7.805
39

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

FvD Zuid-Holland helpt actief mee met het uitvoeren van klimaatbeleid

Nu wordt duidelijk waarom Thierry Baudet tijdens de opwekkingsbijeenkomsten van zijn partij altijd dansend en huppelend het podium opkomt. Hij biedt cabaret. Zijn boreale toespraken zijn voor de Bühne.

Thierry Baudet is hartstikke enthousiast over het akkoord dat zijn nieuwe tweede man Rob Roos in Zuid-Holland gesloten heeft met CDA en VVD. Dat is gebeurd onder toeziend oog van verkenner Hans Wiegel. Nu zijn de drie partijen op zoek naar een vierde coalitiepartner om tot een meerderheid te kunnen komen voor een nieuw te kiezen college van Gedeputeerden in de provincie. Dat gaat meteen de eigen behuizing aanpakken want – zo zegt hun inhoudelijke verkenning – het provinciehuis moet zo snel mogelijk energieneutraal worden.

Cc-foto: Frans de Wit

Wie het hele document leest, stelt vast dat in de provincie Zuid-Holland het bestaande beleid in grote lijnen wordt voortgezet. Is er sprake van een grote omslag rond de ‘klimaatwaanzin’, zoals de matroosjes op de Renaissancevloot misschien geloofden toen zij bij de statenverkiezingen op de FvD stemden? Mitnichten. Nu wordt duidelijk waarom Thierry Baudet tijdens de opwekkingsbijeenkomsten van zijn partij altijd dansend en huppelend het podium opkomt. Hij biedt cabaret. Zijn boreale toespraken zijn voor de Bühne. Het gaat erom het toegestroomde publiek een goed gevoel te geven. Zijn ambities gaan niet verder dan die van Freek de Jonge of Theo Maassen.

Over het Zuid-Hollandse klimaatbeleid lezen wij het volgende:

Energiebehoefte verminderen begint met energiebesparing. Wat niet nodig is hoeft niet opgewekt te worden. We zoeken alternatieven voor fossiele brandstoffen omdat deze op den duur schaars worden en nog veel gebruikt zullen worden in producten. Daarom zetten we in op alternatieve energiebronnen of dragers en kiezen daarbij voor een realistische aanpak. Waarbij ten aanzien van alternatieven een totale afweging gemaakt wordt ten aanzien gezondheid, ruimte en betaalbaarheid. Wij zien veel mogelijkheden in verdere innovaties zoals restwarmte (de warmterotonde), geothermie, waterstof en watergetijde. We sluiten in dit kader ook een kerncentrale of een thoriumcentrale niet uit, onderzoek hiernaar kan wat ons betreft gestart worden. Als provincie willen we innovatie op dit gebied stimuleren. Zonne-energie toetsen we op meervoudig ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteitsregels en de bescherming schaarse ruimte. Ten aanzien van de warmterotonde vinden wij dat de infrastructuur van warmte op termijn in publieke handen moet zijn geregeld Windmolens De provincie Zuid-Holland heeft aan haar resultaatsverplichting voor wind op land richting het Rijk, namelijk 735,5MW ruimtelijk mogelijk maken, voldaan. Voor verdere realisatie kiezen we deze bestuursperiode voor actief delegeren aan gemeenten. Ook in het geval van windparken boven de 5 MW, waarbij de provincie qua vergunningverlening bevoegd gezag is. We geven gemeenten daarbij vertrouwen. We sluiten met hen overeenkomsten, zoals in het verleden is gedaan met het Havenconvenant, Goeree Overflakkee en met de voormalige Stadsregio. Gemeenten hebben een inspanningsverplichting richting initiatiefnemers en dragen daarnaast zorg voor o.a. participatie, draagvlak en een zorgvuldige procedure qua ruimtelijke ordening. De provincie ziet hier op toe. Extra windmolens op land hebben overigens niet onze voorkeur en daarom zullen we een lobby bij het Rijk voeren om deze op zee te plaatsen (buiten de 12-mijlszone). Launching-customer Als overheid kunnen we als launching customer bij dragen aan innovatie en transitie, denk hierbij aan waterstofbussen en een energie-neutraal provinciehuis. In het energie vaagstuk is het van belang dat we als overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken en daarbij een goed communiceren met bewoners.

Voor de provincie Zuid-Holland betekent dat business as usual, inclusief het aanleggen van nieuwe zonneparken en de bouw van windmolens. Op zee, zegt het document van de drie partijen, maar ook elders als gemeentes dat willen. De hand van het FvD is zichtbaar in het ene zinnetje over onderzoek naar een thoriumcentrale maar dat betekent hoogstens een schrijfopdracht voor een enkele ambtenaar.
Ook erkent het FvD Zuid-Holland dat de komst van nog meer arbeidsmigranten niet te vermijden is. Het document van de drie partijen zegt wel dat eerst goed gekeken moet worden naar de pool geregistreerde werklozen, maar ook dat is al sinds jaar en dag de vanzelfsprekende aanpak.

Met andere woorden: het FvD Zuid-Holland is een kat om zonder handschoenen aan te pakken. De door de wol geverfde Hans Wiegel heeft de klauwen ongetwijfeld effectief verwijderd zodat het beestje niets anders rest dan de VVD kopjes te geven.

Nu gaat het er nog om om wat FvD-kopstukken in de provincie een mooi baantje als Gedeputeerde te bezorgen. Eens kijken of de andere partijen erin slagen deze nieuwkomer op te zadelen met de provinciale hoofdpijndossiers.

Vergis je niet: IK vind het prachtig dat het FvD met vliegende vaandels toetreedt tot wat het een maand geleden nog het partijkartel noemde. Dat is goed nieuws voor alle Zuid-Hollanders, die geen enkel belang hebben bij extreemrechts avonturisme op het provinciehuis. Maar gelukkig gaan de voetknechten van Thierry juist helpen dat klimaatneutraal te maken. Goed voorbeeld doet goed volgen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (39)