12.547
216

Gepromoveerd jurist

Mr. dr. Hans van Meerten is advocaat bij Clifford Chance. Hij is gespecialiseerd in pensioenen. Daarnaast is hij docent pensioenrecht aan de Vrije Universiteit en voormalig wetgever (PPI, Solvency II, Dienstenrichtlijn, EU Verdrag).

Stop de feitenvrije opinies over Europa!

Sywert van Lienden en zeven andere prominenten willen een einde aan de artikelen van Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema

Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema publiceren regelmatig over Europa stukken die veel rumoer veroorzaken. Volgens critici vertellen ze onwaarheden en zijn ze unfair. Acht prominenten, waaronder Hans van Meerten, doen nu aan hun lijfblad NRC, dat ook artikelen van het duo publiceert, een oproep om dergelijke stukken niet meer in de krant te zetten. Dit is hun pleidooi:

Niet voor de eerste keer geeft NRC Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema (B&R) een platform om hun anti-Europese denkbeelden te spuien. Het is uiteraard een groot goed dat een kwaliteitskrant ruimte biedt aan verschillende standpunten over een onderwerp. Maar de huidige ‘mediawet’ lijkt voor te schrijven dat hoe extremer het standpunt is, hoe groter de aandacht. We zagen dat eerder met de ophef rond zwarte piet, maar ook Europa is een dankbaar thema.

Stroman
Op internet doen dit soort stukken het vaak goed. Ze genereren veel hits, waardoor de illusie ontstaat dat er een ‘debat’ plaatsvindt of dat er ‘draagvlak’ is voor de standpunten. Maar een debat begint toch bij het correct weergeven van basisfeiten.

De opiniestukken van B&R kennen steeds hetzelfde patroon. Er is sprake van een bewust complot (Europa) van een ongecontroleerde dader (de elite) tegen een willoos subject (Nederland) waarvan het voltallige volk het slachtoffer is. Ter onderbouwing volgt een mengeling van stroman-tactieken en feitelijke en juridische onjuistheden.

De meest schrijnende onjuistheden op een rij: B&R beweren regelmatig dat bevoegdheden stiekem naar ‘Brussel’ worden overgeheveld waardoor ‘sluipenderwijs onze democratie’ wordt uitgehold. Nooit wordt duidelijk wat er nu precies stiekem is aan de relatie tussen Nederland en Brussel en waar de overheveling dan uit zou bestaan. Wij kiezen onze volksvertegenwoordigers en die nemen voor ons besluiten. Ook in Brussel. 

Onze onderhandelaars krijgen een mandaat mee. Bijna alle stukken zijn openbaar of ‘lekken uit’. Sommige stukken zijn vertrouwelijk, maar dat is volkomen normaal in onderhandelingen tussen staten en organisaties en al helemaal in onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de EU en de VS, het onderwerp van de meest recente tirade van B&R.

Rechter
Verder pleiten B&R voor het opheffen van de rechterlijke toetsing van mensenrechtenverdragen. In tijden van populisme en groeiend nationalisme blijken parlement en rechterlijke macht in veel landen kwetsbaar. Onafhankelijke rechterlijke toetsing aan internationale verdragen is een groot goed, dat tot stand is gekomen als antwoord op het ontspoorde nationalisme, met instemming van alle regeringsleiders.

B&R wekken graag de indruk dat het hier om ‘pseudorechters’ gaat die ‘heimelijk’ hun mandaat oprekken, om zo een ‘tirannie van de minderheid’ door te voeren. In elk beschaafd land zijn er instituties die minderheden beschermen tegen de wet van de meerderheid. Zo worden discriminatie en volkstribunalen verhinderd. Om te suggereren dat daarmee de minderheid de meerderheid tiranniseert, is, op z’n zachtst gezegd, opmerkelijk te noemen.

De rechter als tiran? Wie stelt bewijst. Wij hebben dat bewijs nergens gelezen. En het is er ook niet. Het primaat van de democratie en de absolute scheiding der machten is een fictie. Wel is er bewijs voor het tegendeel, namelijk de grote waarde van de rechterlijke macht voor het evenwicht der machten in een democratische rechtsstaat.

Leugen

Al te gemakkelijk wordt getornd aan de basisinstituties en -waarden van deze open samenleving, bevochten en opgebouwd door onze ouders en grootouders. Het nieuwe normaal is dat hoe harder je schreeuwt, hoe meer aandacht je krijgt. Feiten doen er steeds minder toe, en veel halen hun schouders erover op; het ‘moet kunnen’. Inderdaad ‘moet kunnen’, maar zijn we dan zo verwend geraakt aan onze vrijheid van meningsuiting dat we deze meningen onbesproken laten? Want elke keer als we dat doen, wordt er weer een leugen witgewassen. Wie beschermt onze verworvenheden nog?

Tot slot, roepen B&R regelmatig dat ‘burgers het niet meer pikken’ om via slinkse wegen door Brussel geregeerd te worden zonder democratische controle. Deze retoriek doet denken aan sommige populisten die ook altijd ‘namens het volk’ menen te spreken. De Amerikaanse staatsman Hamilton zei eens dat degenen die stellen namens het volk te spreken, beginnen als demagogen en eindigen als tirannen.

Wij als burgers zijn echter gebaat bij ordentelijke uitwisselingen van argumenten. Over de EU zijn talloze kritische stukken te schrijven die wel de toets der feitelijkheid kunnen doorstaan. Maar B&R lijken echter alleen uit op relletjes en aandacht voor hun EU Burgerforum. Feiten die dat doel verhinderen worden als obstakels gezien. 

Het is beslist niet enkel NRC die als kwaliteitskrant ruimte biedt aan anti-Europese geluiden. Maar wij vragen als lezers of NRC trouw wil blijven aan haar eigen waarden, zoals verwoord in de missie van de krant. Een liberale geesteshouding met eerbied voor het individu en de beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid, openheid, objectiviteit en een kritische rol ten aanzien van de politieke status quo vragen om een actieve houding. Het zou de krant sieren in aanloop naar de Europese verkiezingen de geest te slijpen, in plaats van af te stompen met anti-Europese propaganda.

Pascal Borsjé (jurist en historicus)
Marcel Canoy (hoofdeconoom ecorys)
Aalt Willem Heringa (hoogleraar vergelijkend staatsrecht)
Lex Hoogduin (hoogleraar economie)
Sywert van Lienden (jurist)
Hans van Meerten (gepromoveerd jurist)
Wilco Veldhorst (vakbondsbestuurder)
Peter Verhaar (oud-bankier) 

Naar aanleiding van de discussie die bovenstaand stuk losmaakt heeft Sywert van Lienden een nadere uitleg online gezet.

Lees ook de opinie van Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema: EU sluit stiekem een verdrag dat onze manier van leven verandert
En het weerwoord van D66 Europarlemantariër Marietje Schaake: Feiten rond verdrag EU-VS zijn anders dan Baudet en Rijpkema beweren

Geef een reactie

Laatste reacties (216)