2.296
47

Socioloog, schrijver

Mohammed Benzakour is socioloog, schrijver, imker. Hij schreef het bekroonde boek "Yemma", over zijn Marokkaanse moeder in een Hollands verpleeghuis.

Nederlandse moslims beter af met PVV

Dankzij Wilders gedijt de moslimgemeenschap in Nederland en is ze een eenheid. Bovendien: veel dingen die Wilders wil, willen moslims ook.

Wilders’ visie op de islam is in flagrante strijd met de feiten, zo concludeert een gezelschap eminente islamologen vandaag (28 sept.) in haar eindrapport aan de Amsterdamse rechtbank, waar 4 oktober het Wilders-proces wordt hervat. Punt voor punt wordt de PVV-leider ontmaskert op diens uitspraken als zou de islam een politieke ideologie zijn, als zou een gematigde islam een fabeltje zijn, als zou de koran een fascistoïde schotschrift zijn dat op de brandstapel thuishoort.

Het rapport staat niet op zichzelf. Al sinds de oprichting van de PVV in 2006 putten allerhande moslims en hun platforms en zelforganisaties zich uit in het bestrijden (zonder veel succes) van deze beweging. Pamfletten, petities, manifesten, demonstraties, opiniestukken, fora-oorlogen, you name it. De boodschap is eender: Wilders is een gifzwam die uit is op de vernietiging van alles wat riekt naar Allah en Diens boodschapper. Het verkiezingsprogramma zelf laat er weinig misverstand over bestaan. Een greep uit de ‘oplossingen’: Handhaving van het bijzonder onderwijs/artikel 23, maar moslimscholen gaan op slot; etnische registratie; verbod op bouw van moskeeën; belasting op hoofddoekjes en verbod in de zorg, op scholen en gemeentehuizen; subsidiestop voor Marokko.nl en Maroc.nl; controle op tweede huizen, enkel in Marokko en Turkije.

Voor een politicus die warme banden onderhoudt met de aanstaande regering is dit uiteraard geen kattenpis. Misschien dan toch een geruststelling: de liberale rechtstaat kent ook nog zoiets als de Grondwet, internationale verdragen, Eerste Kamer, Raad van State, EU, VN, Internationaal Gerechtshof – en daar is men nog niet helemaal mesjogge.

Daarom verbaast mij iets. Waarom reageren moslims en moslimexperts telkens weer als een stier op elke rode lap die Wilders tevoorschijn tovert? Is de PVV louter slecht voor de islamitische zaak?

Allereerst, dient aangetekend dat moslims meer respect hebben voor zuivere opponenten dan voor schijnheilige lotgenoten c.q. beschermheren. Zo bestaan er honderden ayat, koranverzen, die waarschuwen voor de hypocrieten. Soera nr. 63, Monaafiqoen (de hypocrieten) is er zelfs geheel aan gewijd. Keer op keer hamert de hadiths (overleveringen) en de koran erop dat gluiperds en gladakkers gevaarlijker voor de ummah (de moslimgemeenschap) zijn dan de wreedste vijanden. ‘De huichelaars bevinden zich in de diepste diepte van het Vuur: geen helper zult gij voor hen vinden’ (4: 145).

Het is daarom niet gek dat het in de aard van de islam ligt om uitstekend te gedijen in een strikt vijandige omgeving. Het prille begin van de islam bewees dat: hoe harder de heidense Qoeraijs op Mohammed en zijn metgezellen inbeukten, hoe meer deze laatsten glorieerden. Evenzeer gold dat voor de latere veldslagen van Aboe Bakr, Oemar, Oethman en Ali tegen de
kruisvaarders, de Perzen, de Mongolen – hoe hardvochtiger de tegenstand, hoe vuriger en eensgezinder het moslimleger triomfeerde.

Dit mechanisme zie je ook terug in Nederland. Sinds Hirsi Ali en Wilders kent de doorgaans hopeloos versnipperde moslimpopulatie een opvallende verbroedering (de tribale apen bij de omroepen daargelaten). Niet eerder hebben Turken, Surinamers, Marokkanen, Molukkers, Somaliërs, Irakezen, Indonesiërs elkaar zo massaal opgezocht onder de vlag van die ene omnivore kleur: groen. Dat zie je in moskeeën, dat zie bij die glamour-iftars tijdens de Ramadan; gesubsidieerde Mekka’s waar men in een cirkel van regenboogkleuren om de hete soep zitten te draaien en te glunderen.

Vertaald naar de huidige politieke context kan je stellen dat moslims beter af zijn met de PVV dan (bepaalde elementen binnen) de PvdA en GroenLinks.
Daar komt bij dat PVV’s islamobsessie (zelfs in haar cultuurparagraaf moet de kunst beschermd worden tegen ‘de islamisering’) alleen al vanuit PR-oogpunt de islam bepaald geen windeieren legt. Van de dagelijkse stroom gratis publiciteit profiteren niet alleen de PVV-polls, maar bevordert zij omgekeerd evenredig de klinkende statistieken m.b.t. de koranverkoop (‘zonder rel geen bestseller’), moskeebezoek, islamavonden, cd-verkoop van oosterse prijs-de-Heer-zangers, cursussen Arabisch & Koranexegese, reisgidsen voor moslimlanden, Hadj-bureaus, academische leerstoelen, moslimsites, blanke bekeerlingen. Haast ga je denken: geen steviger cement voor de ummah dan Wilders & Co.

Er is méér.

Het PVV-programma blijkt op belangrijke punten gestut op ideeën die rechtstreeks afkomstig lijken uit de Mohammedaanse koker.
Zo wil de PVV de ‘Marokkaanse straatterroristen’ keihard aanpakken. Dat varieert van ‘opvoedingskampen’ , hogere celstraffen tot het ‘three strikes, you’re out’.

Een beetje vrome moslim is niet erg dol op kroost dat jat, molesteert, scheldt, fraudeert, vernielt. Zijn zedenlievende godsdienst hecht namelijk bijzonder sterk aan law & order, ze is barmhartig voor hen die tot inkeer komen, maar ongenadig voor ordeverstoorders en ander schorem. Niet alleen in sharia-landen (Saudi-Arabië, Nigeria, Iran, e.a.) maar in vrijwel alle moslimlanden lachen ze om onze fluwelen aanpak van straattuig. Saoediërs hakken doodleuk de dievenhand af terwijl in Sudan de vernielzuchtige kan rekenen op 88 openbare stokslagen met ruwe bamboe. En wie in Marokko een politieman durft uit te schelden mag in de bak alvast zijn achterste nat maken. Oké, een knieschot is misschien wat gortig, maar bottom line is de PVV de ummah tamelijk behulpzaam door haar te zuiveren van rotte appels.

Parallel hieraan: de PVV is onbarmhartig tegen radicale haatpredikers. Zij mogen liever vandaag dan morgen op het vliegtuig. Ook hier: moslims, wees blij. Giftige vrijdagspeeches is de islam liever arm dan rijk. Mohammed pleitte continu voor verdraagzaamheid en vergeving (113 van de 114 soera’s beginnen met ‘de barmhartige erbarmer’ ) – ook jegens hen die de islam besmeuren. Mohammed wees in zijn alom geroemde Bergrede (zijn laatste toespraak) hoofdzakelijk op het belang van ‘de tong’. Praat mild, vermijd
laster, oordeel niet. Het is aan Allah om te vonnissen, niet aan tierende imams of jihadisten.

Voorts, is de PVV draconisch op het terrein van integratie. Ze stelt stringente eisen aan inburgering en taalbeheersing, voorwaardelijk gekoppeld aan uitkeringsrechten. Hoe discriminerend ook, vanuit islamitisch oogpunt geen gekke gedachte. Beseffen moslims dan niet dat hier naadloos uitvoering wordt gegeven aan misschien wel het wezenlijkste koranvoorschrift, namelijk de allereerste geopenbaarde 5 verzen:

“Lees! In de naam van jouw Heer, Die schept.
Die de mens schept uit een klonter
Lees! En jouw Heer is zeer Grootmoedig.
Die met de pen onderwees.
De mens onderwees wat hij niet wist.”

Geestelijken leggen deze tekst uit als aansporing voor de mens om zich te emanciperen door te leren lezen en schrijven. Kennisvergaring is van oudsher een islamitisch sleutelwoord. Omstreeks 550 n. Ch. waren de Arabieren een oemmi volk, analfabeet, waaronder Mohammed. Niet voor niets dat deze 5 verzen als eerste neerdaalden en op de noodzaak hamerden van onderricht en onderwijs. Zie maar eens wat de islam de wereld eeuwenlang op architectonisch, medisch, literair, sterrenkundig, natuurkundig, filosofisch, etc. aan duizelingwekkends heeft geschonken.

De PVV maakt een kernpunt van ‘Stop de massa-immigratie uit moslimlanden’, in het bijzonder ‘de kansarmen’.

Ook hier is de woede van moslims enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds niet. Welke (Europese) geloofsgemeenschap is gebaat bij de aanwas van ongeletterde en anderstalige broeders en zusters uit onontwikkelde gebieden? Een imam mag veel theologische kennis hebben, maar als hij uitsluitend kan communiceren in dat exotische korantaaltje, maakt-ie een zonderlinge beurt bij Pauw & Witteman.

En daar waar de PVV participatie koppelt aan uitkeringen en fel hamert op de noodzaak van arbeid (‘Werken of Wegwezen!’), lijkt het alsof Mohammeds Geest op het partijbureau is uitgestort. Nooit had de islam in het verleden zo kunnen gloriëren zonder haar onvermoeibare, Spartaanse arbeidsethos die denken doet aan de vlijt der mieren – een soera, nr. 27, is niet zonder reden ‘De Mieren’ getiteld. Luiheid is des duivels oorkussen, en bedelaars worden verordonneert te stoppen met de hand op te houden en werk te zoeken – omdat er ‘altijd werk is voor wie werken wil’, zo nodig fisabil’ilah, pro deo. ‘Niemand eet ooit beter voedsel dan wat hij met het werk van zijn eigen handen verdient.’, leerde Mohammed. En wie toch weigerde te werken voor het brood en de dadel mocht van de profeet zijn biezen pakken en Jathrib (het huidige Medina) verlaten.

Tot slot: Alle moslimculturen kennen een rechtstreeks van Allah en Mohammed stammende traditie waarin grijsaards een imposante mate van respect en toewijding genieten. Wie dan beseft dat de huidige vergrijzing niet
alleen de autochtoon treft maar zoetjesaan ook de 1e generatie moslim, die steeds vaker vanwege infarcten en artrose in rolstoelen en verpleegbedden belandt – is het dan niet mooi dat de PVV de enige van de drie coalitiegenoten is die tientallen miljoenen extra uittrekt voor de thuis- en ouderenzorg, waaronder 10.000 extra zorgmedewerkers?

Al met al, Wilders mag een ramp zijn voor de democratische rechtsstaat, voor de islam is hij zo gek nog niet.

Dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad (29 sept.) en NRC Next (30 okt).


Laatste publicatie van Mohammed Benzakour

  • De ogen van Fadil

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (47)