695
24

Directeur 'NL krijgt nieuwe energie'

Marco Witschge is directeur van www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. Deze stichting zet zich in om de overstap naar schone, betrouwbare en betaalbare energie vanuit de Nederlandse samenleving te versnellen door burgers, ondernemers, professionals, studenten en hun belangenorganisaties rondom dit thema te verbinden. Samen agenderen zij knelpunten, dragen zij constructieve oplossingen aan en inventariseren zij de veelheid aan lopende projecten in de energietransitie. Eerder was Marco Witschge initiator van een gelijknamig project waarin duurzaamheidscommissies van nagenoeg alle politieke partijen samen een partijoverstijgend voorstel hebben ontwikkeld voor een Deltaplan benadering van de energietransitie.

Wees ambitieuzer met nieuwe energie

Kies voor hernieuwbare energie, stop nieuwbouw conventionele centrales.

Nederland kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals zon en wind. Dit is de belangrijkste boodschap van het voorstel ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ dat wij afgelopen dinsdag 16 maart als partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SGP en VVD in Den Haag gezamenlijk hebben gepresenteerd.

Hoewel VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra zich in een eerste reactie nadrukkelijk distantieerde van het rapport, zijn er inmiddels ook veel steunbetuigingen voor het plan gekomen.

Ons land heeft snel nieuwe energie nodig voor welvaart en welzijn in de 21e eeuw, vanwege de aanzienlijke economische en ecologische risico’s van onze huidige energiehuishouding. Onze huidige energiebronnen zoals olie en gas kunnen niet blijven voorzien in de stijgende energievraag in de wereld, met prijsstijgingen en recessies tot gevolg.

Een volgend kabinet moet daarom de omschakeling naar hernieuwbare energie tot nationale prioriteit verheffen en met veel ambitieuzere doelstellingen dan tot nu toe. Bij een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%, is een volledig hernieuwbare energiemix in 2050 haalbaar. Volgens deskundigen is techniek daarbij niet zozeer het probleem en is het vooral de uitdaging om de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden voor deze omslag te creëren. 

In ons gezamenlijke rapport, waaraan wetenschappers en deskundigen uit de energiewereld zoals McKinsey & Company, Boston Consulting Group, KEMA, CE Delft, UCAD en PBL hebben meegewerkt,  wordt een aantal concrete maatregelen wordt bepleit die wij hebben samengevat in de zogenaamde Verklaring van Utrecht:

1. Formuleer als nationale prioriteit een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050, door  een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%.

2. Stel hiervoor duidelijke langjarige randvoorwaarden in een Deltawet Nieuwe Energie waarbinnen overheid, burgers en bedrijven volop ruimte krijgen voor initiatieven en innovaties.

3. Realiseer een stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt door consequente fiscale vergroening.

4. Bied energie-intensieve bedrijven met ontheffingen de kans om binnen redelijke termijnen aan strenge normen te voldoen, zodat de internationale concurrentiepositie niet wordt aangetast.

5. Zorg voor een wettelijk vastgelegd teruglevertarief waarmee een consistent en stimulerend investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling wordt gecreëerd.

6. Richt een Nationaal Energie Investeringsfonds op om de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie laagdrempelig te maken.

7. Investeer zo snel mogelijk in een slimme energie-infrastructuur, waarmee het variabele hernieuwbare energieaanbod en de vraag goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

8. Verplicht alle energieleveranciers tot een toenemend aandeel hernieuwbare energie en kondig per direct een nieuwbouwstop af voor conventionele centrales voor niet-hernieuwbare energie.

9. Bevorder energie-efficiënt gedrag met een breed scala aan overheidsmaatregelen zoals een sterk verbeterd openbaar vervoer, strengere productnormen, etc.

10. Investeer gericht in kennis en expertise op het nieuwe sleutelgebied “clean-tech”, waardoor ons land in 2015 in de wereldwijde top tien van deze enorme groeimarkt kan staan.

Wij pleiten ervoor dat bovengenoemde punten opgenomen worden in onze verkiezingsprogramma’s, zodat deze onafhankelijk van de verkiezingsuitslag in het volgende regeer akkoord komen. De door ons voorgestelde versnelling van de energietransitie biedt belangrijke strategische voordelen door ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, nieuwe innovatieve werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu.

Het voorstel mag rekenen op steun van prominente partijleden zoals Jan Terlouw, Herman Wijffels en Wijnand Duyvendak en van  de brancheorganisaties UNETO-VNI, EVO en CleanTech Holland. Ook het onafhankelijke Regie Orgaan EnergieTransitie, dat zich bezighoudt met de omslag naar een duurzame energiehuishouding, beveelt het plan aan.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)