Laatste update 15 januari 2016, 17:56
1.784
23

Historicus / Socioloog

Bernd Timmerman (1965) is historicus en socioloog.

Stop huiselijk geweld tegen het dier

Waarom er een APK en Meldcode voor Huisdieren moet komen

Het aantal mishandelde dieren in Nederland bedraagt jaarlijks waarschijnlijk meer dan de optelsom van alle mishandelde vrouwen, ouderen en kinderen. De drempel om dieren te mishandelen is nog veel lager dan bij kinder- of vrouwenmishandeling. We weten het niet omdat het dier onzichtbaar is. Overheid en politiek doen er weinig aan. Dertig miljoen huisdieren verdienen betere bescherming.

Jaarlijks zijn er meer dan 200.000 mensen – vooral vrouwen – slachtoffer van huiselijk geweld. Ook worden 160.000 ouderen en 118.000 kinderen mishandeld. We kennen de cijfers van dieren niet omdat er geen goed onderzoek naar wordt gedaan.

Wat wel bekend is, zijn de cijfers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

In 2014 bedroeg het aantal inspecties ‘ter plekke’ 3495 en ‘administratief ‘ ongeveer 4525. In zeventig procent ging het om gezelschapsdieren. Een topje van de leedberg. Het geeft geen goed inzicht in de aard en omvang.

Ook de dierenpolitie, die is ingevoerd in 2011, staat ook onder druk. Van de 500 die er zouden komen zijn er maar 160 aangesteld waarvan meer dan de helft nauwelijks toekomt aan hun kerntaak omdat zij zich op leed van mensen moeten richten. Dierenmishandelaars kunnen in veruit de meeste gevallen hun gang gaan. Komt er toch in dier in beeld dan gebeurt er mogelijk nog niets aan het stoppen van het geweld.

De helft van de dierenartsen geven namelijk niet alle gevallen van mishandeling bij huisdieren door. Dat was de schokkende uitkomst van een enquête van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. We geloven het fabeltje dat alle dieren het altijd goed hebben bij hun eigenaren. Er is een andere kijk op het huisdier nodig met een optredende in plaats van wegkijkende overheid. Op basis van de wettelijke zorgplicht voor dieren. Een ieder is verplicht om hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.

Ik pleit dan ook voor de volgende maatregelen:
De overheid dient een vier-sporen beleid te voeren, in samenwerking met organisaties voor welzijn van mens en dier, een beleid dat gericht is op preventie, repressie (aanpak daders,) opvang en herstel. De dierenbeschermingsorganisaties en organisaties voor huiselijk geweld waar mensen het slachtoffer van zijn moeten professioneel samen gaan werken.

Daarnaast is een verplichte jaarlijkse controle nodig van het huisdier. Breng de gezondheid en het welzijn van het huisdier in beeld door een Algemene Periodieke Controle van Huisdieren (APH). Wie hiervoor geen geld heeft zou een beroep moeten kunnen doen op een fonds. Het dier heeft recht op medische hulp ook als een eigenaar het niet kan of wil betalen.

Voor welke diersoorten een verplichte controle nodig is kan vastgesteld worden met een officiële lijst.  Daarnaast dient er een regeling te komen dat een ieder een huisdier dat overlijdt meldt bij zijn dierenarts. Huisdieren moeten niet zo maar verdwijnen. Gebeurt dit wel, is de kat ‘weer weg’, dan is een houdverbod nodig om herhaling te voorkomen.

Natuurlijk zijn er komieken die vervolgens wijzen op GGZ therapie voor goudvissen of fysiotherapie voor gestreste konijnen. We kunnen duizenden slechte grappen maken maar wie gebroken botten bij honden, verbrande katten, uitgehongerde konijnen, seksueel misbruikte paarden of anderszins gemartelde dieren heeft gezien weet dat er weinig te lachen valt om dierenleed net zoals mishandelde kinderen, vrouwen en ouderen ook niet grappig zijn.
Structurele voorlichting geven aan mensen die dieren hebben of aanschaffen is een volgende stap. Veel mensen hebben geen flauw idee wat de zorg voor een dier betekent. Ook is een mentaliteits- en gedragsverandering nodig.  Aangeven dat onze samenleving het slaan van kinderen en van dieren niet tolereert. Hier is een meerjarige campagne van de overheid in samenwerking met de Dierenbescherming en de sector voor nodig.
Om dierenmishandelaren op te sporen en te straffen zijn meer animal cops, betere opsporing, straffen die recht doen aan het vergrijp, samenwerking tussen welzijnsorganisaties voor mens en dier, opvang van dieren en goede plaatsing met meerdere controles thuis noodzakelijk. Het is een palet aan maatregelen om 30 miljoen gezelschapsdieren te beschermen.
Er is een Nationaal Rapporteur Huiselijk Geweld nodig. Deze zal de regering over de aard en omvang van al het huiselijk geweld in Nederland (inclusief dieren), en over de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd moeten adviseren. Ook dient in de Meldcode voor Huiselijk Geweld uit te worden gebreid met een meldcode voor dierenmishandeling.
Is een Nationaal Rapporteur niet een te zwaar middel zullen sommigen zeggen? Maar waarom wel een voor mensenhandel met 1.500 meldingen van het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) maar niet een rapporteur  voor 200.000 vrouwen en mannen, 100.000 kinderen, 160.000 ouderen en waarschijnlijk meer dan 300.000 gezelschapsdieren die ook slachtoffer zijn geweld? 1 procent van 30 miljoen is 300.000. En ik verwacht dat het aantal nog stukken hoger ligt.
Natuurlijk zijn er critici. Die wijzen op het leed van meer dan 500 miljoen landbouwhuisdieren of de antropocentrische salonmoralisten die vinden dat eerst al het leed van mensen moet zijn verholpen.
Het heeft alleen geen enkele zin om beleid te blokkeren door te wijzen op ander leed. Niet iedereen eet morgen plantaardig, niet al het mensenleed is op te lossen, er is wel een overgrote meerderheid in dit land van mensen die mishandeling van gezelschapsdieren afwijst en willen dat daders worden gepakt.
Dieren hebben gewoon ook het recht op bescherming en op goed beleid van de overheid. Het zijn geen gevoelloze knuffelbeesten. De politiek is aan zet om het kwetsbare huisdier zichtbaar te maken en te beschermen.

Laten we het taboe doorbreken en stoppen met lacherig te doen over zaken waar levende wezens slachtoffer zijn door menselijk toedoen. Er is niets leuks aan gekwelde dieren. Stop huiselijk geweld, tegen vrouw, man, ouder, kind en tegen het dier.

cc foto: outlier_dogs

Geef een reactie

Laatste reacties (23)