het gaat over terreur heeft GroenLinks de paragraaf ‘We bevorderen veiligheid en rechtsbescherming’ opgenomen, maar deze is erg vaag:

Zonder af te doen aan onze vrijheid moeten terrorisme en criminaliteit bestreden worden. We moeten voorbereid zijn op de reële dreigingen die er zijn. GroenLinks wil investeren in recherchewerk om zeer gericht criminaliteit op te sporen en terrorisme te voorkomen. Bij concrete terroristische dreigingen moeten er voldoende speciale eenheden zijn. 

Je kunt er niet op tegen zijn zoals het verwoord is, maar wat men gaat doen is natuurlijk volstrekt onduidelijk (wat is reëel? wat is concreet? wat is voldoende?). Later wordt dit nog (min of meer) geconcretiseerd door op te nemen dat er meer wijkagenten en politiebureaus in de wijken komen (hoeveel en waar wordt niet vermeld), dat men wil investeren in recherche (hoeveel wordt niet vermeld) en dat er samenwerking moet zijn van organisaties tegen radicalisering van jongeren. Hierdoor lijkt het los zand wat men opgenomen heeft. Wat dat betreft had men beter even kunnen kijken naar het programma van de ChristenUnie waar dit veel beter en concreter uitgewerkt is.

Cybersecurity
Hetzelfde geldt voor de paragraaf over cybersecurity die ik hieronder voor het gemak integraal overgenomen heb:

Zonder internet is onze samenleving niet meer denkbaar. Het internet moet open en vrij zijn. Dat vraagt om scherpere uitwerking van onze grondrechten. Of het nu via email of Whatsapp is, ook op internet hebben wij recht op privacy. Het is het briefgeheim van de 21ste eeuw. Onze persoonlijke gegevens mogen niet misbruikt worden ten koste van onze privacy. Ook het internet moet beschermd worden tegen misbruik en criminaliteit. De overheid investeert in cyber security en stelt eisen aan bedrijven en organisaties. 

Ook hier komen later nog enkele concretiseringen, bijvoorbeeld dat het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance gebeurt in plaats van massasurveillance, het briefgeheim in de Grondwet wordt uitgebreid tot een communicatiegeheim en privacy is het uitgangspunt bij bouw en beheer van alle gegevensbestanden, waarbij de overheid openheid geeft over het gebruik van big data en profilering. Toch blijft het achter bij bijvoorbeeld het D66 programma waar cybersecurity veel concreter gemaakt wordt.

Verder

  1. Verkeersveiligheid krijgt meer aandacht. De veiligheid van fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom krijgt prioriteit. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om snorscooters, mét helmplicht, te verbannen van het fietspad naar de rijbaan.
  2. Regelgeving voor civiele drones beschermt de persoonlijke levenssfeer, alsmede de veiligheid van het luchtruim en bewoond gebied.
  3. Het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt weer het ministerie van Justitie. De zeggenschap over de politie gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  4. In samenhang met de versterking van het gemeenschappelijk buitenlands beleid, wordt toegewerkt naar een Europese defensiemacht

Fysieke veiligheid
Dit thema komt in geen van de tot nu toe besproken programma’s goed terug, maar GroenLinks heeft als enige wat een beetje verwijst naar dit thema opgenomen: ‘We beschermen ons land tegen overstromingen en wateroverlast met uiterwaarden, overloopgebieden en kwelders’.

Conclusie
Veiligheid is vast niet het onderwerp waarop GroenLinks deze verkiezingen wil scoren en met dit programma gaat dat ook niet lukken. Het blijft bij vage statements, weinig concrete plannen en geen financiële onderbouwing van de maatregelen. Voor goed onderbouwde standpunten en visie ten aanzien van cybersecurity en terreur kun je beter bij andere partijen terecht.

Eindcijfer: 3

Voor dit artikel heb ik het programma gebruikt dat op 31 december 2016 hier te downloaden was. Het definitieve programma staat hier. Deze bespreking is eerder verschenen op de site van Berenschot. Lees de andere analyses hier.

Edit:
Ik werd er op gewezen dat er in het definitieve programma punten opgenomen zijn die niet in het conceptprogramma staan. Ik heb het voor het onderwerp veiligheid zelf ook even gecheckt en dat klopt: er staan inderdaad enkele nieuwe punten in (verbod op consumenten vuurwerk, strengere controles bij risicovolle bedrijven en wat over verkeersveiligheid). Die had ik gemist, mea culpa. Ik ben geneigd het cijfer nu te verhogen naar een 3,5. De rest van mijn bespreking blijft ongewijzigd.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)