3.734
35

Fractievoorzitter PvdD

Marianne Thieme (1972, Ede) is fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Thieme was in 2003 en 2006 lijsttrekker van de partij. Zij werkte onder meer bij B&A groep onderzoek en advies BV en de Stichting Wakker Dier.

Het laatste jachtseizoen

Vandaag start het jachtseizoen: voor de laatste keer in camouflagepak achter hazen, konijnen, fazanten, eenden en duiven aan? 

Vandaag, de start van het nieuwe jachtseizoen, zou de laatste keer in de geschiedenis kunnen zijn dat jagers ongelimiteerd de jacht kunnen openen op hazen, konijnen, fazanten, eenden en houtduiven. Een ruime meerderheid van de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen (PvdA, PVV, SP, Groenlinks, CU, CDA, VVD en Partij voor de Dieren) beloofde dat ‘de plezierjacht in Nederland wordt verboden’. Zelfs wanneer VVD en CDA hun belofte zouden breken zou er een ruime meerderheid voor afschaffing van de plezierjacht moeten resteren.

Meesters in camouflage
Maar jagers zijn meesters in camouflage, niet alleen wanneer ze in het veld zijn, maar vooral ook wanneer ze lobbygesprekken voeren met parlementsleden. In de voorbije jaren wijzigden jachtcombinaties al van naam tot Faunabeheereenheden, de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters werd de Vereniging voor Natuurtoezicht, jacht op grofwild werd ‘landbouwschadebestrijding’. Kortom, de meesters in vermomming en taalmanagement, gingen ook tot het uiterste om de Haagse politiek te bewegen hun hobby te blijven faciliteren, in weerwil van duidelijke verkiezingsbeloften en zij het met andere woorden.

Het kabinet koos als vluchtroute voor het delegeren van vrijwel alle bevoegdheden op het gebied van de jacht aan de provincies. In de praktijk zegt de PvdA-staatssecretaris met haar wetsvoorstel tegen de jagers ‘blijf lekker doen wat je nu doet, maar schrijf het van te voren even op’.

Eerder zagen we al dat wettelijk beschermde – niet-bejaagbare – dieren zoals zwijnen, herten, reeën, zwanen en ganzen via dergelijke Provinciale vergunningstelsels massaal worden afgeschoten door jagers, onder een andere noemer maar met hetzelfde resultaat. Dijksma voegt daar nu de vijf bejaagbare soorten bij: het jagen-zoveel-als-je-trek-hebt gaat, als de provincies het willen gewoon door, waarbij de landelijke politiek de handen in onschuld wast. Wildbraad met een sausje van officiële goedkeuring.

Ook het ’s nachts met zwaar geschut jagen met behulp van  schijnwerpers krijgt in het wetsvoorstel alle ruimte, ondanks het feit dat de Raad van State met nadruk heeft aangegeven dat het in strijd is met een internationaal verdrag. Het gevolg is verstoring, onveiligheid en meer aangeschoten dieren. Daarnaast  maakt het wetsvoorstel het mogelijk om in natuurgebieden te jagen. Alle natuurbeschermingsorganisaties zijn daar tegen, het zorgt voor onnodige schuwheid bij de overlevende dieren en aantasting van natuurwaarden.

En het toezicht op de uitoefening van de jacht blijft in handen van een jachtopziener die de legitimatie krijgt twee volstrekt onverenigbare functies combineren. Volgens de definitie is de jachtopziener zowel beschermer van de jachtbelangen van zijn jachtheer als ‘buitengewoon opsporingsambtenaar’ in dienst van het algemeen belang.

Publicitair slotoffensief
Omdat de jagers aanvoelen dat de buit nog allerminst veilig is, zetten ze nu in op een publicitair slotoffensief. In juni meldden de jagers nog ‘tevreden te zijn met het resultaat dat in de nieuwe wet 5 soorten vrij bejaagbaar blijven’. De jagers claimden dit als het resultaat van hun intensieve lobby: “Zowel KNJV als haar leden hebben in de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het informeren van politici en andere belanghebbenden over de verantwoorde wijze waarop jagers opereren.”

Inmiddels, slechts enkele maanden later, beoordelen de jagers hetzelfde wetsvoorstel als ‘onacceptabel, tenzij het op een aantal cruciale punten gerepareerd wordt.’
Kennelijk hebben de jagende spindoctors ingezien dat hun vreugde politici in verlegenheid zou kunnen brengen tegenover hun groene kiezers. Welke kiezer zou geloof hechten aan de bewering dat de plezierjacht wordt ingeperkt, als de jagers juichend het veld in trekken met hun geweren en honden?

Lobby

Dus huilen de jagers nu hete krokodillentranen over de vermeende inperking van de jacht, en verbijten zij de eerdere juichstemming. Journalisten en politici worden op grote schaal gefêteerd met wildbraad, bereid door chefs met soms wel 3 Michelinsterren, met de duidelijke tafelrede: zorg dat de jacht zonder belemmeringen mogelijk blijft.

Het past in de lange voorbereiding waarin in 2012 zelfs de medewerkers van het restaurant van de Tweede kamer werden uitgenodigd voor een lekker wild lobby-uitje van de jagers, die daarmee volgens de KNJV hoopte op meer wild op het menu om zo Kamerleden enthousiast te maken voor de plezierjacht.

Vandaag kunnen de jagers dus nog onbeperkt schieten op weerloze dieren, die geen overlast of schade veroorzaken, louter voor de lol en de lekkere trek.

In de komende maanden zal duidelijk worden of de PvdA staatssecretaris hun hobby ongemoeid laat, er mogelijk een sausje van inperking overheen gooit of de verkiezingsbelofte van haar partij en vele andere partijen eindelijk waarmaakt. De vogelvrije status van dieren wijzigen in een kogelvrije status.


Laatste publicatie van MarianneThieme

  • De kanarie in de kolenmijn

    co-auteur: Ewald Engelen


Geef een reactie

Laatste reacties (35)