3.084
142

Ondernemer/ Publicist

Mick Blok studeerde economie, informatica en bedrijfskunde, en begon zijn carrière als zakenbankier bij Morgan Stanley. Ook was hij strategieconsultant bij McKinsey en The Anders & Winst Company en voorzitter van GroenLinks in Amsterdam-Oost, Schaatsclub IJsburg en Stichting Protect EveryBody. Hij publiceert regelmatig over mensenrechten, rechtstaat en klimaat.

13 urgente burgervragen aan Marcouch

De Kamervragen van de PvdA over Helmond roepen alleen maar hun eigen vragen op

Eergisteren stelde het PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch welgeteld 13 urgente Kamervragen aan minister Opstelten over de gebeurtenissen in Helmond. In die vragen wordt gesproken over “terreur”, het “terroriseren van een wijk” door een groep Marokkaanse jongeren, waarbij de vorming van knokploegen als een “begrijpelijke reactie” wordt beschreven. Op sociale media wordt terecht geklaagd dat de PvdA nu ook PVV-taal bezigt. Maar ook de bredere koers van de PvdA heeft vaak een twijfelachtig niveau. Daarom nu, als reactie op de gebeurtenissen in Den Haag, 13 urgente burgervragen aan meneer Marcouch.

Het had een sketch kunnen zijn uit een satirisch TV-programma. Een gratis dagblad hoort in de komkommertijd geruchten dat er problemen zijn in een opknapwijk ergens in Nederland. Als stunt sturen ze er een door de wol geverfde oorlogsverslaggever op af. Kort daarna verschijnt een vlot geschreven artikel waarin de situatie in de wijk als oorlog wordt beschreven, met strijdende partijen, intimidatie, en de suggestie van dreigend massageweld. Vanzelfsprekend zijn de schuldigen Nedermarokkanen. Onmiddellijk volgt een lange lijst kamervragen van een Nedermarokkaanse (?) politicus met ferme, veroordelende taal die eigenrichting lijkt goed te praten. Pas na het vragen stellen gaat de politicus kijken wat er echt aan de hand is, en blijkt dat de problematiek erg meevalt en de goede kant uitgaat. En daarover bericht dan weer niemand.

Het was alleen geen satire, het is echt gebeurd. Door een fractiegenoot van Job Cohen, die na 22 juli terecht uitlegde dat stigmatiserende oorlogstaal kan leiden tot een klimaat waarin geweld gedijt. Maar chargerende retorische vragen stellen aan politici op basis van weinig informatie kunnen burgers natuurlijk ook. En in dit geval zijn de vragen misschien zelfs nuttig voor de politicus om zijn werk goed te kunnen doen, wat voor kamervragen te vaak niet zo is.

Daarom nu 13 burgervragen aan Ahmed Marcouch en zijn collega/baas Job Cohen.

1. Vindt u (met de kennis van nu) dat u te haastig gereageerd hebt op niets meer dan een chargerend krantenartikel, een standaardtechniek van nationalistische politici?
2. Hebt u opruiende en stigmatiserende taal gebruikt, waarmee u zelfs klinkt als sommige nationalistische politici?
3. Vindt u dat de burgers, politici en wetshandhavers van Helmond de verantwoordelijkheid dragen voor orde en leefbaarheid in hun eigen stad?
4. Hebt u vertrouwen dat ze dit ook kunnen en zullen doen? Zo ja, bent u bereid uw excuses aan te bieden aan de burgers en overheidsdienaren van Helmond (die denkelijk niet vrolijk
zijn over uw overhaaste en tendentieuze inmenging)?
5. Vindt u het aantal kamervragen dat per jaar gesteld wordt (>3.000) niet te veel?
6. Vindt u het niveau van veel kamervragen niet veel te gedetailleerd om recht te doen aan de scheiding van machten in ons grondwettelijk bestel?
7. Vindt u dat kamervragen zorgvuldig en respectvol moeten worden geformuleerd?
8. Zal uw partij ooit kunnen kiezen tussen een sociaal-liberale koers (gericht op de rechten van minderheden, respectvol samenleven en het accepteren dat sommige problemen eerder erger worden door een harde aanpak dan beter) en een autoritaire koers (waarin iedere tulpenbol die naar een ambulance wordt gegooid automatisch leidt tot Haagse hommeles en een verdere stap naar een enge politiestaat)?
9. Vindt u ook dat woorden als “terreur” en het goedpraten van knokploegen het bredere Nederlandse haatklimaat zouden kunnen aanwakkeren? Zo ja, zou de PvdA zich met dergelijke taal schuldig aan het maken zijn aan medeplichtigheid aan eventuele toekomstige mensenrechtenschendingen of geweld?
10. Vindt u dat politici de moed moeten hebben om altijd de basisprincipes van de rechtsstaat uit te dragen, ook als het volk daar momenteel weinig boodschap aan heeft?
11. Schaamt u zich voor de Europese veroordelingen van mensenrechtenschendingen die onder PvdA-verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd, zoals de discriminerende inkomenseisen aan gezinsvormers, het op straat zetten van asielzoekergezinnen en het opsluiten van onschuldige minderjarigen?
12. Geldt dat ook voor lokale afdelingen van de PvdA, waar bijvoorbeeld etnische registratie van minderheden populair is, waaronder de Roma (die evengoed als de joden door Hitler werden uitgeroeid)?
13. Waarom is de PvdA zo voorzichtig bij de aanpak van de regering Rutte, ondanks dat deze regering drijft op vreemdelingenhaat en wiens (voorgenomen) maatregelen op tientallen manieren ons grondwettelijk bestel aantasten?

Het zou netjes zijn als de PvdA antwoord zou geven op deze burgervragen. Niet direct natuurlijk, maar via haar daden. Vanuit liberaal perspectief is het te hopen dat de partij kiest voor tolerantie en mensenrechten. Maar in ieder geval doet de partij zichzelf electoraal en moreel tekort door niet te kiezen voor een heldere koers.

Vragen van Kamerleden Marcouch en Van Dam (PvdA) aan de minister over terreur van Marokkaanse jongeren Helmond:

1. Kent u het bericht “Kut-Hollander roepen pik ik niet”?
2. Bent u op de hoogte van de situatie in de wijk Binnenstad Oost in Helmond? Zo ja, is er inderdaad sprake van de in het bericht genoemde incidenten, dreigementen, intimidaties en beledigingen, hoe lang duurt deze situatie al en wat is uw mening daarover? Zo nee, wilt u zich dan op de hoogte stellen van die situatie en de Kamer daarover berichten?
3. Hoe groot is de groep die zich bezighoudt met het terroriseren van de wijk, hoe is de samenstelling van die groep bijvoorbeeld als het gaat om leeftijd, geslacht of afkomst?
4. Deelt u de mening, dat ouders als opvoeder ook een rol hebben bij het tegengaan van criminaliteit van hun kinderen? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat ouders betrokken worden bij het tegengaan van wandaden van hun kinderen? Wat is de stand van uitvoering van de motie Marcouch ten aanzien van het “sociaal verhoor”? Zo nee, waarom niet?
5. Behoort deze groep tot de criminele jeugdbendes waarvan u onlangs hebt beloofd ze van de straat te halen? Zo ja, hoe gaat u dat doen en wanneer? Zo nee, waarom niet?
6. Deelt u de mening dat het optreden van B&W en politie richting bewoners en overlastgevers de afgelopen jaren tekort geschoten is en controle over de situatie kwijt is? Zo ja, wat gaat u doen om de situatie in de wijk Binnenstad Oost in Helmond (te doen) verbeteren? Zo nee, waarom niet?
7. Deelt u de mening dat het formeren van een knokploeg enerzijds ongewenst is maar anderzijds ook een begrijpelijke uiting kan zijn van machteloze woede van terroriseerde bewoners? Zo ja, wat gaat u doen om verdere escalatie van beide kanten te voorkomen, de orde op straat te herstellen en overlastgevers op te pakken? Zo nee, waarom niet?
8. Kunt u een overzicht geven van de instanties die zich inmiddels met de problemen in deze wijk bezighouden, hun concrete acties en de resultaten daarvan? Acht u deze inspanningen voldoende? Zo ja, waarom verbetert de situatie in de wijk dan niet? Zo nee, welke extra inspanningen zijn dan nog nodig en hoe gaat u bewerkstellingen dat die worden uitgevoerd?
9. Hoe vaak is er het afgelopen jaar aangifte gedaan in verband met bedreigingen, belediging, vernieling of andere misdrijven in de wijk Binnenstad Oost?
10. Kunt u zich voorstellen dat bewoners gezien de situatie in de wijk en de sfeer van intimidatie en bedreiging geen aangifte meer durven te doen? Zo ja, wat gaat u doen om de aangiftebereidheid te verhogen? Zo nee, waarom niet?
11. Is het waar dat zeventig procent van de bewoners als ze de kans zouden krijgen uit de wijk zouden vertrekken? En is de waarde van koophuizen in de wijk inderdaad sterk gedaald? Zo ja, wat is uw mening hierover?
12. Is het waar dat camerabeelden niet ‘live’ worden gevolgd? Zo ja, deelt u dan de mening dat dit wel moet gebeuren?
13. Is het waar dat er een samenscholingsverbod in de wijk van kracht is maar dat dat door de politie niet wordt gehandhaafd? Zo ja, wat is uw mening hierover? Zo nee, wat is er dan niet waar?

Geef een reactie

Laatste reacties (142)