944
13

advocaat

Jaap-Willem Roozemond is advocaat partner bij één van de oudste advocatenkantoren van Utrecht.

Wet Werk en een hoop Onzekerheid

Eén doel van de Wet werk en zekerheid is het versterken van de positie van mensen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten, maar de vraag is hoe dit in de praktijk uit zal pakken

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is ingegaan. Het idee achter de wetswijziging is dat het ontslagrecht sneller, eenvoudiger, eerlijker en minder kostbaar wordt. Wat betekent dit voor uw positie als werknemer op de arbeidsmarkt?

Eerst een kort overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen:

Maximaal aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten
1. Indien er meerdere overeenkomsten worden gesloten en een termijn van twee jaar is overschreden, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
2. De elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten moeten elkaar dan niet met meer dan 6 maanden (als tussenpoos) hebben opgevolgd. Voorheen was dat 3 maanden. Na zes maanden mag de werkgever opnieuw een arbeidsovereenkomst aanbieden zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat;
3. Deze maatregel zou er voor zorgen dat een werknemer eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt en daarmee meer zekerheid.

Ontslagroutes
1. Voor bedrijfseconomische redenen en voor ontslag wegens langdurige ziekte moet de werkgever naar het UWV;
2. Ontslag om andere redenen (bijvoorbeeld als werknemer en werkgever niet meer door één deur kunnen) gaan via de kantonrechter.

Ontslagvergoeding (transitievergoeding genoemd)
1. Een vergoeding wordt toegekend als iemand 2 jaar in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Deze vergoeding wordt ook toegekend als de werknemer het initiatief neemt voor de beëindiging op het moment dat de werkgever een ernstig verwijt valt te maken. De vergoeding is ook verschuldigd na 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid als de arbeidsovereenkomst eindigt;
2. Het uitgangspunt is 1/3 maandsalaris per dienstjaar en een ½ maandsalaris per dienstjaar als je langer dan 10 jaar in dienst bent geweest;
3. De maximum hoogte van de vergoeding is EUR 75.000. Werknemers die meer verdienen dan EUR 75.000 per jaar kunnen maximaal een jaarsalaris krijgen;
4. De vergoeding is o.a. bedoeld om ander werk te vinden door jezelf bijvoorbeeld te scholen en het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om personeel in dienst te nemen zonder het risico te lopen uiteindelijk hoge ontslagvergoedingen te moeten betalen.

WW-uitkering
1. Nadat u een half jaar uitkering heeft ontvangen, wordt alle arbeid als passend aangemerkt. De reistijd of uw oude loonniveau maakt niet uit;
2. Als u werk vindt, wordt het loon voor de eerste twee maanden met 75% verrekend met uw uitkering en vanaf de derde maand 70% van het loon met de uitkering. De wetgever wil hiermee bereiken dat werken sowieso loont;
3. De WW-uitkering wijzigt verder per 1 januari 2016 doordat deze stapsgewijs wordt teruggebracht in maanden. Vanaf 2019 is het maximaal aantal uitkeringsmaanden gesteld op 24. Dat is nu nog 36 maanden.
4. Van deze versobering zou een prikkel uitgaan om eerder een baan te vinden aldus het CPB.

Eén doel van de Wet Werk en Zekerheid is het versterken van de positie van werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De vraag is of dit zal gebeuren. Het aantal tijdelijke overeenkomsten is namelijk beperkt tot 2 jaar. Het onbedoelde effect zal zijn dat er geen nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden door de werkgever na 2 jaar. Anders ontstaat er een dienstverband voor onbepaalde tijd. De werkgever is dan logischerwijs minder flexibel in zijn personeelsbestand bij meer werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn. Voor deze werknemers is het probleem dat zich vervolgens aandient, veel groter.

Na een half jaar WW-uitkering, moeten deze werknemers solliciteren op alle functies. Dus ook op de functies die niet aansluiten bij de genoten opleiding, het inkomensniveau, de reistijd et cetera. Bovendien wordt uiteindelijk de duur van de WW-uitkering verkort en is ook de ontslagvergoeding versoberd. Dit zal uiteindelijk een onbedoelde toestroom veroorzaken naar een bijstandsuitkering. De bijstandsuitkering volgt namelijk nadat de WW is uitgeput en in beginsel de vergoeding is gebruikt. De conclusie is dat er dubbele onzekerheid ontstaat. De onzekerheid over het krijgen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en het vinden van een nieuwe baan binnen het marginale WW-vangnet.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)