119

‘Schaliegas winnen is veilig’

Onderzoek EZ lekt uit: Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder geschikt als proeflokatie ... GroenLinks wil dat verbod overeind blijft ... Tegenstanders winning kraken onderzoek: 'slordige haastklus' ... Wat gaat PvdA doen?

Een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd naar de haalbaarheid van winning van het omstreden schaliegas concludeert dat het veilig is.


De conclusie wordt onthuld door RTL Nieuws. Het onderzoeksrapport dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken, is nog geheim. In een verklaring reageert GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren:

Als je er maar veel geld tegenaan gooit kan je de risico’s van schaliegasboringen beperken, maar de kans blijft bestaan dat het grondwater ernstig vervuilt raakt. Boren naar conventioneel aardgas leidt nu al in Nederland tot aardbevingen. Nederland heeft schaliegas helemaal niet nodig. We pompen nu nog altijd meer gas naar boven dan we verbruiken. GroenLinks wil dat Nederland daarom niet kiest voor complexe technologie om de laatste restjes fossiele brandstof uit de aarde te persen, maar volledig inzet op de omslag naar schone energie. Ik doe daarom een dringend beroep op het kabinet om vast te houden aan het verbod op boringen naar schaliegas.

In juni nog sprak een groot aantal Nederlandse hoogleraren zich uit tegen de winning. De stichting Schaliegasvrij Nederland kraakt het onderzoek, dat nog geen drie maanden in beslag nam en waarbij volgens de stichting een ondoorzichtige manier van werken werd toegepast:

Het ging eigenlijk al mis bij de onderzoeksopzet,” zegt Willem Jan Atsma, vice-voorzitter van Schaliegasvrij Nederland, “Wij hebben geprobeerd EZ te bewegen het onderzoek een breder van opzet te maken, en het onderzoek meer toe te spitsen op de Nederlandse situatie. Desondanks is men blijven vasthouden aan een beperkte opzet van het onderzoek. Het is verre van geruststellend dat minister Kamp op grond van een dergelijk onvolledig en gehaast bureauonderzoek, uitgevoerd door partijen die zelf geld verdienen aan de schaliegasindustrie, zijn beleid formuleert.

Milieudefensie noemt het onderzoek in een persverklaring een ‘slordige haastklus’:

Milieudefensie vindt het roekeloos dat het kabinet Rutte groen licht wil geven voor het boren naar schaliegas in de Nederlandse bodem. De gevaren zijn onvoldoende onderzocht in de studie waarop het kabinetsvoornemen – dat vandaag door RTL 4 naar buiten werd gebracht – wordt gebaseerd. Milieudefensie roept de Tweede Kamer, die naar verwachting in september een definitief besluit neemt, daarom op om het bestaande verbod op schaliegasboringen te verlengen. Samen met burgers, wetenschappers en andere tegenstanders worden acties voorbereid, onder meer rond het Kamerdebat over schaliegas.

Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie: “Van begin af aan was duidelijk dat minister Kamp van Economische Zaken de zorgen van omwonenden, wetenschappers, milieuorganisaties en waterleidingbedrijven niet serieus neemt. Belangen van buitenlandse boorbedrijven als Cuadrilla wegen blijkbaar zwaarder dan schoon drinkwater en volksgezondheid. Het onderzoek waarop Kamp – en in navolging van hem het kabinet – nu zijn conclusie baseert is een slordige haastklus. Wij gaan het rapport grondig analyseren, maar op basis van de onderzoeksopzet en het gebrek aan draagvlak voor het rapport, kunnen we zeggen dat dit niet het onderzoek mag zijn waarop je zo’n belangrijk besluit mag baseren.”

Omstreden studie
Het kabinet concludeerde vandaag op basis van de in opdracht van minister Kamp uitgevoerde en inmiddels zwaar omstreden studie, onder leiding van ingenieursbureau Witteveen+Bos, dat de schaliegasboringen veilig zijn. Milieudefensie, gemeentes, provincies en bewonersorganisaties stapten eind juni uit de klankbordgroep die het onderzoek begeleidt. Zij hadden geen vertrouwen meer in de onafhankelijkheid van de opstellers, de onderzoeksmethoden en omdat het conceptrapport tegen eerder gemaakte afspraken in geheim werd gehouden. 

Het opzet van het rapport bagatelliseert de lokale milieurisico’s van schaliegas, zoals gevaren voor de volksgezondheid, grondwatervervuiling en risico’s op aardbevingen. Het wordt uitgevoerd op basis van enkel literatuurstudies en kijkt niet naar de locatiespecifieke gevolgen bij boorlocaties in Nederland. Daarnaast worden de klimaatgevolgen van schaliegaswinning in het geheel niet onderzocht, terwijl dat wel in de onderzoeksopdracht stond. Ook de onafhankelijke commissie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) – die door EZ al voor de zomer was gevraagd een oordeel te geven over het ontwerp van de studie – concludeerde dat die onder de maat is. Onder meer omdat ‘Belangen van andere functies en gebruikers van een wingebied zoals drinkwaterwinning en omwonenden nu geen onderwerp van de studie zijn’.

De VVD is voorstander van de omstreden boringen. De PvdA was aanvankelijk tegen maar Samsom krabbelde later terug. Volgens hem is er geen probleem als de winning ‘veilig’ is. RTL Verslaggever Jos Heymans stelt dat het er om spant of de sociaaldemocraten nu in zullen stemmen. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en de boringen kunnen lokaal op veel verzet rekenen.

Update 15:45

Het advies wordt volgende week in de ministerraad besproken

cc-foto: WCN 24/7

Geef een reactie

Laatste reacties (119)