Laatste update 14:43
5.202
108

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Halbe Zijlstra op kruistocht voor zijn Avondland

De VVD heeft de mond vol van vrijheid en verlichting, maar wil Nederland in een totalitaire staat veranderen

Na het lezen van het AD-stuk over Halbe Zijlstra wist ik het: hij is een epigoon van Oswald Spengler:

Als minister van Buitenlandse Zaken zal hij zijn energie steken in het afbreken van buitenlandse verdragen, zegt zijn oude fractiewoordvoerder Henri Kruithof. In het regeerakkoord zijn daar ook afspraken over gemaakt. ‘Waar hij echt helemaal horendol van wordt, dat zijn mensenrechtenverdragen die de vrijheid van het Nederlandse handelen in de weg staan. BUPO is zo’n verdrag, maar ook EVRM.’
Halbe Zijlstra
Screenshot: Pauw

BUPO is het ‘Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten’ en EVRM is ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’, twee van de belangrijkste mensenrechtenverdragen. Let op: er zijn afspraken in het regeerakkoord om verdragen af te breken. En onthoud voor hieronder: zonder verdragen heerst er internationaal het recht van de sterkste.

Dezelfde Zijlstra riep een paar maanden geleden:

Onze samenleving is gebouwd op de Verlichting en liberale tradities die hebben geleid tot een vrije en tolerante samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid of geloof. … Voor alle verenigingen die onverenigbaar zijn met onze rechtsstaat geldt dat zij verboden moeten kunnen worden.

Zonder mensenrechten geen rechtstaat, dus volgens zijn eigen logica zou Zijlstra de VVD moeten verbieden.

Sterker nog, de ‘Commissie toetsing rechtsstatelijkheid’ onderzocht de verkiezingsprogramma’s op de punten in strijd met de rechtsstaat en VVD staat in de top 3 na PVV en WNL. (Het zegt ook iets over het Nederlandse volk als de twee grootste partijen de rechtsstaat en de mensenrechten willen ontmantelen en de leider van de corruptste partij drie keer op rij premier wordt.)

Commissie Rechtsstatelijkheid gaf oranje en rode punten. Op het rapport had VVD vier oranje punten, plannen die (kunnen) afdoen aan de rechtsstaat en twee rode punten (plannen die regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat).

Een van deze twee rode punten is heel zorgelijk. Je hebt als individu veel vrijheid, macht over de staat en over de machtige elite omdat volkenrecht direct binnen Nederlands recht werkt. Daardoor kan jij je mensenrechten bij een rechter opeisen. Maar VVD wil dit afschaffen, zoals de andere Spengler-aficionado Thierry Baudet. Volgens de Commissie Rechtsstatelijkheid betekent dit voorstel ‘een forse inbreuk op de bescherming van fundamentele rechten in Nederland zoals die momenteel wordt gewaarborgd door internationale verdragen en onafhankelijke Nederlandse en Europese rechters.’ Dus VVD is zo’n vereniging die onverenigbaar is met onze rechtsstaat en verboden zou moeten worden. Tenminste als we de logica van Zijlstra trouw zijn.

Er is een contradictie: VVD heeft de mond vol van vrijheid en verlichting, maar wil Nederland in een totalitaire staat veranderen. We kunnen deze contradictie slechts oplossen als we Zijlstra als een aanhanger van Oswald Spengler zien. Historicus Bas Kromhout vertelde in een interview over de recente vertaling van zijn boek:

Ik wil graag wijzen op een groot misverstand: Der Untergang des Abendlandes is meer dan een boek vol melancholische toekomstvoorspellingen. Er zit een moraal in. Het gaat Spengler om de ijzeren wet van de geschiedenis. Hij gelooft dat sterke rassen, die de Wille zur Macht hebben, overleven. De zwakke rassen daarentegen zijn gedoemd om ten onder te gaan. Je moet dus sterk zijn. De wil tot macht is belangrijker dan waarheid en humanistische waarden.

Ineens zie je het. Als een goed conservatief politicus, is Zijlstra gedreven door de wil tot macht. Lees Zijlstra’s stuk ‘Kwetsbare waarden’ (waar hij ook leugens verspreidt) maar na. Hij ziet de allochtonen, die vaak gekleurd zijn, als inferieur. Zij horen hier eigenlijk niet. De migranten hebben volgens hem inferieure waarden en deze zijn een gevaar voor ‘onze manier van leven’. Dus Zijlstra heeft het over de ondergang van het Avondland.

Na de Europese oorlogen waren er veel mensen staatloos geworden en men besloot in volkenrecht dat stateloosheid niet moet kunnen. VVD daarentegen wil de nationaliteit intrekken van leden van terroristische organisaties, zonder tussenkomst van een rechter. Dit is in strijd met meerdere mensenrechtenverdragen.

En ook in strijd met elke notie van rechtsstaat of eerlijke rechtszaak. Je beschuldigt een gekleurde van terrorisme, zonder tussenkomst van een rechter, je ontneemt hem zijn nationaliteit en je zet hem het land uit. Wat kan hij doen als hij daarover anders denkt? Niet naar de rechter stappen, want hij kan zich daar niet op verdragen beroepen. Niet naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, want die heeft Zijlstra inmiddels gesloopt. Niet naar het VN-Mensenrechtencomité omdat Zijlstra het BUPO heeft opgezegd.

En dit is slechts de eerste stap om de mentaliteit te veranderen en het ondenkbare acceptabel te maken: dat je minderheden mag deporteren.

En hoe wil VVD terroristen vangen? Door beschuldigingen verzameld met de sleepwet, die geheim zullen zijn voor de verdachte en zijn advocaat, zoals op Guantanamo. Daarvoor moeten mensenrechtenverdragen vernietigd worden.

Daarna zal men de sleepwet gebruiken voor industriële spionage en politieke dominantie op de Derde Wereld. Zodanig introduceert VVD de totale dominantie van de witte op de gekleurde.

VVD wil asielaanvragen in Europa stoppen, zorgen dat er geen kleurlingen met inferieure waarden meer komen, dus stukje bij beetje streeft VVD naar een raszuiver Europa, om de ondergang van het Avondland te voorkomen. Spengler galore.

Waarom komen er zoveel vluchtelingen? VVD zat in het kabinet Balkenende I, die de illegale Amerikaanse invasie in Irak steunde. Velen waarschuwden dat deze oorlog de regio in de fik zou steken en miljoenen vluchtelingen zou veroorzaken: CIA, Brent Scowcroft (National Security Advisor van vader Bush), Philip Gordon van denktank Brooking Institution, het hoofd van de Britse MI5, Gerhard Schröder, Dick Cheney en een heleboel juristen.

Maar ja, tijdens de Irakoorlog werkte Zijlstra voor Shell en er gold het Spengleriste gebod: gij zult kleurlingen doden en hun olie voor het witte ras jatten.

In dezelfde theorie past ook Zijlstra’s voorstel om dictators te knuffelen. Je houdt ergens een dictator in het zadel en hij geeft je de grondstoffen in ruil voor je wapens. Maar Zijlstra heeft nog een geniaal inzicht: dat we tirannen in het zadel moeten houden zodat zij de vluchtelingen tegen houden, die gemaakt zijn door de tirannen die wij in het zadel helpen en door de oorlogen die wij veroorzaken of bewapenen.

Dus win-win voor het witte ras, dat de aarde in de fik steekt, de natuur vergiftigt en de grondstoffen plundert. Want hoe minder kleurlingen, hoe minder consumptie en vervuiling, minder klimaatverwarming, minder concurrentie voor de schaars wordende grondstoffen.

Dit leidt tot meer terrorisme en de cirkel is rond. Wie de verklaringen van terroristen leest, van Osama bin Laden tot op heden, kent hun klachten: het Westen houdt tirannen in het zadel, rooft hun grondstoffen, schendt mensenrechten en helpt Israël om het land van de Palestijnen te jatten.

VVD helpt ook Israël met het Spengleriste kolonisatieproject waar de sterkste de zwakste verdrijft. In de jaren 1800 waren er een paar procenten Joden in Palestina, vooral migranten uit Europa. En plotseling migreerden Europeanen massaal naar Palestina, vooral omdat de verlichte liberalen toen de Joden als zwart en inferieur beschouwden. Zo schreef het Liberale Weekblad in 1938:

De natuurlijke genegenheid, die wij de Joodsche emigranten toedragen (…) wordt hier te lande vertroebeld door die emigranten welke ons antipathiek zijn, niet omdat zij Duitsche Joden zijn, maar omdat zij Duitsche Joden zijn. Hun voorkeur voor de Duitsche taal, de Duitsche zeden, hun ophemeling van Duitschland boven Nederland, is weerzinwekkend. (…) Dezer dagen ontvingen wij een brief van een hoogstaande vrouw, die zeer veel daadwerkelijk voor de zaak der Joden en der emigranten heeft gedaan. Zij schreef ons: ik word “ziedend”, dat ik Amsterdam zie veranderen in een Duitsche stad.’ Ook de hoge ambtenaar Hirschfeld liet zich in deze zin uit: ‘Verder heeft de Duitsche jood veel en vaak zeer veel eigenschappen in zich vereenigd, die de Duitschers vaak weinig populair maakten. De vraag is wel eens gewettigd geweest of de Duitsche jood in het algemeen vaak niet bijgedragen heeft tot den slechten naam, dien de Duitschers op menig gebied gewoonlijk hebben.’ (Peter Giesen, “Land van lafaards?: geschiedenis van de angst in Nederland”)

Dus liberalen hebben een traditie in aversie tegen vluchtelingen, die zij als inferieur beschrijven.

Maar na de WWII deden de liberalen een ideologische flip-flop: de Joden werden de superieuren en de Palestijnen werden de nieuwe ‘negers’. In zijn boek ‘De VVD en de kwestie Israël-Palestina sinds ‘Oslo’ 1993’ toont Egbert Harmsen aan dat VVD een bias tegen Palestijnen heeft. Ikzelf zag Han ten Broeke de CIDI-attaché in de Tweede Kamer worden. Zijn naam stond op een CIDI-folder als lesgever bij een pro-Israëlische propagandacursus. Hij verspreidt fake news van pro-Israëlische lobbyorganisaties over VN-rapporteurs. Hij verspreidt halve waarheden over de VN-resoluties. Tijdens de Gaza-oorlog verkocht hij een lobbyist van de World Jewish Congress aan de Tweede Kamer als deskundige.

Zijlstra’s taak voor de volgende vier jaar is om de Derde Wereld leeg te roven, zonder dat onze slachtoffers hiernaartoe komen, of aanslagen plegen. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen zal hij op de Westerse verlichting en superieure waarden hameren. Dit is een retorische truc om de Westerling zich superieur te doen voelen en te laten geloven dat de superieure het recht heeft om de overlevingsmiddelen van anderen te ontfutselen. De VVD-vrijheid betekent een tribale, hiërarchische, sociaal-darwinistische wet van de jungle. De sterkste heeft de vrijheid om de zwakste als wegwerpvoorwerp te gebruiken.

De Nederlanders zijn dom. Zij willen mensenrechten afschaffen om de moslims kwijt te raken. Daarna, denken ze, zullen ze de mensenrechten opnieuw invoeren, want ze hebben immers een superieure cultuur. Maar niks is minder waar. Zonder mensenrechtenbescherming verandert Nederland in een autocratische oligarchie, waar het recht van de corruptsten heerst. Die zijn niet de 15 VVD’ers die in 2016 in opspraak kwamen. Die zijn niet de 21 VVD’ers die sinds 2008 veroordeeld zijn door een rechter. Die zijn de gewiekstere VVD’ers die buiten de radar blijven.

In een wereld met een onzekere toekomst kan men dit totalitarisme moeilijk terug draaien. Niet de kleurlingen vernietigen het Avondland, maar corrupte rechtspopulisten en een dom volk.

Geef een reactie

Laatste reacties (108)