Laatste update 09:38
123

SER: zonder topvrouwen geen nieuwe topmannen

De regering moet volgend jaar een quotum verplichten voor vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven. In raden van commissarissen mogen er geen nieuwe mannen aangetrokken worden zolang de raad niet minimaal voor 30 procent uit vrouwen bestaat. Die dwingende maatregel wordt geadviseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) in een rapport over het gebrek aan diversiteit in het bedrijfsleven. In 2013 werd een vrijblijvend streefcijfer van dertig procent ingevoerd. Dat heeft niet gewerkt. Uit de meest actuele cijfers blijkt dat vrouwen het aandeel van 18,4% hebben in de raden van commissarissen en 12,4% in de raden van bestuur van grote vennootschappen. De SER stelt:

Voor de (bijna 100) beursgenoteerde bedrijven in Nederland stelt de SER een zogenoemd ingroeiquotum voor van ten minste 30% vrouwen in Raden van Commissarissen (RvC’s). Bedrijven die de 30% nog niet hebben bereikt, mogen bij een vrijkomende plaats alleen een vrouw benoemen. Anders volgt een sanctie: nietigverklaring van de benoeming (“de lege stoel”). In andere landen, zoals Duitsland, is dit een effectieve aanpak gebleken. De beursgenoteerde bedrijven hebben een voorbeeldfunctie, het zijn toonaangevende bedrijven en zij kunnen zorgen voor een vliegwieleffect. Daarnaast worden alle zogenaamde ‘grote’ vennootschappen (bijna 5.000) verplicht zelf ambitieuze streefcijfers op te stellen om genderdiversiteit te bevorderen in zowel hun RvC, de Raad van Bestuur (RvB) als de subtop. Zij dienen actief en open te communiceren over zowel gender- als culturele diversiteit. De SER bepleit dat daarbij een goede ondersteunende infrastructuur wordt ingericht die bedrijven actief helpt bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun plannen. Dat is een belangrijke randvoorwaarde. Ook voor (semi-) publieke sector moeten deze maatregelen gaan gelden. Zij hebben hierin een voorbeeldrol te vervullen.

De NOS meldt:

Het is een draai van het bedrijfsleven, dat zich eerder verzette tegen een verplicht quotum. Hans de Boer, voorzitter van belangenbehartiger VNO-NCW, noemde een quotum eerder een zwaktebod en zei dat bedrijven zelf acties gingen ondernemen om het percentage vrouwen in de top te laten stijgen. “Toch moeten we constateren dat dit te langzaam ging. En hoewel ik het een zwaktebod blijf vinden, doen we daarom vandaag nieuwe voorstellen die moeten zorgen voor een radicale trendbreuk”, zegt De Boer nu.

Ook de etnische diversiteit blijft achterwege maar de SER stelt op dat gebied geen dwingende maatregelen voor:

Onderzoeken naar het aandeel leidinggevenden met een andere culturele achtergrond laten zelden een hoger aandeel dan enkele procenten zien. De SER stelt voor ook hier veel actiever in te zetten op het stimuleren van samenwerking, het verbeteren van het inzicht in culturele diversiteit, het vergroten van de zichtbaarheid van het culturele talent en het verbeteren van de transparantie.

De SER pleit ook voor het verbeteren van de kinderopvang en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt.

cc-foto: Elvert Barnes

Geef een reactie

Laatste reacties (123)