47

Eerste Kamer neemt Klimaatwet met ruime meerderheid aan

De Klimaatwet is dinsdag met gemak aangenomen door de Eerste Kamer, met 62 van de 75 stemmen. Alleen PVV, SGP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Dat er zo weinig verzet was komt doordat de klimaatwet een zogenaamde ‘kaderwet’ is, waarin drie Nederlandse politieke klimaatdoelen worden vastgelegd, zonder dat ze juridisch afdwingbaar zijn. Milieuorganisaties of andere belangengroepen kunnen dus niet naar de rechter stappen als de doelen niet worden gehaald, zoals Urgenda deed.

De eerste twee doelen zijn een vermindering van de Nederlandse broeikasgasuitstoot met 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050, ten opzichte van 1990. Het derde doel is een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Beleidsmaatregelen zoals een CO2-tax of subsidies voor electrische voertuigen moet in afzonderlijke wetgeving worden vastgelegd.

De wet verplicht het kabinet wel om elke vijf jaar een Klimaatplan op te stellen, waarin wordt uitgelegd hoe de zittende regering van plan is om de klimaatdoelen de komende tien jaar te waarborgen. Dat Klimaatplan moet concrete en doorgerekende beleidsmaatregelen bevatten en gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering. Ook moet voortaan elk jaar een voortgangsrapportage en een door het PBL opgestelde Klimaat- en Energieverkenning (KEV) naar de Kamer worden gestuurd.

Het concept-Klimaatakkoord wordt samen met het eerder gesloten Energieakkoord onderdeel van het eerste klimaatplan. Het beleidsplan gebaseerd op voorstellen van de Klimaattafels – met daarin een vorm van CO2-heffing voor het bedrijfsleven – zou in juni gepresenteerd worden door minister Wiebes van Klimaat, maar of die deadline ook gehaald wordt is nog onzeker.

Geef een reactie

Laatste reacties (47)