937
31

Tweede Kamerlid PvdA

Pierre Heijnen (1953) is sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij was ambtenaar van de provincie Zuid-Holland en acht jaar wethouder van Den Haag (van sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en integratie). De heer Heijnen is woordvoerder binnenlands bestuur (provincies, gemeenten, herindelingen, waterschappen) en houdt zich verder bezig met beleid inzake overheidspersoneel. Hij is voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. PvdA in de periode 2007-heden: lid Tweede Kamer

Hou SGP niet de hand boven het hoofd

Donner schoffeert de Hoge Raad

Het is triest dat er nog steeds samenlevingen zijn waarin de ongelijkwaardigheid van mannen en vrouwen is verankerd. Zo werd onlangs een vrouw die het waagde een auto te besturen in Saoedi-Arabië veroordeeld en is een jonge vrouw in Oezbekistan gestenigd, die aan een schoonheidswedstrijd meedeed. We kunnen onze verontwaardiging daarover niet genoeg laten horen. De gelijkwaardigheid van man en vrouw is voor de PvdA een vanzelfsprekendheid. Voor ons is het dan ook onbegrijpelijk dat hierover anno 2011 in Nederland überhaupt nog gesproken moet worden: het kabinet moet maatregelen nemen zodat de SGP vrouwen toelaat.

Het VN-Vrouwenverdrag regelt de gelijkwaardigheid van man en vrouw. De staten die dit Verdrag hebben ondertekend dienen zich daaraan te houden. De rechter toetst of en in hoeverre dat het geval is. In hoger beroep heeft de Hoge Raad bepaalt dat zulks niet het geval is waar het gaat om het passief kiesrecht voor vrouwen bij de SGP. De SGP hanteert regels die dat onmogelijk maken. De Hoge Raad vindt dit strijdig met het VN-Vrouwenverdrag en verplicht de staat om hier effectief tegen op te treden.

Hoe duidelijk wil je het hebben? Je zou verwachten dat de staat dit vonnis onverwijld uitvoert. Minister Donner wordt vaak gezien als het staatkundig en juridisch geweten in de politiek. Donner zou dus als geen ander moeten weten dat in onze rechtsstaat iedereen een vonnis van de onafhankelijke rechter in hoogste instantie moet volgen. Zeker hij, als verdediger van onze rechtsstaat. Als voorbeeld voor onze burgers.

Maar wat doet Donner? Hij schoffeert de Hoge Raad. Hij schrijft tot ‘een definitief oordeel’ te komen nadat de zaak door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is behandeld. Hij gaat met andere woorden nog eens over het oordeel van de Hoge Raad heen. Hij permitteert het zich op hun stoel te gaan zitten en handelt daarmee in strijd met de trias politica. Hij stelt zich boven de wet. Hij geeft iedere Nederlander het slechtst mogelijke voorbeeld. Hij doet mee aan het ondergraven van de positie van de onafhankelijke rechtspraak.

Maar hij laat het daar niet bij. Hij treedt in de afwegingen van de Hoge Raad door de SGP een aantal vragen te stellen naar de bekende weg. De bekende weg, omdat de antwoorden van de SGP door de Hoge Raad in hun afweging reeds is betrokken. Die vragen zijn gewoon voor de bühne, om te suggereren dat de minister toch nog wel enigszins rekening houdt met de uitspraak van de Hoge Raad. Bovendien laat hij zich door de SGP met een kluitje in het riet sturen. Hij concludeert uit hun antwoorden dat formele beletselen voor het passief kiesrecht van vrouwen bij de SGP niet aanwezig zijn. Kluitje in het riet. Wat staat er immers op de SGP-site:

‘Voorzichtigheid is geboden, zeker. De vrees is echter ongegrond dat het opstellen van het gewone lidmaatschap onbedoelde consequenties zal hebben. En waarom? Zowel mannelijke als vrouwelijke leden zijn (juridisch) gebonden aan de doelstelling van de grondslag van de partij. Die binding is meer dan ooit voelbaar. Alle leden van de SGP onderschrijven met de grondslag het Program van Beginselen, waarin het regeerambt voor vrouwen wordt afgewezen.’

Allemaal geen nieuws, want de laatste wijzigingen van de SGP-regels op dit punt dateren van 2006. Deze zijn allemaal gewogen door de Hoge Raad. En Donner neemt dat allemaal met een korreltje zout.

De PvdA vindt dat Donner onverwijld gevolg moet geven aan de uitspraak van de Hoge Raad en zich niet moet verschuilen achter het beroep van de SGP bij het EHRM. Ga op zoek naar effectieve maatregelen.

Als wij het goed hebben begrepen wordt de Nederlandse Staat gedagvaard bij het EHRM om de uitspraak van de Hoge Raad te verdedigen tegenover het beroep door de SGP. Hoe moeten we ons dat voorstellen nu Donner als vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat die verantwoordelijkheid afwijst? Gaat dat iemand anders dat doen? Onder verantwoordelijkheid van de regering? Of wordt de uitspraak van de Hoge Raad eenvoudig niet verdedigd voor het EHRM?

In 1919 kregen we mede dankzij de liberalen en socialisten het hardbevochten vrouwenkiesrecht. Ontziet de coalitie met de confessionelen en liberalen de SGP nu met haar beperkt vrouwenkiesrecht in ruil voor steun in de Eerste- en Tweede Kamer voor haar beleid? Is de coalitie de achttien miljard bezuinigingen, de aanslag op de WSW, Wajong, het persoonsgebonden budget en dergelijke zo heilig dat zij daar zelfs het schofferen van de Hoge Raad en het schenden van de fundamentele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen voor over? Dat kan de jurist Donner toch onmogelijk voor zijn rekening nemen?!

Geef een reactie

Laatste reacties (31)