185

PvdA: niet ‘ik’ maar ‘wij’ centraal

Partij kiest nieuwe koers van meer saamhorigheid en minder individualisme

De PvdA moet afstand nemen van het individualisme en meer kiezen voor gemeenschapszin, lotsverbondenheid en saamhorigheid. Dat wordt de nieuwe koers van de partij. Partijvoorzitter Hans Spekman schrijft in de resolutie ‘Wat van waarde is’, waarin de politieke koers van de partij voor de komende jaren is vastgelegd dat zijn partij in het politieke denken een omslag moet maken ‘van ik naar ons’.


In Amsterdam vindt zaterdag een partijmanifestatie plaats. Spekman presenteert daar zijn resolutie. Hoewel de partij in het kabinet zit met de VVD, welke bij uitstek kiest voor individualisme, wil Spekman dat de PvdA meer aandacht richt op CDA-achtige noties als ‘gemeenschap en familie’. 

Spekman:

“We moeten een vuist maken tegen een samenleving waarin het ‘ik’ soms het ‘ons’ uit het oog dreigt te verliezen.”

Op sociaal-economisch vlak wil Spekman dat de PvdA meer richting de SP koers gaat zetten. Zo hekelt de partijvoorzitter het ‘efficiency-denken’ bij de overheid en wil hij dat er een rem komt op eenzijdige flexibilisering op de arbeidsmarkt. Werkgevers zouden bijvoorbeeld weer moeten gaan opdraaien voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Hoewel de PvdA met deze resolutie zich juist afzet van de koers die de partij met de VVD in het kabinet heeft ingezet, meent Spekman dat de resolutie geen consequenties zal hebben voor de samenwerking met de liberalen: de PvdA heeft haar handtekening onder het regeerakkoord gezet. 

De basis van de koerswending is het ‘Van Waarde’-project van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. WBS-directeur Monika Sie Dhian Ho benoemt de vier kernwaarden voor de sociaal-democratie: bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding. Daar moet de partij zich dan ook op inzetten. 

Monika Sie Dhian Ho heeft overigens flinke kritiek op het regeerakkoord en de huidige koers van haar partij. Volgens de voorzitter van het wetenschappelijk bureau, is het kabinet met een ‘pure versoberingsagenda’ bezig. Het versoberen van de WW noemt ze bijvoorbeeld heeft onverstandig. Ze vindt overigens niet dat dit betekent dat haar partij moet breken met het regeerakkoord. Wel vindt ze dat de PvdA de afgelopen jaren te veel is doorgeslagen naar een liberale koers, die alleen uitgaat van economische groei. De markt is binnen de partij te dominant geworden. Sie:

Er zal een strak sociaal vangnet moeten blijven. Niet iedereen is zelfredzaam. We moeten nu keuzes maken, want de oude en nieuwe risico’s stapelen zich op. Wat doet de staat, wat kunnen de mensen zelf? Maar als er dan gekozen moet worden dan liever op basis van bepaalde sociaal-democratische waarden dan dat het je overkomt. Vaak verzetten sociaal-democraten zich tegen bezuinigingen, totdat het niet anders kan, waarna ze het liberale recept volgen.

Op 27 april mogen de PvdA-afdelingen in het land op een partijcongres zich uitspreken over de resolutie.

NRC: PvdA kiest nieuwe koers: minder individualisme, meer saamhorigheid

Geef een reactie

Laatste reacties (185)