488

Christenfundamentalisten SGP bieden peroxide-coalitie gedoogsteun

Vrouwen-uitsluiters steunen Wilders … Orthodoxe christenen lossen Brinkman-probleem op … Kamersteun VVD-PVV-CDA van 76 naar 78 zetels

De SGP wil dat er een ‘centrum-rechts’ kabinet VVD-PVV-CDA komt en is bereid daar gedoogsteun aan te verlenen, meldt de NOS.

De SGP-fractie kan met twee zetels de uiterst krappe meerderheid van 76 zetels verbreden tot 78 zetels. Daarmee wordt het risico dat een dergelijk kabinet valt als de dissidente PVV’er Hero Brinkman uit de fractie verdwijnt, verkleind. VVD-leider Rutte noemde dat risico vanmiddag nog als een van de obstakels voor een dergelijk kabinet. Hij wil eerst onderzocht hebben of de explosief gegroeide PVV-fractie stabiel genoeg is. Wilders haastte zich te verklaren dat Brinkman niet denkt aan afsplitsen.

Saillant detail is dat de PVV van Wilders onder meer tegen de islam zegt te strijden vanwege de achtergestelde positie van vrouwen in dat geloof. De SGP is recent nog door de Hoge Raad veroordeeld omdat de partij vrouwen uitsluit van de kandidatenlijst.

Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP twittert na het naar buiten komen van het nieuws:

Gedoogsteun? Nu getalsmatig niet nodig. Indien toch wenselijk en inhoudelijk verantwoord: bespreekbare optie, maar met prijskaartje.

Alle fractieleiders hebben de koningin geadviseerd een informateur van VVD-huize te benoemen die de mogelijke coalities onderzoekt.

Dit is de tekst van de brief van de SGP aan de koningin:

Majesteit,
De verkiezingsuitslag van 9 juni laat een ingrijpende verschuiving van de kiezersgunst zien die heeft geleid tot een opvallende fragmentatie van het politieke landschap.
De aanpak van belangrijke kwesties, waaronder het gezond maken van de overheidsfinanciën en het verstevigen van de economische basis van ons land, vraagt evenwel om het spoedige aantreden van een stabiele en slagvaardige coalitie.
Tegen alle op basis van de verkiezingsuitslag te vormen meerderheidscoalities zijn serieuze bedenkingen in te brengen. Ideale oplossingen zijn niet voorhanden. 
– De praktijk leert dat een coalitie waarin zowel CDA als PvdA deelnemen, geen recept voor daadkracht en harmonie is.  
– Een coalitie met PvdA en VVD stuit eveneens op moeilijkheden, gelet op de fors uiteenlopende programmatische keuzes van beide partijen in de op dit moment meest relevante sociaal-economische kwesties. 
– Bij een coalitie met de PVV rijzen onder meer twijfels over de stabiliteit als gevolg van het gebrek aan ervaring in combinatie met een snelle groei van deze partij. 
Feit is dat de VVD de grootste partij is geworden. Feit is eveneens dat de PVV – ontstaan vanuit de VVD –  onmiskenbaar de grootste winst heeft geboekt. Daarom ligt een onderzoek van de mogelijkheden voor een coalitie waarin deze twee partijen deelnemen in de rede. Het CDA komt wat betreft de beduidende programmatische overeenstemming en de bestuurlijke continuïteit het meest in aanmerking als derde partij in zo’n coalitie.   
Een bijzonder aandachtspunt is dat een dergelijke coalitie slechts op een krappe meerderheid in de Tweede Kamer zou steunen. Bovendien is er vooralsnog geen meerderheid van geestverwante fracties in de Eerste Kamer. De consequenties daarvan verdienen nader onderzoek.
In dit licht geeft de SGP-fractie U in overweging, een kabinetsinformateur van VVD-huize te benoemen die op korte termijn de mogelijkheid onderzoekt voor een ‘centrum-rechtse’ coalitie van VVD, PVV en CDA. 
Met het oog op een spoedige formatie, zou een informateur tevens gevraagd kunnen worden bij alle partijen concreet te inventariseren welke alternatieve coalitiemogelijkheid zij het meest kansrijk achten indien de genoemde centrum-rechtse coalitie onvoldoende perspectief biedt.
De SGP-fractie bidt U van harte Gods zegen en wijsheid toe bij uw besluiten. Nederland is naar onze diepste overtuiging het meest gediend met een regeringsbeleid dat beantwoordt aan de oproep uit ons nationale volkslied, het Wilhelmus: “Tot God wilt u begeven, Zijn heilzaam Woord neemt aan!”
Met gevoelens van de meeste hoogachting,
C.G. van der Staaij

Geef een reactie

Laatste reacties (488)