62

Inkomenskloof groeit: armen steeds armer

Onderzoek: kloof tussen arm en rijk sneller gegroeid dan gedacht... Armste huishoudens sinds 1977 30 procent achteruit... 

Terwijl iemand als CDA-leider Buma zich de afgelopen dagen hevig verzet tegen mogelijke nivellering door de plannen van dit kabinet, is het omgekeerde aan de hand. De verschillen tussen arm en rijk zijn de laatste decennia veel sneller gegroeid dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) naar de inkomensongelijkheid tussen 1977 en 2011.

De cijfers werden donderdag gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie over Ongelijkheid in Nederland en Europa in Felix Meritis. De Volkskrant schrijft:

De onderkant van de inkomenspiramide, de 10 procent minst verdienende huishoudens, is er sinds 1977 qua reëel inkomen 30 procent op achteruitgegaan, terwijl alle inkomensgroepen daarboven er juist op vooruitgingen.

De meest gebruikte graadmeter voor ongelijkheid, de Gini-coëfficiënt, laat sinds de jaren negentig een vrij gelijkmatig beeld zien voor Nederland. De nieuwe studie toont aan dat er nog wel degelijk beweging in de inkomensverschillen zit. En die pakt niet goed uit voor de allerarmsten.

De armste 10 procent van de huishoudens heeft ook in de jaren 1990-2011 nog 10 procent aan reëel inkomen ingeleverd, bovenop de 20 procent achteruitgang in de jaren daarvoor. Die was vooral het gevolg van de crisis begin jaren tachtig. Huishoudens in de hogere groepen gingen er juist op vooruit, van 6 procent voor de op een na armste inkomensgroep tot 23 procent voor de rijkste groep.

En de verschillen tussen de allerrijksten en de allerarmsten mogen niet zo extreem zijn als in bijvoorbeeld de VS, de kloof  is wel gegroeid. In 1977 verdiende de rijkste 10 procent in de inkomenspiramide 5,1 keer zo veel als de onderste 10 procent van de huishoudens, in 2011 was dat gegroeid naar 8,2 keer zo veel.

De belangrijkste oorzaken voor de inkomensachteruitgang van de onderste 10 procent, zegt hoogleraar en onderzoeker Wiemer Salverda, zijn de versoberingen van de uitkeringen.

De Volkskrant: Kloof tussen arm en rijk sneller gegroeid dan gedacht

Is ongelijkheid beter voor samenleving?
Ongelijkheid is voor velen de motor van de economie. Maar is dat terecht? In de VARA-documentaire Vrijheid, gelijkheid, Broederschap werd die vraag opgeworpen. Econoom Robert Frank:

Het is een mythe dat we grote inkomensverschillen nodig hebben voor economische groei”.

De documentaire laat zien dat juist de landen met de minste ongelijkheid (waar Nederland gelukkig nog toe behoort) de gelukkigste en efficiëntste samenlevingen hebben.

Geef een reactie

Laatste reacties (62)