892
33

Econoom & Bedrijfsadviseur

Ad Broere, van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie.

Weerstand tegen het ESM neemt toe

Het stabiliteitspact in Europa (ESM) komt er niet zomaar ... Al blijft het in Nederland heel stil ... Duitse Bondsdag roert zich wel ...

Een onverwachte tegenvaller voor de eurocraten! Een uitspraak van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) zorgt ervoor dat het ESM verdrag in elk geval niet geruisloos door de Bondsdag kan worden geloodst. De Duitse coalitie van christen-democraten en liberalen is nu afhankelijk geworden van de sociaal-democraten om de noodzakelijke twee-derde meerderheid te kunnen bereiken.

Achter de schermen zal nu ongetwijfeld driftig worden onderhandeld over de voorwaarden die het SPD stelt aan instemming. Naar verluidt zou de coalitie de transactie tax (belasting op financiële derivaten transacties) moeten ondersteunen. Het zou beter zijn als de heren en dames politici het vonnis van het CEP goed zouden lezen, want dat is zeer helder in zijn oordeel over het blijvende, zeer ingrijpende karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) op de soevereiniteit van de eurolanden. Het is wederom opvallend, dat de Nederlandse media geen aandacht besteden aan deze belangrijke ontwikkeling rond het ESM. Het lijkt er veel op, dat in Nederland een van ‘bovenaf’ opgelegde radiostilte wordt betracht. De discussie over het ESM lijkt in Nederland volledig verstomd. Het is werkelijk onbegrijpelijk hoe weinig interesse er is voor wat dit instituut in onze levens teweeg gaat brengen, beter, in feite al brengt omdat de draconische bezuinigingen op de Nederlandse begroting de invloed vanuit de EU op de Nederlandse financieel-economische politiek al weerspiegelen. Wat doen we? Laten wij ons als schapen naar de slachtbank voeren, of blijven we deze keer niet achter , nu in Duitsland het ESM aan het wankelen is gebracht? Teken de petitie, waarin het Nederlandse parlement wordt gevraagd het ESM verdrag niet te ratificeren.

Artikel in Die Welt op 26 maart 2012: Een vonnis wijst uit dat voor de ratificatie van het permanente noodfonds ESM een twee-derde meerderheid in de Bondsdag noodzakelijk is. Tot dusver werd aangenomen dat een gewone meerderheid in het parlement toereikend was. De Bondsregering staat bij de geplande oprichting van het duurzame Europese reddingsfonds, het ESM, voor een onverwachte hindernis. In een vonnis stelt het Centrum voor Europese politiek (CEP) vast, dat de goedkeuring (ratificatie) van het verdrag op basis van een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en de Bondsraad moet worden aangenomen. Het Bondsministerie van Financiën heeft zich tot dusver steeds op het standpunt gesteld, dat voor de ratificatie een gewone meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad voldoende zou zijn. Door het vonnis is het Duitse kabinet afhankelijk geworden van de oppositie. De Sociaal Democraten (SPD) moeten instemmen met deze financieel zeer ingrijpende beslissing over aanname van het ESM verdrag om de gewenste meerderheid te behalen. Een verzwarende factor is verder dat er binnen de coalitie in het licht van de voortdurend toenemende financiële aansprakelijkheid (door druk vanuit het ESM) steeds meer sceptische geluiden worden gehoord. Het ESM is bedoeld als een permanent stabiliteit mechanisme voor de Eurozone. Het ESM heeft zeer ingrijpende consequenties voor de eurolanden. Terwijl alle redding maatregelen in de eurozone tot dusver een tijdelijk karakter hadden, wordt er door het ESM een algemene hulp toezegging gedaan voor een onbepaalde tijd en omvang. En anders dan dat met de voorganger (het EFSF) het geval was, wordt het ESM met een aandelenkapitaal uitgerust (redactie: dat door de eurolanden moet worden gestort). Het aandeelkapitaal van het ESM bedraagt 700 miljard euro. (redactie: waarvan Duitsland 190 miljard en Nederland 40 miljard moet storten) De internationale druk om het gestorte aanvangskapitaal van 500 miljard euro verder te verhogen is groot, ondanks het verzet hiertegen van Duitsland en Finland. De Bondsregering heeft inmiddels zijn verzet tegen de verhoging opgegeven en omdat ook de Finnen ‘om’ zijn, staat niets meer een akkoord om tot verhoging over te gaan op de komende vergadering van de euro ministers van financiën nog in de weg. Er kan worden besloten om het ESM voorlopig parallel aan het tijdelijke fonds EFSF te laten bestaan of de voorkeur van de Duitse regering wordt doorgezet om de tot dusver aan Griekenland, Portugal en Ierland verleende hulp niet van de ESM reserve af te halen, zoals oorspronkelijk was bedoeld. De maximale uitleencapaciteit zou daardoor verhoogd moeten worden tot 700 miljard euro. De SPD heeft tot dusver geen duidelijkheid gegeven of men met het ESM gaat instemmen. Het kabinet moet eerst zijn plannen aan de Bondsdag voorleggen, eist partijvoorzitter Sigmar Gabriel. Volgens het CEP vonnis is een twee-derde meerderheid essentieel omdat het ESM een systeemverschuiving in de constitutie teweeg brengt, die op grond van artikel 23 van de grondwet slechts met genoemde meerderheid kan worden aangenomen. ‘Het ESM verdrag koppelt de nationale financieel economische politiek duurzaam aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie’, volgens het genoemde vonnis, ‘Hierdoor wordt de budgettaire soevereiniteit van het Duitse Parlement structureel en onomkeerbaar aangetast.’ De wetenschappelijke dienst van de Bondsdag was in februari 2012 tot een gelijkluidend oordeel gekomen. Bron: Welt-Online 26 maart 2012, vertaling Ad Broere


Laatste publicatie van Ad Broere

  • Geld komt uit het niets

    De financiële goocheltrucs ontmaskerd

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (33)